فرایند پذیرش مقالات

فرایند پذیرش مقاله:

مقالات ارسالی به این مجله در فرآیندی به صورت زیر داوری و چاپ می شوند. 

دقت فرمایید که تمام مقالات ارسالی به مجله به وسیلة سامانه مشابهت یاب متون علمی فارسی«همیاب» بررسی و در صورت تشخیص عدم اصالت، مقاله وارد فرآیند داوری نخواهد شد.  

  1. ثبت مقاله توسط نویسنده مسئول در سامانه مجله محیط زیست و مهندسی آب شامل تکمیل مشخصات نویسندگان و مقاله و ارسال مقاله
  2. اعلام نظر سردبیر  مجله در ارتباط با موضوع مقاله و در صورت نیاز ارجاع به دبیر تخصصی (یک هفته)
  3. عودت مقاله به نویسنده جهت برخی اصلاحات ساختاری (در صورت وجود) و واریز وجه داوری به حساب مجله (یک هفته)
  4. ارائه مقاله به 3 داور متخصص در زمینه موضوعی مقاله (3 روز). این داوران لزوما داوران پیشنهادی نویسنده نمی باشند.
  5. فرصت داوران جهت بررسی مقاله و اعلام نظر به همراه تکمیل فرم ارزیابی داوری و اعلام نظر به سردبیر و نویسنده در خصوص کیفیت و کمیت مقاله (یک ماه)
  6. حسب نظر داوران محترم مجله  بر اساس یکی از حالتهای زیر اقدام می نماید: 

الف. درصورت رد مقاله از طرف 2 داور مقاله از فرایند پذیرش مجله خارج و به نویسنده اطلاع داده می شود.

ب. درصورت پذیرش مقاله از طرف 2 داور، ادامه فرایند از مرحله 11 پیگیری می شود.

ج. درصورت بازنگری کلی یا جزیی مقاله از طرف داوران، مقاله به نویسندگان محترم عودت می شود.

د. داوران در فرصت مقرر داوری را انجام ندهند که در این صورت مجددا داور/داوران جدیدی در نظر گرفته شده و مقاله به مرحله 5 بازخواهد گشت.

7. ارائه مجدد مقاله از سوی نویسندگان (دو هفته)

8. ارسال مقالات به داوران پیشین جهت بازبینی  و تطبیق مقاله در صورت لزوم (1 روز)

9. ارایه نظر نهایی داوران مبنی بر پذیرش یا رد مقاله (3 روز)

10. در صورت رد مقاله به نویسنده اطلاع داده می شود و در صورت پذیرش به مرحله بعدی می رود (1 روز)

11. مقاله پذیرش شده جهت انتشار به نویسنده جهت  واریز هزینه انتشار  عودت می شود (7 روز)

12. مقاله جهت ویراستاری فارسی و انگلیسی ارسال می گردد (5 روز)

13. مقاله جهت صفحه آرایی ارسال می گردد (5 روز)

14. مدت انتظار مقالات در نوبت چاپ بستگی به تعداد مقالات تأیید شده دارد. ضمن اینکه مقالات به محض پذیرش نهایی در بخش «مقالات آماده انتشار» قابل دسترسی می باشند. در این مرحله به هر مقاله شماره دیجیتالی نیز اختصاص خواهد یافت.

15. پس از تکمیل مقالات هر جلد مقاله مربوطه چاپ و به صورت فایل پی دی اف و رایگان در وبسایت مجله قابل دانلود خواهد بود. 

دقت فرمایید که در هر کدام از مراحل فوق ممکن است نیاز باشد مقاله جهت اصلاح و بازبینی به نویسنده (ها)ی محترم ارسال شود.