بر اساس نویسندگان

آ

 • آخونی پورحسینی، فاطمه [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد منابع آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • آزاد، بیژن [1] کارشناس ارشد مدیریت مناطق بیابانی، بخش مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

ا

 • ابراهیمی، یهروز [1] کارشناس ارشد آب منطقه ای لرستان، خرم آباد، ایران
 • ابراهیمی آقمسجد، الهام [1] مرکز پژوهش و فناوری شهید فهمیده، رضوانشهر، رشت، ایران
 • ابراهیمی خرم آبادی، الیاس [1] استادیار، گروه آموزشی علوم دامی مجتمع آموزش عالی تربت جام، تربت جام، ایران
 • ابوالحسنی، محمدهادی [1] استادیار، گروه محیط‌زیست، دانشکده مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، پژوهشکده پسماند و پساب دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان، اصفهان، ایران
 • احسانی، علی [1] گروه شیمی، دانشکده ی علوم، دانشگاه قم، قم، ایران
 • احمدی، حسام [1] استادیار
 • احمدآلی، جمال [1] دانشجوی دکترا، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • احمدی بیرگانی، حسام [1] استادیار، گروه منابع طبیعی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • احمدپور، ظاهر [1] کارشناس ارشد مهندسی منابع آب، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • احمدنزاد، زینب [1] دانشجوی دکتری زمین شناسی، گروه علوم زمین، دانشکده علوم، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • اردلانی، اعظم [1] کارشناسی ارشد، گروه عمران آب- سازه های هیدرولیکی، دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران
 • استواری، یاسر [1] پژوهشگر پسادکترا، بخش علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • استواری، یاسر [1] پژوهشگر پسادکترا، بخش علوم خاک، دانشگاه فنی مونیخ، فرایزینگ، آلمان
 • اسراری، الهام [1] دانشیار گروه فنی مهندسی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه پیام نور شیراز، شیراز
 • اسکندری تربقان، آمنه [1] مربی گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده علوم پزشکی تربت جام، تربت جام، ایران
 • اسماعیلزاده، عصمت [1] رئیس امور تحقیقات آب و محیط زیست، مجتمع مس سرچشمه، کرمان، ایران
 • اصلانی، سهیلا [1] استادیار، گروه مهندسی معدن، دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • افخمی، حمیده [1] دانشجوی دکتری آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و کویر شناسی، دانشگاه یزد، یزد، ایران
 • افضلی، سید فخرالدین [1] استادیار، گروه مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • افضلی، سید فخرالدین [1] استادیار بخش مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • اقبال زاده، افشین [1] استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران،
 • اکبری، حسن [1] استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • اکبری، رضا [1] استادیار، گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، ایران
 • ایل بیگی، مهدی [1] دکترای هیدروژئولوژی، شرکت مهندسین مشاور ری آب، تهران، ایران
 • ایل‌بیگی، مهدی [1] دکترای هیدروژئولوژی، شرکت مهندسین مشاور ری آب، تهران، ایران
 • امامی، حجت [1] دانشیار، گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی ، مشهد، ایران
 • امامی، نعیم [1] استادیار، مرکز تحقیقات منابع طبیعی، چهارمحال و بختیاری. شهرکرد. ایران
 • امان اللهی، جمیل [1] استادیار، گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
 • امیری، مجید [1] دانشگاه یزد دانشکده ی منابع طبیعی و کویر شناسی دانشگاه یزد، یزد، ایران
 • امیری، مجید [1] گروه محیط زیست، دانشکده‌ی مهندسی منابع طبیعی و بیابان، دانشگاه یزد، یزد، ایران
 • امیری، مسلم [1] کارشناسی ارشد، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران
 • امیرسالاری، فرشید [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد سازه‌های آبی، دانشکده فنی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • امینی، عطا [1] استادیار، مرکز آموزش و تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان، سنندج، ایران
 • امینی، عطا [1] استادیار، مرکز آموزش و تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کردستان، سنندج، ایران
 • امین جواهری، فاطمه السادات [1] دانشجوی کارشناسی، گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
 • انصاری، سحر [1] کارشناس ارشد، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • انصاری زاده، محمد [1] دانشجوی دکتری تخصصی، گروه مهندسی محیط‌زیست، دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر، دانشکده مهندسی منابع طبیعی و شیلات، بوشهر، ایران
 • انصاری طادی، رضا [1] مرکز کنترل کیفیت و بهداشت آب و فاضلاب، شرکت آب و فاضلاب استان قم، قم
 • انکاری، مهداد [1] گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران
 • اوسطی، خالد [1] استادیارگروه مهندسی مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

