فرایند پذیرش مقالات

نحوۀ داوری تخصصی مقالات ارسالی به مجله « محیط زیست و مهندسی آب» یک فرآیند کنترل کیفیت دوسو کور است. در این سازوکار  محققان و متخصصان در حوزه  مهندسی آب و مسائل زیست محیطی مرتبط با آن، بدون اطلاع از نام و هویت نویسندگان و به صورت محرمانه، مقالات را به لحاظ علمی بررسی می کنند. دبیران تخصصی مجله و اعضای هیات تحریریه نیز با هدف اطمینان از کیفیت بالای مقالات در این فرآیند سهیم می باشند.  از اینرو، پذیرش و یا رد نهایی مقاله براساس نظر داوران بر عهده اعضای هیأت تحریریه  و سردبیر مجله می باشد.  

دقت فرمایید که تمام مقالات ارسالی به مجله به وسیلة سامانه مشابهت یاب متون علمی فارسی«همیاب» بررسی و در صورت تشخیص عدم اصالت، مقاله وارد فرآیند داوری نخواهد شد.

 مقالات ارسالی به این مجله در فرآیندی به صورت زیر داوری و چاپ می شوند. 

فرایند پذیرش مقاله (دو تا سه ماه):

الف- ثبت مقاله و بررسی اولیه (یک هفته)

با ارسال مقاله توسط نویسنده، بررسی اولیه مقاله به طور اجمالی انجام می شود. در بررسی اولیه بر اساس معیارهایی از جمله توجه به تناسب موضوع مقاله با اهداف مجله، کیفیت مناسب از لحاظ محتوایی و علمی، استفاده از منایع به تعداد مناسب و به روز، داشتن نوآوری و رعایت فرمت مجله مقاله ارزیابی می شود. بررسی اولیه مقالات در فرآیند زیر انجام می شود:

  1. ثبت مقاله توسط نویسنده مسئول در سامانه مجله محیط زیست و مهندسی آب شامل تکمیل مشخصات نویسندگان و مقاله ارسالی (توسط نویسنده)
  2. اعلام نظر سردبیر  مجله در ارتباط با معیارهای اولیه مقاله و در صورت نیاز ارجاع به دبیر تخصصی (یک هفته)
  3. عودت مقاله به نویسنده جهت  اصلاحات ساختاری (در صورت وجود)  

ب- داوری تخصصی مقاله (یک الی دو ماه)

مقاله هایی که در مرحله بررسی اولیه رد نمی شوند با حفظ محرمانه بودن و بدون نام نویسندگان برای داوری علمی و تخصصی طی فرایند زیر ارسال می شود:  

  1. ارائه مقاله به سه داور متخصص در زمینه موضوعی مقاله (3 روز). این داوران لزوما داوران پیشنهادی نویسنده نمی باشند.
  2. فرصت داوران جهت بررسی مقاله و اعلام نظر به همراه تکمیل فرم ارزیابی داوری و اعلام نظر به سردبیر و نویسنده در خصوص کیفیت و کمیت مقاله (بیست روز)

ج- تصمیم گیری در خصوص پذیرش اولیه (یک هفته)

حسب نظر داوران محترم مجله  بر اساس یکی از حالتهای زیر اقدام می نماید: 

الف- درصورت رد مقاله از طرف 2 داور از سه داور تعیین شده، مقاله از فرایند پذیرش مجله خارج و به نویسنده اطلاع داده می شود.

 ب- درصورت پذیرش مقاله از طرف 2 داور، مقاله در مرحله پذیرش نهایی قرار می گیرد.

 ج- درصورت درخواست بازنگری کلی یا جزیی مقاله از طرف داوران، مقاله به نویسندگان محترم عودت می شود.

د- چنانچه داوران در فرصت مقرر داوری را انجام ندهند یا داوری آنها در راستای ارتقای مقاله نباشد،  مجددا داور/داوران جدیدی در نظر گرفته می شود.

- ارائه نسخه اصلاح شده مقاله و پاسخ به نظرات داوران از سوی نویسندگان (دو هفته)

- در مواردی که داوران درخواست بازبینی مجدد نموده باشند و در صورت لزوم مقالات به داوران پیشین جهت بازبینی  و تطبیق مقاله ارسال می شود (3 روز)

- ارایه نظر نهایی داوران مبنی بر پذیرش (مطابق گزینه های موجود) یا رد مقاله (3 روز). در صورت عدم ارسال مقاله به داوران تطبیقی، هیات تحریریه و سردبیر، نظر نهایی را بر اساس داوری انجام گرفته اتخاذ خواهند نمود.  

-در صورت رد مقاله به نویسنده اطلاع داده می شود و در صورت پذیرش به مرحله بعدی می رود (3 روز)

- دریافت هزینه پذیرش اولیه مقاله

د- بعد از پذیرش (دو هفته)

-مقاله جهت ویراستاری فارسی و انگلیسی ارسال می گردد (4 روز)

-مقاله جهت صفحه آرایی ارسال می گردد (3 روز)

- فایل نهایی مقاله پذیرش شده، جهت تایید نهایی به نویسنده ارسال می شود.

- بعد از تایید فایل نهایی، هزینه انتشار مقاله از نویسنده مسئول دریافت می شود (5 روز).

ه- چاپ مقاله

- مدت انتظار مقالات در نوبت چاپ بستگی به تعداد مقالات تأیید شده دارد. ضمن اینکه مقالات به محض پذیرش نهایی در بخش «مقالات آماده انتشار» قابل دسترسی می باشند. در این مرحله به هر مقاله شماره دیجیتالی (DOI) اختصاص خواهد یافت.

- پس از تکمیل مقالات هر جلد، مقاله مربوطه چاپ و به صورت فایل پی دی اف و رایگان در وبسایت مجله قابل دانلود خواهد بود. 

دقت فرمایید که در هر کدام از مراحل فوق ممکن است نیاز باشد مقاله جهت اصلاح و بازبینی به نویسنده (ها)ی محترم ارسال شود. 

در فلوچارت زیر مراحل پذیرش مقاله در مجله محیط زیست و مهندسی آب جهت اطلاع نویسندگان محترم خلاصه شده است: