اعضای هیات تحریریه

سردبیر

پروفسور مقداد پیرصاحب

مهندسی بهداشت محیط استاد عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

mpirsahebkums.ac.ir
0000-0001-9189-772X

h-index: 22  

مدیر مسئول

دکتر عطا امینی

مهندسی عمران، منابع آب دانشیار هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کردستان

a.aminiareeo.ac.ir
00989183714538
0000-0001-9358-185X

h-index: 10  

معاون سردبیر

دکتر بهزاد شاهمرادی

نانوتکنولوژی محیط دانشیار عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

bshahmoradimuk.ac.ir
09187705355
0000-0002-2120-4518

h-index: 18  

رییس انجمن

سید محمد تاج بخش فخرآبادی

مهندسی آبخیزداری دانشیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه بیرجند

tajbakhsh.mbirjand.ac.ir
0000-0002-2097-9944

اعضای هیات تحریریه

پروفسور جهانگیر پرهمت

مهندسی آبیاری استاد عضو هیئت علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری ، تهران

porhemmatscwmri.ac.ir
0000-0003-1162-644X

پروفسور بهاالدین خالدی

آمار استاد عضو هیئت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه

bkhaledirazi.ac.ir
0000-0002-1294-9251

پروفسور هوشنگ قمر نیا

مهندسی کشاورزی آبیاری استاد عضو هیات علمی گروه مهندسی آب دانشگاه رازی کرمانشاه

hghamarniarazi.ac.ir
0000-0003-2106-1075

پروفسور سعید اسلامیان

مهندسی هیدرولوژی استاد گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

saeidcc.iut.ac.ir
0000-0002-4481-3201

h-index: 33  

پروفسور افشین ملکی

مهندسی بهداشت محیط استاد رئیس مرکز تحقیقات بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کردستان

malekimuk.ac.ir
0000-0001-8261-8717

h-index: 23  

دکتر سهیل سبحان اردکانی

علوم و مهندسی محیط زیست دانشیار گروه علوم و مهندسی محیط‌زیست، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

s_sobhaniauh.ac.ir
0000-0002-6038-0514

h-index: 13  

دکتر مهدی صفری

بهداشت محیط استادیار عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

safari.mmuk.ac.ir
0000-0003-0347-9283

h-index: 10  

اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)

پروفسور ثامر احمد محمود

مهندسی منابع آب استاد گروه مهندسی آب، دانشکده مهندسی، دانشگاه بغداد، عراق

tthamergmail.com
0000-0002-1174-8466

h-index: 9  

دکتر اچ.پی. شیواراجو

محیط زیست استادیار دانشکده آب و سلامت دانشگاه جی. اس.اس. میسور، هندوستان

shivarajuhpjssuni.edu.in

h-index: 4  

دکتر دنی مارکس

مطالعات محیط زیست استادیار گروه مطالعات محیط زیست، دانشکده مطالعات آسیایی و بین المللی، دانشگاه سیتی، هونگ کونگ

danny.markscityu.edu.hk
0000-0003-0833-880X

h-index: 4  

دبیر تخصصی

دکتر سید مختار هاشمی

مدیریت منابع آب محقق دانشگاه نیوکاسل، انگلیس

hashemi_2002iryahoo.com

دکتر جعفر نیکبخت

آبیاری و زهکشی دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان

nikbakht.jaefarznu.ac.ir

h-index: 4  

ویراستار ادبی

شیوا نساری

مهندسی بهداشت محیط دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران

shivanesari2211gmail.com
09183884842
0000-0002-3156-4779