ب

 • بابازاده، حسین [1] دانشیار، گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • بابازاده، حسین [1] دانشیار گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • بابلی، ندا [1] کارشناس ارشد، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
 • بیات، رضا [1] مربی پژوهشی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • بیاتی، آزاده [1] گروه بهداشت و ایمنی مواد غذایی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، ایران
 • بایراپا، کی. [1] دپارتمان علوم زمین، دانشگاه میسور، میسور، هندوستان
 • بایرام، منصوره [1] کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان، همدان، ایران
 • بارانی، غلامعباس [1] استاد، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • باربد، مریم [1] کارشناسی مهندسی آب، دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • بایزیدی، مطلب [1] استادیار، گروه مهندسی کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سنندج، ایران
 • بایزیدی، مطلب [1] گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، ایران
 • بازوبندی، احمد [1] دانشجوی دکتری، گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • بافکار، علی [2] استادیار، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
 • بامری، ابوالفضل [2] مربی، گروه علوم خاک، دانشکده مهندسی آب و خاک، دانشگاه زابل، زابل، ایران
 • بحری، علی [1] کارشناسی ارشد، گروه علوم محیط‌زیست، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • بختیاری، مرتضی [1] استادیار، گروه عمران آب- سازه های هیدرولیکی، دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران
 • بیدآبادی، مائده [1] دانشجوی دکتری گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه آزاد اسلامی، واح علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • بزی، فاطمه [1] کارشناسی ارشد، گروه مهندسی منابع طبیعی- محیط‌زیست - آلودگی محیط‌زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط‌زیست، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • بشارت، سینا [1] استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • بهمنی، افشین [1] گروه آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی شهید صدوقی، یزد، ایران
 • بهمنش، جواد [1] دانشیار، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه. ارومیه. ایران
 • بهمنش، جواد [1] دانشیار، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • بهنام، ولی [2] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم خاک، دانشکده مهندسی آب و خاک، دانشگاه زابل، زابل، ایران

پ

 • پارچیان، معصومه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آلودگی محیط زیست، گروه محیط زیست، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، همدان، ایران
 • پارسا، سپهر [1] دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی محیط زیست دانشکده محیط زیست پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • پاست، شاهین [1] کارشناسی مهندسی عمران آب و فاضلاب، شرکت آب و فاضلاب اردبیل، اردبیل، ایران
 • پاشایی فر، محمدرضا [1] دانشجوی دکترا، گروه منابع طبیعی و محیط‌زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، ایران
 • پیری، حلیمه [1] استادیار، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران
 • پیرستانی، نیلوفر [1] دانشجوی دکتری، گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان، اصفهان، ایران
 • پرهیزکاری، ابوذر [1] دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه پیام نور تهران، محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین و عضو بنیاد ملی نخبگان
 • پرهمت، جهانگیر [1] استاد، گروه هیدرولوژی و منابع آب، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، ، تهران، ایران
 • پرویزی، سارا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران
 • پژوهش، مهدی [1] استادیار، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • پناهی، سهیلا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • پوررضا بیلندی، محسن [1] استادیار، گروه مهندسی آب، دانشکده‌ کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • پورمحمد، پژمان [1] کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آب، دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

ت

 • تراهی، علی اصغر [1] استادیار، گروه سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • تفاحی یزدی، محمدرضا [1] کارشناس، گروه مهندسی پلیمر، دانشکده مهندسی نساجی و پلیمر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، یزد، ایران
 • تکیه خواه، جاهده [1] دانشجوی دکتری، گروه علوم جنگل، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران
 • تهمتن، طیبه [1] مجتمع آموزش عالی سلامت ممسنی، گروه بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دانشکده بهداشت شیراز، ایران
 • توان پور، نیما [1] دانشجوی دکترا، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • توان پور، نوید [1] دانشجوی کارشناسی، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز، شیراز، ایران

