مجله محیط زیست و مهندسی آب (JEWE) - اهداف و چشم انداز