آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 839
تعداد پذیرش 318
تعداد پذیرش بدون داوری 16
تعداد عدم پذیرش 433
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 331

مقالات منتشر شده (از سال 1401)
تعداد دوره‌ها 3
تعداد شماره‌ها 6
تعداد مقالات 109
تعداد مشاهده مقاله 27259
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 7457
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 11 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 51 روز
متوسط زمان داوری 15 روز
متوسط زمان پذیرش 186 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 66 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 35 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 63 روز
درصد پذیرش 38 %