اهداف

اهداف انتشار مجله محیط زیست و مهندسی آب عبارتند از :

 • ایجاد و ارتقای دانش در حوزه پژوهش های محیط زیست و مهندسی آب
 • ایجاد بستر تبادل دانش و نظر در حوزه مشکلات محیط زیستی و دغدغه های مربوط به مدیریت و مهندسی منابع آب
 • تعامل دانش در حوزه های تخصصی محیط زیست و مهندسی آب
 • ارزیابی مدیریت منابع آب و ایجاد زمینه مناسب بهره گیری از تجارب گذشته در راستای ارتقای این مدیریت­ها
 • تلاش برای تبیین اصول توسعه پایداری با معرفی مولفه های زیست محیطی و اصول مدیریت یکپارچه منابع آب

 

محورهای موضوعی نشریه

دامنه این مجله شامل موارد زیر است، اما محدود به آنها نیست:

 • نوآوری­ها و ارائه راه حل­های متمرکز بر بهبود مدیریت محیط­ زیست و مهندسی آب
 • پژوهش­های بنیادی و کاربردی در کلیه حوزه های علمی و فنی مرتبط با مدیریت محیط ­زیست، کیفیت آب و آبخیزداری
 • بازیافت فاضلاب و برداشت آب و تصفیه آب/فاضلاب
 • مدیریت پسماند
 • تحلیل مصرف آب، آلودگی، و خطرات بهداشتی آلودگی آب
 • مدیریت یکپارچه منابع آب و آبخیزداری
 • مدیریت آب در کشاورزی و بهره وری آب
 • تحلیل همبستهای آب-انرژی-غذا- محیط زیست
 • تغییر اقلیم، مهندسی آب-محیط زیست، هیدرولوژی اجتماعی، و مهندسی رودخانه  

 

انواع مقالات 

 • مقالات پژوهشی
 • مطالعه موردی
 • مقالات مروری
 • مقالات کوتاه
 • نامه به سردبیر  (این مجله «نامه به سردبیر» چاپ نمی کند).