نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علوم خاک، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 دانشیار، گروه مرتع و آبخیزداری، مجتمع آموزش عالی شیروان، شیروان، ایران

چکیده

فلزات سنگین یکی از مهم‌ترین آلاینده‌های محیط‌زیست و به‌ویژه منابع خاک و آب هستند. از میان فلزات سنگین، سرب یکی از مهم‌ترین آلاینده‌های سمی است. استفاده از خاک‌های آلوده به سرب، مستلزم آلودگی‌زدایی و بهسازی آن‌ها است. پژوهش حاضر با هدف بررسی امکان آلودگی‌زدایی سرب از خاک و تخمین زمان بهینه پالایش با استفاده از گیاهان خرفه و تاج‌خروس وحشی انجام شد. بدین منظور، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با 5 تیمار شاهد، 150، 300، 600 و  mg/kg1200 و سه تکرار اجرا شد. نتایج نشان داد که در هر دو گیاه رابطه‌ای غیرخطی و مثبت بین مقدار سرب تجمع یافته در ریشه و ساقه با غلظت سرب موجود در خاک وجود داشت. بیش­ترین مقدار سرب تجمع یافته در ریشه خرفه و تاج‌خروس وحشی به­ترتیب 39/173 و mg/kg 76/149 و در ساقه آن‌ها نیز به­ترتیب 01/20 و mg/kg 82/5 به‌دست آمد. فاکتور انتقال در هر دو گیاه کوچک‌تر از یک بوده (برای گیاه خرفه از 62/0 تا 12/0 و برای گیاه تاج‌خروس وحشی از 14/0 تا 04/0) و بیانگر انتقال کم­تر سرب از ریشه به اندام هوایی می‌باشد. با توجه به توانایی گیاهان فوق در جذب مقادیر زیاد سرب از ناحیه رشد ریشه، عملکرد گیاهی بالا و توانایی تجمع سرب در اندام‌های قابل‌برداشت، هر دو گیاه برای پاک‌سازی سرب از اعماق سطحی خاک و تا غلظت‌های چندین برابر غلظت مجاز سرب کارآیی بالایی داشتند. لیکن با توجه به زمان پالایش و مقدار زیست‌توده تولیدشده، گیاه تاج‌خروس‌ وحشی از توانایی بیش­تری برای بهسازی خاک‌های آلوده برخوردار بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Phytoremediation and Estimation of Optimal Clean up Time of Lead Contaminated Soils Using< Portulaca oleracea L.> and

نویسندگان [English]

  • Safoora Asadi 1
  • Vahidreza Jalali 2

1 Assist. Professor, Department of Soil Science, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran

2 Assoc. Professor, Higher Education Complex of Shivan, Shirvan, Iran

چکیده [English]