ث

ج

 • جباری، آناهیتا [1] دانشجوی دکتری مهندسی آب (آبیاری و زهکشی)، دانشگاه ارومیه
 • جعفری، سعید [1] کارشناسی‌ارشد، مهندسی پلیمر، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، یزد، ایران
 • جعفری، محمد رضا [1] هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ایلام، ایلام، ایران
 • جلالی، سعیده [1] کارشناسی ارشد، گروه ژئومورفولوژی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • جمور، رضا [2] کارشناس ارشد هیدروژئولوژی، شرکت مهندسین مشاور ری آب، تهران، ایران
 • جنتی، محمدهمین [1] دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چ

 • چراغی، مهرداد [1] دانشیار گروه محیط زیست، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، همدان، ایران
 • چوگان، محبوبه [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

ح

 • حاجیانی، محمود [1] استادیار، گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • حاجی رحیمی، محمود [1] استادیار، گروه اقتصادکشاورزی، دانشکده کشاورزیِ، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
 • حاجی نمکی، سامان [1] کارشناسی ارشد، گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران
 • حیدری، فرزانه [1] کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان، همدان، ایران
 • حیدری، فرزانه [1] کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی، دانشگاه بوعلی سینا همدان، همدان، ایران
 • حیدری مطلق، آرین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران
 • حسامی، سید دانا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • حسامی، علی [1] عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کردستانُ سنندج، ایران
 • حسامی، نرگس [1] کارشناسی ارشد، گروه جغرافیای فیزیکی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان، رنجان، ایران
 • حسینی، خسرو [1] دانشیار، گروه مهندسی آب و سازه‌های هیدرولیکی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
 • حسینی، سید اردوان [1] کارشناسی، گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی- نفت و گاز، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • حسینی، سید عباس [1] استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • حسینی، سید محسن [1] استاد، گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران
 • حسینی، سیده حدیث [1] گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران
 • حسینی، سیده هما [1] کارشناسی ارشد، آلودگی محیط زیست، موسسه آموزش عالی بهاران گرگان، گرگان، ایران
 • حسینی، میرجمال [1] استادیار گروه سم شناسی/فارماکولوژی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران؛ و مرکز تحقیقات فارماکولوژی کاربردی زنجان، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران
 • حسینی، میرجمال [1] گروه سم شناسی/فارماکولوژی، دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران
 • حسینی، میرجمال [1] مرکز تحقیقات فارماکولوژی کاربردی زنجان، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران؛ گروه سم‌شناسی و فارماکولوژی، دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران
 • حسن اقلی، علی رضا [1] دانشیار، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • حسین پور، علیرضا [1] استاد، گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • حسینی صدیق، سید محمود [1] دانشجوی دکترا، گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • حسنلو، حامد [1] دانش‌آموخته دکتری، گروه مهندسی محیط‌زیست، دانشکده محیط‌زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • حسنی مقدم، حسن [1] کارشناسی ارشد، گروه سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • حشمت‌پور، علی [1] استادیار، گروه آبخیزداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنیدکاووس، گنیدکاووس، ایران
 • حصاری، بهزاد [1] استادیار، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • حصاری، بهزاد [1] استادیار، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • حق‌نیا، غلامحسین [1] استاد، گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • حمیدی، امیررضا [1] کارشناس ارشد، گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

خ

د

 • داداشی رودباری، عباسعلی [1] گروه جغرافیا، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • دانشفراز، رسول [1] دانشیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه مراغه، آذربایجان شرقی، ایران
 • دانشور وثوقی، فرناز [1] استادیار، گروه مهندسی منابع آب، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، اردبیل، ایران
 • داودی راد، علی [1] کارشناس ارشد، گروه مهندسی شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان، قوچان، ایران
 • داود مقامی، داود [1] استادیار، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه اراک، اراک، ایران
 • درستی، محسن [1] دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • درگاهیان، فاطمه [1] استادیار، بخش تحقیقات بیابان موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • دسینه، مهدی [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه مراغه، آذربایجان شرقی، ایران
 • دعایی، محمد مهدی [1] کارشناسی ارشد، گروه علوم محیط‌زیست، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • دلاور، مجید [1] استادیار گروه مهندسی منابع آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • دلقندی، سپهر [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه آزاد اسلامی قوچان، قوچان، ایران
 • دین پژوه، یعقوب [1] دانشیار، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • دهقانی، محمد [1] دانشجوی دکترا نساجی، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، یزد، ایران
 • دوستکامیان، مهدی [1] دکتری، گروه آب و هواشناسی دانشکده جغرافیا، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

