بررسی کارایی گرافن اکسید در جذب سم مالاتیون از محیط های آبی

نوع مقاله: مقاله اصلی

نویسندگان

1 گروه فن‌آوری‌های محیط‌زیست، پژوهشکده‌ی علوم‌محیطی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشگاه یزد دانشکده ی منابع طبیعی و کویر شناسی دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

ورود سموم آفت‌کش به منابع تأمین آب شرب اثرات زیان­باری بر سلامتی انسان و محیط زیست دارد. در سال­های اخیر روش‌های مختلفی جهت حذف سموم ارگانوفسفره از منابع آبی استفاده شده­اند. هدف از این پژوهش تعیین کارایی نانوگرافن اکسید اصلاحی در حذف سم مالاتیون از محیط­های آبی بود. بهینه‌سازی پارامترهای مؤثر در فرآیند جذب از جمله pH و زمان برخورد انجام­ شد. اندازه­گیری میزان جذب سم مالاتیون به­وسیله دستگاه جذب اتمی انجام گرفت. نتایج آزمایش‌های pH نشان ­داد که pH بهینه برای جذب سم مالاتیون برابر ۷ و درصد حذف در این pH برابر ۹۹.۸ بود. مطالعه زمان تماس جاذب با یون فلزی نشان­ داد که در کم­تر از min ۲ بیش­ترین میزان جذب حاصل می­شود. جاذب سنتز­شده از قابلیت جذب خوبی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Efficiency Evaluation of the Graphene Oxide in Adsorption of Malathion Toxin from Aqueous Media

نویسندگان [English]

  • Maral Rashidifard 1
  • Majid Amiri 2
1 M.Sc., Department of Environmental Technologies, Institute of Environment, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 M.Sc., Department of Environment, Faculty of Natural Resources and Desertology, University of Yazd, Yazd, Iran
چکیده [English]

The introduction of pesticides into drinking water sources has harmful effects on human health and the environment. In recent years, several methods for the removal of organophosphate pesticide water sources have been emerged. The aim of the present study was to determine the modified nanographene oxide efficiency in the removal of malathion from aqueous media. Optimization of effective parameters in the adsorption process including pH and conact time was performed. Measuring the absorbance rate of malathion was carried out using atomic adsorption spectrometer. The results of pH experiments showed that the optimal pH for malathion adsorption was 7. The removal percentage at this pH was 99.8. The study of the contact time of adsorbent with metal ion showed that the highest adsorption rate obtained within less than 2 min.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organophosphate Pneumatic Toxins
  • Graphene Oxide Synthesis
  • Malathion Poison
  • Modified Hummers