Heavy metals are one of the most important environmental contaminants, particularly in soil and water sources. Among heavy metals, lead is one of the most challenging toxic contaminants. Using lead-contaminated soils requires their decontamination and improvement. The objective of this study was to investigate the possibility of lead decontamination from soil and to estimate the optimal clean up time using Portulaca oleracea L. and Amaranthus retroflexus. For this purpose, a completely randomized design with five treatments of 30 (standard), 150, 300, 600 and 1200 mg/kg each with three replicates was performed. The results indicated that for both plants a non-linear positive relation exists between the lead concentrations in soil and that accumulated in plant roots and shoots. The highest extracted lead which was accumulated in roots of Portulaca oleracea L. and Amaranthus retroflexus were 173.39 and 149.76 mg/kg, and in their shoots were 20.01 and 5.82 mg/kg, respectively. Translocation factor was obtained from 0.62 to 0.12 for Portulaca oleracea L. and from 0.14 to 0.04 for Amaranthus retroflexus. The translocation factor in both plants was obtained to be less than one, indicating poor lead transfer from root to the shoot. Due to the ability of the above plants to absorb large amounts of lead from the root zone, high plant yield and the ability to accumulate lead in harvestable organs, both plants were highly effective for remediation of lead from soil surface up to concentrations several times of the allowable lead concentration. However, due to the clean-up time and the amount of biomass produced, the Amaranthus retroflexus had a better ability to remediate contaminated soils.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lead
  • Phytoextraction
  • Soil Contamination
  • Translocation Factor
Al-Chalabi A. S. and Hawker D. (2000). Distribution of vehicular lead in roadside soils of major roads of Brisbane, Australia. Water Air Soil Pollut., 118(3-4), 299-310.‏
Alipour N., Homaee M., Asadi Kapourchal S. and Mazhari M. (2015). Assessing Chenopodium album L. to Tolerate and Phytoextract Lead from Heavy Metal Contaminated Soils. Environ. Sci., 13(1), 105-112 [In Persian].
Arabi Z., Homaee M., Asadi M. E. and Asadi Kapourchal S. (2017). Cadmium removal from Cd-contaminated soils using some natural and synthetic chelates for enhancing phytoextraction. Chem. Ecol., 33(5), 389-402.
Asadi Kapourchal, So., Asadi Kapourchal, Sa., Pazira, E. and Homaee, M. (2009). Assessing radish (raphanus sativus L.) potential for phytoremediation of Lead- contaminated soils resulting from air pollution. Soil Plant Environ., 55(5), 202-206.
Blaylock M. J., Elless M. P., Huang J. W. and Dushenkov S. M. (1999). Phytoremediation of lead-contaminated soil at a New Jersey brownfield site. Remed., 9(3), 93-101.
Blaylock M. J., Salt D. E., Dushenkov S., Zakharova O., Gussman C., Kapulnik Y., Ensley B. D. and Raskin I. (1997). Enhanced accumulation of Pb in Indian mustard by soil- applied chelating agents. Environ. Sci. Technol., 31, 860-865.
Cameselle C. and Gouveia S. (2019). Phytoremediation of mixed contaminated soil enhanced with electric current. J. Hazard. Mater., 361, 95-102.‏
Cariny T. (1995). The re-use of contaminated land. John Wiley and Sons Ltd. Pub., USA.
Codex Alimentarius Commission. (2001). Food additives and contaminants. ALINORM 01/12A (p. 1–289). Geneva: Joint FAO/WHO Food Standards Programme.
Deng H., Ye Z. H. and Wong M. H. (2004). Accumulation of lead, zinc, copper and cadmium by 12 wet land plant species thriving in critical contaminated sites in China. Environ. Pollut., 132(1). 29-40.
Dodangeh H., Rahimi G., Fallah M. and Ebrahimi E. (2018). Investigation of heavy metal uptake by three types of ornamental plants as affected by application of organic and chemical fertilizers in contaminated soils. Environ. Earth Sci., 77(12), 473.‏
Eid M. A. (2011). Halophytic plants for phytoremediation of heavy metals contaminated soil. Am. J. Sci., 7(8), 377-382.
Eisazadeh Lazarjan S., Asadi Kapourchal S. and Homaee M. (2015). Phytoextraction and estimating optimal time for remediation of Cd-contaminated soils by Spinach. Agroecol., 6(4), 916-926 [In Persian].
Eisazadeh Lazarjan S., Kapourchal S. A., Homaee M., Noorhosseini S. A. and Damalas C. A. (2019). Chive (Allium schoenoprasum L.) response as a phytoextraction plant in cadmium-contaminated soils. Environ. Sci. Pollut. Res., 26(1), 152-160.‏
Etesami H. (2018). Bacterial mediated alleviation of heavy metal stress and decreased accumulation of metals in plant tissues: mechanisms and future prospects. Ecotoxicol. Environ. Saf., 147, 175–191.
Gee G. W. and  Bauder  J. W. (1986). Particle size analysis. In: Klute A (Ed.), Methods of soil analysis. Part 1. Physical and mineralogical methods, Agron, 2nd (Ed.), Madison, WI, pp 404–408.
Glick B. R. (2003). Phytoremediation: synergistic use of plants and bacteria to clean up the environment. Biotechnol. Adv., 21(5), 383-393.‏