ر

 • راجی، فواد [1] گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • ربیعی، زهرا [1] کارشناسی ارشد، گروه آب‌و هواشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • رجبی محمدی، فاطمه [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران
 • رحیمی، اسما [1] 'گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
 • رحیمی، مینا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • رحمانیان، محمد [1] استادیار، گروه خاک شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران
 • رحمانیان، محمد [2] استادیار، گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران
 • رحیم وند، لیلا [1] کارشناسی ارشد، گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده علوم و فنون دریایی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • ردایی، مهجبین [1] مدرس، گروه عمران، دانشکده علوم و مهندسی، دانشگاه علم و هنر، یزد، ایران
 • رستگار، سعیده [1] کارشناسی ارشد، آلودگی محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • رستگار، سعیده [1] کارشناسی ارشد،گروه آلودگی محیط زیست، دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • رستمیان، ندا [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد محیط زیست، گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
 • رستمی زاد، قباد [1] دکترای علوم و مهندسی حفاظت آب و خاک، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • رستمی زاد، قباد [1] دکترای علوم و مهندسی حفاظت آب و خاک، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
 • رسولی مجد، نگار [1] دانشجوی دکتری مهندسی منابع آب، دانشکده مهندسی آب، دانشگاه ارومیه
 • رسولی مجد، نگار [1] دانشجوی دکتری مهندسی منابع آب، دانشگاه ارومیه
 • رشیدی فرد، مارال [1] گروه فن‌آوری‌های محیط‌زیست، پژوهشکده‌ی علوم‌ محیطی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • رشیدی فرد، مارال [1] گروه فن‌آوری‌های محیط‌زیست، پژوهشکده‌ی علوم‌محیطی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • رضایی، پیمان [1] دکتری رسوب‌شناسی و سنگ‌شناسی رسوبی، گروه زمین‌شناسی و پژوهشکده جنگل‌های حرا، دانشگاه هرمزگان، بندر عباس
 • رضایی، حسن [1] استادیار، گروه آلودگی محیط زیست، دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • رضایی، حسن [1] استادیار گروه آلودگی محیط‌زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • رضایی، حسین [2] دانشیار، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • رضایی، حسین [2] دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه ارومیه
 • رضایی، محمدرضا [1] استادیار، گروه محیط‌زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط‌زیست، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • رضایی، محمدرضا [1] دانشیار، گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • رمضانیان باجگیران، صادق [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی عمران و مکانیک، دانشگاه علوم و فنون مازندران،بابل،ایران
 • رمضانیان باجگیران، صادق [1] کارشناس ارشد، گروه مهندسی شیمی، دانشگاه علوم و فنون مازندران، بابل، ایران

ز

 • زارع، محمدرضا [1] استادیار، گروه فیزیک کاربردی، دانشکده علوم کاربردی، دانشگاه مالک اشتر، اصهان، ایران
 • زارع بیدکی، رفعت [1] استادیار، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • زارع بیدکی، رفعت [1] استادیار، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • زارع بیدکی، رفعت [1] استادیار، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • زمانی احمدمحمودی، رسول [1] استادیار، گروه شیلات و محیط‌زیست، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • زندسلیمی، یحیی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، عضو کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج ، ایران
 • زندسلیمی، یحیی [1] گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران
 • زینلی، وحید [1] گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

س

 • ساریخانی، رامین [1] استادیار، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران
 • ساریخانی، رامین [1] گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران
 • سبزواری، یاسر [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران
 • سبزواری، تورج [1] دانشیار، گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان، استهبان، فارس، ایران
 • سبقتی، مرحمت [1] دانشجوی ارشد(آبخیزداری)دانشگاه ارومیه دانشکده منابع طبیعی
 • ستوده نیا، عباس [1] دانشیار، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران
 • سجادی، نوشین [1] استادیار، گروه محیط زیست، دانشکده علوم و فنون دریایی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • سرائی تبریزی، مهدی [1] استادیار، گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • سرائی تبریزی، مهدی [1] استادیار گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران
 • سرگلزایی، جواد [1] استاد، گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران
 • سرگلزائی، جواد [1] گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • سرمدی، نگین [1] کارشناسی ارشد، گروه مهندسی معدن، دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • سقائی، صبا [1] کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان، همدان، ایران
 • سلطانی، عادل [1] مربی، گروه مهندسی و فناوری کشاورزی، دانشگاه پیام‌نور، اسلام آباد، ایران
 • سلطانی، میلاد [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • سلطانیان، ستار [1] مربی، گروه محیط زیست، دانشکده محیط زیست و منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی خاتم‌الانبیاء (ص) بهبهان، خوزستان، ایران
 • سندی، ام البنین [1] کارشناسی ارشد، گروه محیط‌زیست، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
 • سوری، محمد مهدی [1] مربی، گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، جیرفت، ایران
 • سی و سه مرده، معروف [1] گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مهاباد، ایران

