هزینه چاپ

هزینه بررسی و چاپ مقاله:

 

به اطلاع نویسندگان محترم می رساند هزینه چاپ مقاله در مجله "محیط زیست و مهندسی آب"، 2500000 ریال (دویست و پنجاه هزار تومان) است که بعد از ارائه مقاله و تایید اولیه توسط  دبیر تخصصی، مبلغ 800000 ریال و در صورت تایید نهایی قبل از چاپ  مبلغ 1700000 ریال دریافت می شود.

لطفا وجه مورد نظر را به شماره حساب 1108611908 (شماره کارت: 5192-8149-8311-5859) نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه کردستان به نام دکتر عطا امینی واریز نمایید. فیش یا رسید الکترونیکی مبلغ واریزی صرفا باید از طریق سامانه به دفتر مجله ارسال شود. 
پرداخت صرفا با درخواست مجله و از طریق پرتال نویسنده با کلیک بر روی شماره مقاله قابل انجام می باشد. 

دقت فرمایید که مبلغ پرداخت شده در صورت رد مقاله یا بازپس گیری آن در هر مرحله از فرایند داوری یا چاپ، مسترد نخواهد شد.