دوره و شماره: دوره 5، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 91-170 
3. مدل‌سازی و پیش‌بینی متوسط درجه‌ حرارت ماهانه‌ی دمای اصفهان با استفاده از مدل SARIMA

صفحه 114-124

سکینه خانی تملیه؛ ذبیح الله خانی تملیه؛ سید محمود حسینی صدیق؛ محمد کمانگر؛ زهرا شمسی


یادداشت فنی

7. آسیب شناسی و ارائه راه کارهای بهسازی سیستم تصفیه خانه آب شرب روستای زنگلانلو شهرستان درگز

صفحه 160-165

علی اصغر نجف پور؛ عصمت کوهزاد؛ عطیه کوهزاد؛ حسن مسعودی