ش

 • شاکر، رضا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی منابع آب، دانشکده فنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر، اهر، ایران
 • شامحمدی، زینب [1] کارشناسی ارشد، گروه جغرافیای فیزیکی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • شاهمرادی، بهزاد [1] مرکز تحقیقات بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران
 • شاهمرادی، بهزاد [1] مرکز تحقیقات بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران و گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران
 • شاهویی، سید وحید [1] استادیار، گروه مهندسی عمران (مهندسی و مدیریت منابع آب)، مؤسسه آموزش عالی توسعه دانش، سنندج، ایران
 • شیردلی، عظیم [1] دانشیار، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • شیردلی، عظیم [1] دانشیار، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • شیرزاد، اکبر [1] استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی ارومیه. ارومیه. ایران
 • شیرزادی، لقمان [1] دانشجوی دکتری ژئومورفولوژی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • شیرزادنیا، جواد [1] کارشناسی ارشد، گروه مدیریت منابع آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووسن، ایران
 • شیرغلامی، محمدعلی [1] دانشکده مهندسی نساجی و پلیمر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، ، یزد، ایران
 • شریفان، فهیمه [1] کارشناسی ارشد، گروه علوم و مهندسی آب، گرایش آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • شفیعی فر، مهدی [1] استاد، گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه علوم و فناوری ایران، تهران، ایران
 • شمخالی چنار، شیما [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه مهندسی محیط‌زیست دانشکده محیط‌زیست پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • شمسی، زهرا [1] کارشناس ارشد، گروه سازه های آبی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • شهابی زاد، وحید [1] دانشجوی دکتری، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران
 • شهیدی، علی [1] دانشیار، گروه علوم و مهندسی آب، ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • شهیدی، علی [1] دانشیار، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

ص

 • صیادی، محمد حسین [1] دانشیار، گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • صیادی اناری، محمدحسین [1] دانشیار، گروه محیط‌زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط‌زیست، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • صادقی، امین [1] کارشناس ارشد، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • صالحی، کمال [1] گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران
 • صالحی، مرضیه [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد محیط زیست، گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
 • صالحی، مصطفی [1] مربی، عضو علمی گروه مهندسی کشاورزی دانشگاه پیام نور، صندوق پستی 3697-19395 تهران، ایران
 • صالحی، مصطفی [1] مربی، عضو هیئت علمی گروه مهندسی کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • صالحزاده، مهدی [1] دانشجوی دکترا، گروه منابع طبیعی و محیط‌زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، ایران
 • صانعی، مجتبی [1] دانشیار، گروه مهندسی عمران، پژوهشکده حفاظت آب و آبخیزداری، تهران، ایران
 • صدیقی، مهدی [1] گروه مهندسی شیمی، دانشکده ی مهندسی، دانشگاه قم، قم، ایران
 • صمدی، میثم [1] دانشجوی دکتری، گروه آبخیزداری و مدیریت مناطق بیابانی، دانشکده مرتع و آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

ض

 • ضمیری، سعید [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه آزاد اسلامی قوچان، قوچان، ایران

ط

 • طالبی، علی [1] آستاد، گروه مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران
 • طالبی، علی [1] استاد، گروه مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران
 • طاهریان، مراد [1] دانش آموخته گروه آب و هواشناسی دانشکده جغرافیا، دانشگاه زنجان، ایران
 • طباطبایی، طیبه [1] استادیار، گروه محیط‌زیست، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده مهندسی منابع طبیعی و شیلات، بوشهر، ایران
 • طهماسیان، سیروس [1] کارشناسی ارشد، گروه مهندسی منابع آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • طهماسبی انفرادی، ستار [1] استادیار، گروه زیست‌فناوری انرژی و محیط زیست، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست‌فناوری، تهران، ایران