Gupta P. K. (2000). Soil, Plant, Water and Fertilizer Analysis. Agrobios, New Dehli, India.
Haji Namaki S., Emami H., Bazobandi A., Fotovat A. and Haghnia G. (2017). Predicting lead concentration of soil using readily available properties based on artificial neural network model. J. Environ. Water Eng., 3(3), 214 – 224 [In Persian].
Henry J. R. (2000). An overview of the phytoremediation of lead and mercury. U.S. environmental protection agency office of solid waste and emergency response technology innovation office. Washington, D.C.
Huang J. W. and Cunningham S. D. (1996). Lead phytoextraction: species variation in lead uptake and translocation. New Phytol., 145, 75-84.
Jaskulak M., Grobelak A. and Vandenbulcke F. (2020). Modelling assisted phytoremediation of soils contaminated with heavy metals–main opportunities, limitations, decision making and future prospects. Chemosphere, 249, 126196.‏
Khodaverdiloo H. and Homaee M. (2008). Modeling phytoremediation of soils polluted with cadmium and lead. science and technology of agriculture and natural resources. Water Soil Sci. J., 11 (42), 417-426 [In Persian].
Kumar P. N., Dushenkov V., Motto H. and Raskin I. (1995). Phytoextraction: the use of plants to remove heavy metals from soils. Environ. Sci. Technol., 29(5), 1232-1238.‏
Lasat M. M. (2000). Phytoextraction of metals from contaminated soil: a review of plant/soil/metal interaction and assessment of pertinent agronomic issues. J. Hazard. Subst. Res., 2(5), 1–25.
Mahar A., Wang P., Ali A., Awasthi M. K., Lahori A. H., Wang Q., Li R. and Zhang Z. (2016). Challenges and opportunities in the phytoremediation of heavy metals contaminated soils: a review. Ecotoxicol. Environ. Saf., 126, 111-121.‏
Mohammadipour F. and Asadi Kapourchal S. (2012). Assessing land cress potential for phytoextraction of cadmium from Cd contaminated soils. J. Water Soil Resour. Conserv., 2(2), 25-35 [In Persian].
Page A. L., Miller R. H. and Keeney D. R. (1982). Methods of soil analysis; 2. Chemical and microbiological properties, 2. Aufl. 1184 S. American Soc. Agronomy (Publ.), Madison, Wisconsin, USA.
Parseh I., Teiri H., Hajizadeh Y. and Ebrahimpour K. (2018). Phytoremediation of benzene vapors from indoor air by Schefflera arboricola and Spathiphyllum wallisii plants. Atmos. Pollut. Res., 9(6), 1083-1087.‏
Salt D. E., Smith R. D. and Raskin I. (1998). Phytoremediation. Annu. Rev. Plant Physiol. Plant Molecul. Biol., 49, 643-668.
Schnoor J. L. (1997). Phytoremediation. GWRTAC (Ground-Water Remediation Technologies Analysis Center) Technology Evaluation Report TE-98-01. P.150.
Sarwar N., Imran M., Shaheen M. R., Ishaque W., Kamran M. A., Matloob A. and Hussain S. (2017). Phytoremediation strategies for soils contaminated with heavy metals: modifications and future perspectives. Chemosphere, 171, 710-721.‏
Steliga T. and Kluk D. (2020). Application of Festuca arundinacea in phytoremediation of soils contaminated with Pb, Ni, Cd and petroleum hydrocarbons. Ecotoxicol. Environ. Saf., 194, 110409.‏
Sumner M. E. and Miller W. P. (1996). Cations exchange capacity and Exchange Coefficients. In: Sparks, D.L., (Eds), Methods of soil Analysis, Part 3-chemical Methods. Agronomy Monograph, vol. 9. ASA and SSSA, Madison, WI, PP 1201-1230.
Thawornchaisit U. and Polprasert C. (2009). Evaluation of phosphate fertilizers for the stabilization of cadmium in highly contaminated soils. J. Hazard. Mater., 165(1-3), 1109-1113.‏
Walkly A. and Black J. A. (1934). An examination of digestion method for determiningsoil organic matter and proposed modification of the chromic acid titration. Soil Sci., 37, 29-38.
Yang W., Li H., Zhang T., Sen L. and Ni W. (2014). Classification and identification of metal-accumulating plant species by cluster analysis. Environ. Sci. Pollut.  Res., 21(18), 10626-10637.‏
Yanqun Z., Yuan L., Schvartz C., Langlade L. and Fan L. (2004). Accumulation of Pb, Cd, Cu and Zn in plants and hyperaccumulator choice in Lanping lead–zinc mine area, China. Environ. Int., 30(4), 567-576.‏
Yari M., Rahimi G., Ebrahimi E., Sadeghi S., Fallah M. and Ghesmatpoor E. (2017). Effect of Three Types of Organic Fertilizers on the Heavy Metals Transfer Factor and Maize Biomass. Waste Biomass Valori., 8(8), 2681-2691.‏
Zhang X., Zhanga S., Xua X., Li T., Gong G., Jia Y., Li Y. and Denga L. (2010). Tolerance and accumulation characteristics of cadmium in Amaranthus hybridus L. J. Hazard. Mater., 180, 303–308.
Zhuang P., Yang Q.W., Wang H.B. and Shu W.S. (2007). Phytoextraction of heavy metals by eight plant species in the field. Water Air Soil Pollut., 184, 235–2.
Zorrig W., Rouached A., Shahzad Z., Abdelly C., Davidian J.C. and Berthomieu P. (2010). Identification of three relationships linking cadmium accumulation to cadmium tolerance and zinc and citrate accumulation in lettuce. J. Plant Physiol., 167(15), 1239-1247.‏