اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر بهزاد شاهمرادی

نانوکتنولوژی محیط دانشیار عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

bshahmoradyatgmail.com

h-index: 16

سردبیر

پروفسور مقداد پیرصاحب

مهندسی بهداشت محیط استاد عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

mpirsahebatyahoo.com

h-index: 22

دبیر اجرایی

دکتر عطا امینی

مهندسی عمران، منابع آب دانشیار هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کردستان

ata_aminiatyahoo.com
00989183714538
h-index: 10

دبیر تخصصی

دکتر سید مختار هاشمی

مدیریت منابع آب محقق دانشگاه نیوکاسل، انگلیس

hashemi_2002iratyahoo.com

دکتر جعفر نیکبخت

آبیاری و زهکشی هیات علمی گروه مهندسی آب دانشگاه زنجان

nikbakht.jaefaratznu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

پروفسور افشین ملکی

مهندسی بهداشت محیط استاد رئیس مرکز تحقیقات بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کردستان

maleki43atyahoo.com

h-index: 23

پروفسور جهانگیر پرهمت

هیدرولوژی و منابع آب استاد عضو هیئت علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

porhemmatatscwmri.ac.ir

پروفسور بهاالدین خالدی

آمار استاد عضو هیئت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه

bkhalediathotmail.com

دکتر مهدی صفری

مهندسی بهداشت محیط استادیار عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

safari.m.engatgmail.com

h-index: 10

دکتر سهیل سبحان اردکانی

علوم محیط زیست دانشیار عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان

s_sobhanatiauh.ac.ir

دکتر ابراهیم محمدی

سم شناسی استادیار عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

emohammadi.sbumsatgmail.com

h-index: 3

اعضای هیات تحریریه بین المللی

پروفسور ثامر احمد محمود

مهندسی منابع آب استاد دانشگاه پوترا مالزی

thameratupm.edu.my

h-index: 9

اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)

دکتر اچ.پی. شیواراجو

محیط زیست استادیار دانشکده آب و سلامت دانشگاه جی. اس.اس. میسور، هندوستان

shivarajuhpatjssuni.edu.in

h-index: 4

دکتر پژمان طاهری

مهندسی عمران، مدیریت منابع آب محقق ارشد دوره فوق دکتری دانشگاه مالایا، مالزی

p.tahereiatgmail.com

دکتر عبدالله نامدار

عمران محیط زیست دانشیار مرکز تحقیقات کاهش خطرات و زلزله چین غربی

ab_namdaratyahoo.com

h-index: 2

دکتر دنی مارکس

مطالعات محیط زیست استادیار گروه مطالعات محیط زیست، دانشکده مطالعات آسیایی و بین المللی، دانشگاه سیتی، هونگ کونگ

www.cityu.edu.hk/ais/OurTeam_StaffProfile.aspx?username=damarks&Role=Academic_Staff_FT
danny.marksatcityu.edu.hk

h-index: 4

ویراستار ادبی

حمزه صالح زاده

مهندسی بهداشت محیط دانشجوی دکترا، مرکز تحقیقات بهداشت، محیط، پژوهشکده توسعه سلامتف دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران

hamzeh.salehzadehatgmail.com
09216527464