ظ

 • ظهرابی، نرگس [1] استادیار، گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

ع

 • عباسی، عباس [1] دانشجوی دکتری، گروه مهندسی منابع آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه. ارومیه. ایران
 • عباسی، عباس [1] کارشناسی ارشد، گروه مهندسی منابع آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران؛ دانشجوی دکتری، گروه مهندسی منابع آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • عباسی، فروغ [1] دانشجوی دکترا، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • عباسی بیرگانی، موسی [1] کارشناس ارشد، گروه محیط زیست، دانشکده محیط زیست و منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی خاتم‌الانبیاء (ص) بهبهان، خوزستان، ایران
 • عبدی، چنور [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
 • عبدالهی، عزیز [1] کارشناسی ارشد، گروه فیزیک دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران
 • عزیزی، مهران [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد توسعه روستایی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
 • عزیزیان، ابوالفضل [1] استادیار، گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده منابع طبیعی و کشاورزی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران
 • عساکره، حسین [1] استاد، گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • عسگری لجایر، حمایت [1] دانشجوی دکتری، گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • عصرآگاه، آزیتا [1] گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد، ایران
 • علیپور، عباس [1] استادیار، گروه جغرافیای سیاسی، دانشکده جغرافیا و علوم انسانی، دانشگاه جامع امام حسین، تهران، ایران
 • علی‌پوری، احسان [1] دانشجوی دکتری، گروه برنامه‌ریزی شهری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • علی رمایی، رامیار [1] 4دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه مهندسی آبخیزداری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • علیزاده، حمزه علی [1] استادیار، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
 • علیزاده، رضا [1] استادیار، گروه محیط زیست، دانشکده محیط زیست و منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی خاتم‌الانبیاء (ص) بهبهان، خوزستان، ایران
 • علیقلی نیا، توحید [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی آب (آبیاری و زهکشی)، دانشگاه ارومیه
 • علیقی نیا، توحید [1] دانشجوی کارشناسی ارشد علوم مهندسی آب (آبیاری و زهکشی)، دانشگاه ارومیه
 • علمی، محمدرضا [1] استادیار، گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

غ

ف

 • فتحی، احسان [1] کارشناسی ارشد، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • فتحی، احمد [1] استادیار گروه سازه‌های آبی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز
 • فتح آبادی، ابوالحسن [1] استادیار، گروه آبخیزداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، ایران
 • فتح‌آبادی، ابوالحسن [1] استادیار، گروه آبخیزداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، ایران
 • فتوت، امیر [1] استاد گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد،مشهد، ایران
 • فخیمی، پریسا [1] دانش آموخته کارشناس ارشد، گروه آبیاری زهکشی،گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • فراستی، معصومه [1] استادیار ، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گنبد کاووس، ایران
 • فرپور، افسانه [1] کارشناسی ارشد، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • فرجی، علی رضا [1] گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آیت الله بروجردی، بروجرد، ایران
 • فرزی، سهیلا [1] کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آب، دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
 • فرزین، سعید [1] استادیار، گروه مهندسی آب و سازه‌های هیدرولیکی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
 • فرهادی، علیرضا [1] کارشناس ارشد مهندسی آبخیزداری، گروه آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ایران
 • فروزان بروجنی، راضیه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد عمران، دانشکده فنی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • فضلی، مجید [1] استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • فضل اله نژاد، میلاد [1] کارشناس ارشد، گروه مهندسی آب و سازه‌های هیدرولیکی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
 • فیض نیا، سادات [1] استاد، گروه آبخیزداری،دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • فقیه، همایون [1] دانشجوی دکترای مهندسی آب، دانشگاه ارومیه، اومیه، ایران

ق

 • قادری، امیر [1] دانشجوی دکترا، گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • قادری، کورش [1] دانشیار، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • قادرزاده، حامد [1] استادیار، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
 • قاسمی دهنوی، آرتیمس [1] استادیار، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران
 • قاسمی دهنوی، آرتیمس [1] گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران
 • قائمی، حسنیه [1] کارشناسی ارشد، گروه فیزیک دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران
 • قراباغی، مهدی [1] استادیار، گروه مهندسی معدن، دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • قربانی، محمد علی [1] دانشیار، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • قربانی، منصور [1] دکتری رسوب‌شناسی و سنگ‌شناسی رسوبی، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه هرمزگان، بندر عباس
 • قرهی، نسرین [1] استادیار، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

