درباره نشریه

مجله محیط زیست و مهندسی آب حاصل فعالیت مشترک بخش خصوصی با  انجمن علمی سیستم های سطوح آبگیر بارن ایران  است.

مجله به صورت فصل نامه و با تعداد چهار دوره در سال به طور منظم از سال 1394 منتشر می شود. 

انواع مقاله:

مقاله­ های تحقیقی، مروری و نقد و بررسی، مستند به نتایج پژوهش های بنیادی و کاربردی درزمینة مهندسی آب و محیط‌ زیست و علوم وابسته به آن پذیرفته می شود. مقالات ارسالی باید قبلاً در هیچ نشریه‌ ای به چاپ نرسـیده و یـا هم ‌زمان برای مجلات دیگر ارسال نشده باشد.

الف ـ مقاله اصلی: مقالات علمی- پژوهشی شامل یافته ‌های جدید پژوهشی با حداقل حجم 3500 - 5500 کلمه (معادل آن)؛ در حداقل 10 و حداکثر 16 صفحه.

ب ـ یادداشت ‌کوتاه: مقالات علمی- پژوهشی شامل یافته های حاصل از تحقیقات کوتاه، توضیح روش‌های جدید یا فرضیات و دستگاه‌ها و فنّاوری جدید است. نحوۀ نگارش یادداشت کوتاه مشابه مقاله کامل است با حداکثر 2500 کلمه (معادل آن) و در حداکثر 6 صفحه.

ج- مقاله مروری: مقالات مروری از نویسندگان مجرب و صاحب مقالات پژوهشی، درزمینة تخصصی نویسنده پذیرفته خواهد شد. مقالات مروری محدودیت صفحات ندارند. با این ‌حال باید در حداکثر خلاصه ‌نویسی و پرداختن به اصل مطلب نوشته شوند. در شرایطی که موضوع از اهمیت خاصی برخوردار باشد این نوع مقالات در دو بخش و دو شماره چاپ خواهند شد.

مقالات ترجمه پذیرفته نمی ‌شود.

 با توجه به بحران های زیست محیطی و لزوم تبیین مدیریت یکپارچه منابع آب، مجله " محیط زیست و مهندسی آب" نتایج تحقیقات در این زمینه ها را در اختیار محققین و کارشناسان قرار می­دهد. نظر به اینکه بعضاً انجام کارهای مهندسی در بخش آب ممکن است با عواقب زیست محیطی همراه باشد این مجله بطور اختصاصی مباحث محیط زیست و مهندسی آب را مد نظر قرار داده است. با توجه به اینکه  مساپل «مدیریت منابع آب»  و "محیط زیست" ارتباط نزدیکی به هم دارند، بررسی علمی موضوع در این مجله می­تواند مورد توجه مدیران اجرایی و محققین قرار گیرد. لذا، به­ منظور ارتقای شرایط زیست محیطی، این مجله ارتباطی بین رشته های مهندسی و مدیریت منابع آب، بهداشت محیط، محیط زیست و مهندسی و مدیریت حوزه های آبخیز ایجاد می­کند. 

 این مجله دستاوردهای پژوهشی چاپ نشده در قالب مقالات تحلیلی ، کاربردی ، مروری و نیز مطالعات موردی در موضوعات مربوط به محیط زیست و مهندسی آب را پس از طی مراحل داوری به چاپ می رساند. مقالات پذیرش شده در  این مجله به صورت الکترونیکی چاپ و برای دسترسی له صورت آزاد در سایت مجله ارائه می شوند. نویسندگان محترم می بایست مقالات خود را به صورت الکترونیکی در صفحه " ارسال مقاله" ثبت نموده و روند داوری را پی گیری نمایند.