اعضای هیات تحریریه

سردبیر

پروفسور مقداد پیرصاحب

مهندسی بهداشت محیط استاد
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

mpirsahebkums.ac.ir
0000-0001-9189-772X

h-index: 28  

مدیر مسئول

دکتر عطا امینی

مهندسی عمران، منابع آب دانشیار
هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کردستان

scientometric.areeo.ac.ir/Ata_Amini
a.aminiareeo.ac.ir
00989183714538
0000-0001-9358-185X

h-index: 12  

معاون سردبیر

دکتر بهزاد شاهمرادی

نانوتکنولوژی محیط دانشیار
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

bshahmoradimuk.ac.ir
09187705355
0000-0002-2120-4518

h-index: 20  

رئیس انجمن

سید محمد تاج بخش فخرآبادی

مهندسی آبخیزداری دانشیار
گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه بیرجند

tajbakhsh.mbirjand.ac.ir
0000-0002-2097-9944

اعضای هیات تحریریه

پروفسور جهانگیر پرهمت

مهندسی آبیاری استاد
عضو هیئت علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری ، تهران

scientometric.areeo.ac.ir/Jahangir_Porhemmat
porhemmatscwmri.ac.ir
0000-0003-1162-644X

پروفسور بهاالدین خالدی

آمار استاد
عضو هیئت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه

bkhaledirazi.ac.ir
0000-0002-1294-9251

پروفسور هوشنگ قمر نیا

مهندسی کشاورزی آبیاری استاد
عضو هیات علمی گروه مهندسی آب
دانشگاه رازی کرمانشاه

hghamarniarazi.ac.ir
0000-0003-2106-1075

پروفسور سعید اسلامیان

مهندسی هیدرولوژی استاد
گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

saeidcc.iut.ac.ir
0000-0002-4481-3201

h-index: 33  

پروفسور افشین ملکی

مهندسی بهداشت محیط استاد
رئیس مرکز تحقیقات بهداشت محیط
دانشگاه علوم پزشکی کردستان

malekimuk.ac.ir
0000-0001-8261-8717

h-index: 26  

دکتر سهیل سبحان اردکانی

علوم و مهندسی محیط زیست دانشیار
گروه علوم و مهندسی محیط‌زیست، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

s_sobhaniauh.ac.ir
0000-0002-6038-0514

h-index: 13  

دکتر رئوف مصطفی زاده

علوم و مهندسی آبخیزداری دانشیار، گروه مرتع و آبخیزداری

www.uma.ac.ir/cv.php?slc_lang=en&sid=1&mod=scv&cv=1189
raoofmostafazadehuma.ac.ir
04533512204
0000-0002-0401-0260

h-index: 8  

دکتر مهدی صفری

بهداشت محیط استادیار
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

safari.mmuk.ac.ir
0000-0003-0347-9283

h-index: 10  

دکتر جعفر نیکبخت

آبیاری و زهکشی دانشیار
گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان

nikbakht.jaefarznu.ac.ir

h-index: 6  

اعضای هیات تحریریه بین المللی

پروفسور اس. ام. لی

علوم محیط زیست استاد
گروه بهداشت و محیط زیست،
دانشگاه کاتولیک کواندانگ، گانگنونگ،
جمهوری کره جنوبی

eesmcku.ac.kr

h-index: 32  

دکتر کی. وانتالا

مهندسی شیمی دانشیار
گروه مهندسی شیمی،
دانشکده مهندسی،
دانشگاه کان کاین،
تایلند

kitirotekku.ac.th
0000-0001-6768-1996

h-index: 13  

اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)

پروفسور ثامر احمد محمود

مهندسی منابع آب استاد
گروه مهندسی آب، دانشکده مهندسی، دانشگاه بغداد، عراق

tthamergmail.com
0000-0002-1174-8466

h-index: 9  

دکتر دنی مارکس

مطالعات محیط زیست استادیار گروه مطالعات محیط زیست، دانشکده مطالعات آسیایی و بین المللی، دانشگاه سیتی، هونگ کونگ

danny.markscityu.edu.hk
0000-0003-0833-880X

h-index: 4  

دکتر اچ.پی. شیواراجو

محیط زیست استادیار
دانشکده آب و سلامت
دانشگاه جی. اس.اس.
میسور، هندوستان

shivarajuhpjssuni.edu.in

h-index: 8  

دبیر تخصصی

دکتر سید مختار هاشمی

مدیریت منابع آب محقق
دانشگاه نیوکاسل، انگلیس

hashemi_2002iryahoo.com

دبیر همکار

مهندس کریم سلیمی

مهندسی عمران مهندسین مشاور بهاب نواندیش

bahab.org/default.aspx?PageId=1
infobahab.org
09120525035

کارشناس نشریه

شیوا نساری

مهندسی بهداشت محیط دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران

shivanesari2211gmail.com
09183884842
0000-0002-3156-4779