ک

 • کازرونی، حنیف [1] استادیار، دانشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، تهران، ایران
 • کاشفی پور، سید محمود [1] استاد، گروه سازه های آبی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • کاظمی، سمیه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
 • کاظمی، محسن [1] استادیار، گروه آموزش علوم دامی، مجتمع آموزش عالی تربت جام، تربت جام، ایران
 • کیانی، سجاد [1] کارشناس اداره محیط زیست تویسرکان، تویسرکان، همدان، ایران
 • کیانی، واحد [1] مدرس گروه علوم کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه پیام نور همدان، همدان، ایران
 • کاووسی، محدثه [1] کارشناس ارشد، گروه منابع آب، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • کیخسروی کیانی، محمد [1] گروه جغرافیا، دانشکده جغرافیا، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • کرباسی، عبدالرضا [1] دانشیار، گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده محیط‌زیست، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • کرباسی، مسعود [1] استادیار، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • کرمی، حجت [1] استادیار، گروه مهندسی آب و سازه‌های هیدرولیکی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان. ایران
 • کرمی، غلامحسین [1] دانشجوی دکترا، گروه ترویج کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • کرمی، نادر [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی عمران آب، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهر، ایران
 • کریمی، بختیار [1] استادیار، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
 • کرمی جوزانی، مهناز [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد آبخیزداری، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشگاه ملایر
 • کرمی متین، امیر ارسلان [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد سازه‏های دریایی، گروه مهدسی عمران، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • کرمی مقدم، مهدی [1] استادیار، گروه کشاورزی، دانشگاه پیام نور، ایران
 • کمانگر، محمد [1] کارشناس ارشد سنجش‌ازدور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، گروه جغرافیا، دانشکده علوم پایه، دانشگاه هرمزگان، بندر عباس
 • کمانگر، محمد [1] دانشجوی دکترا، گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • کهریزی، عماد [1] دانشجوی دکترا، گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشکاه قم، قم، ایران
 • کوهی، بهزاد [1] کارشناس ارشد شیمی، آزمایشگاه ریزآلاینده ها، شرکت آب و فاضلاب اردبیل، اردبیل، ایران
 • کوهزاد، عصمت [1] کارشناسی ارشد، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی، مشهد، ایران
 • کوهزاد، عطیه [1] کارشناس، گروه علوم آزمایشگاهی، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی، مشهد، ایران

گ

 • گودرزی، محمد رضا [1] گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آیت الله بروجردی، بروجرد، ایران

ل

 • لرستانی، بهاره [1] دانشیار گروه محیط زیست، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، همدان، ایران
 • لطفی، علی [1] کارشناسی ارشد، گروه آلودگی های محیط زیست، دانشکده کشاورزی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
 • لطفی، فرصت [1] دانش آموخته کارشناس ارشد، گروه آب و هواشناسی سینوپتیک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

