فرمها و فایلهای لازم

 نویسندگان گرامی لازم است هم زمان با ارسال مقالات، فرم تعهدنامه و فرم تعارض نویسندگان را نیز تکمیل و از طریق سامانه ارسال نمایند. فایل این فرمها در لینکهای زیر قابل دانلود می باشد. 

 

                              فایل راهنمای نویسندگان (با فرمت جدید)  و            

                                                 فایل تعارض نویسندگان             و                              

                          فایل تعهدنامه (نامه به سردبیر)                    و                                                                                                           

 

توجه فرمایید که فرمت دو ستونی توسط دفتر مجله انجام می شود، لذا در ارسال اولیه نیازی به ارسال  مقاله  به صورت دوستونی نیست.