مجله محیط زیست و مهندسی آب (JEWE) - واژه نامه اختصاصی