م

 • متقیان پور، احسان [1] کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، ایران
 • محمدی، ابراهیم [1] استادیار، مرکز تحقیقات بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران
 • محمد رضاپور طبری، محمود [1] استادیار گروه عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • محمد رضاپور طبری، محمود [1] استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • محمدی روزبهانی، مریم [1] استادیار، گروه آلودگی های محیط زیست، دانشکده کشاورزی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
 • محمودیان شوشتری، محمد [1] استاد بازنشته گروه عمران، دانشکده مهندسی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • محمودی راد، محمد [1] دانش آموخته دکتری مهندسی عمران-سازه های هیدرولیکی، گروه مهندسی عمران دانشکده مهندسی دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران
 • مرادی، مجتبی [1] دانشجوی دکتری، گروه مدیریت آبخیزداری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • مرادپور، علی [1] دانشجوی دکترا، بخش حفاظت خاک و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرمانشاه، ایران
 • مرادی نژاد، امیر [1] استادیار، گروه تحقیقاتی حفاظت خاک و مدیریت آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش منابع طبیعی و کشاورزی استان مرکزی، اراک، ایران
 • مرادی نژاد، امیر [1] استادیار، گروه تحقیقات مدیریت آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی، اراک، ایران
 • مرید، سعید [1] استاد گروه مهندسی منابع آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • میرزایی، روح اله [1] دکترای تخصصی، گروه محیط‌زیست، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
 • میرمحمدصادقی، سیدامید [1] کارشناسی ارشد، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • مسعودی، حسن [1] دکتری، شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان رضوی، مشهد، ایران
 • مسعودی، سیدمحمدعلی [1] کارشناسی ارشد، گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران
 • مسعودی، سیدمحمدعلی [1] مهندسی شیمی/دانشکده مهندسی/ دانشگاه فردوسی مشهد/ایران
 • مظفری، جبار [1] کارشناس، سازمان جهاد کشاورزی، ایلام، ایران
 • مفاخری، شهین [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد محیط زیست، گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
 • مقدم، علیرضا [1] دانشجوی دکتری
 • مقیسه، ابراهیم [1] استادیار، پژوهشکده کشاورزی هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، کرج، ایران
 • مقیم، محمد نوید [1] استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشکده فتی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
 • مکاری، صدیقه [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • ملکی، افشین [1] مرکز تحقیقات بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران
 • ملکی، جواد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد رشته بهداشت و ایمنی مواد غذایی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران
 • ملکی نژاد، حسین [1] دانشیار، گروه علوم و مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و کویر شناسی، دانشگاه یزد، یزد، ایران
 • منصوری چمه، سمیرا [1] دانشجوی گرایش آبیاری و زهکشی، گروه آبخیزداری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • مهدیان فرد، مریم [1] دانش آموخته کارشناس ارشد آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • موسوی، سیده پروین [1] گروه مهندسی بهداشت محیط، پردیس بین المللی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی شهید صدوقی، یزد، ایران
 • موسوی، سعید [1] کارشناس اداره کل محیط‌زیست آذربایجان غربی، ارومیه، ایران
 • موسوی راد، سیده آسیه [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه مهندسی منابع آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران
 • مولوی، هادیه [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد محیط زیست، گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
 • مومزایی، اعظم [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

ن

 • نجایی، آرزو [1] استادیار، گروه منابع طبیعی و محیط‌زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، ایران
 • نجفی، محمدحسین [1] استادیار، گروه مهندسی آب، دانشکده‌ کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • نجفی، نصرت اله [1] دانشیار، گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • نجف پور، علی اصغر [1] استادیار، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت مشهد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • نجف زاده، محمد [1] استادیار، گروه مهندسی آب، دانشکده مهندسی عمران و نقشه برداری، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان، ایران
 • نحوی نیا، محمد جواد [1] دانش آموخته دکتری مهندسی آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • نصرالهی، زهرا [1] کارشناسی ارشد، گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • نصرالهی، علی حیدر [1] استادیار، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران
 • نصرتی، کاظم [1] دانشیار، گروه جغرافیا، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • نیکبخت، جعفر [1] دانشیار، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • نیکبخت شهبازی، علیرضا [1] گروه مهندسی منابع آب، دانشکده کشاورزی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
 • نویدمقیم، محمد [1] استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
 • نوری، اسدالله [1] کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، عضو کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج ، ایران
 • نوری، بیژن [1] گروه اپیدمیولوژی و آمار حیاتی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج
 • نوری، حامد [1] دانشجوی دکتری، گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
 • نوری امام‌زاده‌ئی، محمدرضا [1] دانشیار، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

و

 • وردی نژاد، وحیدرضا [1] استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • وکیلی، بیان [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، عضو کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران
 • ولی زاده، رضا [1] استاد گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

ه

 • هادی، مجتبی [1] گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه قم، قم، ایران
 • هاشمی، سید علی اصغر [1] مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان
 • هجری، زهرا [1] استاد، گروه مهندسی شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان، قوچان، ایران
 • هنربخش، افشین [1] دانشیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • هنربخش، افشین [1] دانشیار، گروه مرتع و آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • هنربخش، افشین [1] دانشیار، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

ی

 • یزدیان، مهدی [1] استادیار، گروه عمران، دانشکده علوم و مهندسی، دانشگاه علم و هنر، یزد، ایران،
 • یوسفی، حسین [1] استادیار، گروه مهندسی چوب و کاغذ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران