مجله محیط زیست و مهندسی آب در سایتها (بانک های) علمی ملی و بین المللی زیر نمایه شده است. این مجله در تلاش است به زودی شرایط درج در سایتهای معتبر بین المللی بیشتری را کسب و در این سایتها نیز نمایه شود.