اهداف

اهداف انتشار مجله محیط زیست و مهندسی آب عبارتند از :

 • ایجاد و ارتقای دانش در حوزه پژوهش های محیط زیست و مهندسی آب
 • ایجاد بستر تبادل دانش و نظر در حوزه مشکلات محیط زیستی و دغدغه های مربوط به مدیریت و مهندسی منابع آب
 • تعامل دانش در حوزه های تخصصی محیط زیست و مهندسی آب
 • ارزیابی مدیریت منابع آب و ایجاد زمینه مناسب بهره گیری از تجارب گذشته در راستای ارتقای این مدیریت­ها
 • تلاش برای تبیین اصول توسعه پایداری با معرفی مولفه های زیست محیطی و اصول مدیریت یکپارچه منابع آب

 

محورهای موضوعی نشریه

«محیط زیست و مهندسی آب»  یک مجله با دسترسی آزاد است که پژوهشهای اصیل را که تجزیه و تحلیل و راه حل های مسائل در حوزه های آب و محیط زیست را ارائه می کنند، به چاپ می رساند. حوزه مطالب این مجله شامل موارد زیر است، اما محدود به آنها نیست:

 • پژوهشهای نو با تمرکز بر ارائه راه حل­های علمی و عملی برای بهبود مدیریت محیط­ زیست و منابع آب
 • پژوهش­های بنیادی و کاربردی در کلیه حوزه های علمی و فنی مرتبط با مدیریت محیط ­زیست، کیفیت آب و آبخیزداری
 • روشهای نوین و سنتی مدیریت آب در بخش کشاورزی درشرایط خشکسالی
 • تحلیل مصرف آب، آلودگی، و خطراتزیست محیطی آلودگی آب
 • مدیریت یکپارچه منابع آب و آبخیزداری
 • مدیریت آب در کشاورزی و روشهای ارتقای بهره وری آب
 • تحلیل همبستهای آب-انرژی-غذا- و محیط زیست
 • تغییر اقلیم، مهندسی آب و محیط زیست، هیدرولوژی اجتماعی، و مهندسی رودخانه  
 • بازیافت فاضلاب و برداشت آب و تصفیه آب/فاضلاب
 • مدیریت پسماند
 • کاربرد فنون و دانش جدید در حل مسائل زیست محیطی و مدیریت منابع آب 

انواع مقالات 

مقالات به چهار نوع زیر در این مجله چاپ می شوند:

 • مقالات علمی
 • مطالعه موردی
 • مقالات مروری
 • مقالات کوتاه