اهداف و چشم انداز

اهداف مجله عبارتست از :

1. ایجاد و ارتقای دانش در حوزه پژوهش های محیط زیست و مهندسی آب

2. ایجاد بستر تبادل دانش و نظر در حوزه مشکلات محیط زیستی و دغدغه های مربوط به مدیریت و مهندسی منابع آب

3. تعامل دانش در حوزه های تخصصی محیط زیست و مهندسی آب

4. ارزیابی مدیریت منابع آب و ایجاد زمینه مناسب بهره گیری از تجارب گذشته در راستای ارتقای این مدیریتها

5. تلاش برای تبیین اصول توسعه پایداری با معرفی مولفه های زیست محیطی و اصول مدیریت یکپارچه منابع آب