نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد آلودگی محیط زیست، گروه محیط زیست، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، همدان، ایران

2 دانشیار گروه محیط زیست، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، همدان، ایران

چکیده

صنایع غذایی از جمله صنایعی است که از نظر میزان تولید محصول، مقدار مصرف آب و تولید پساب سهم عمده‌ای را به خود اختصاص می‌دهد و جزء صنایع مهم کشور محسوب می‌شود .شرکت خوش نوش یکی از صنایع بزرگ غذایی  مستقر در شهر همدان می‌باشد که پساب خود را پس از تصفیه وارد رودخانه جورقان کرده و در نهایت برای آبیاری زمین‌های کشاورزی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این پژوهش با هدف بررسی کیفیت پساب خروجی این شرکت و مقایسه آن با استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان جهانی بهداشت و آژانس حفاظت محیط زیست آمریکا مورد مطالعه قرار گرفت. طی این پژوهش یک ایستگاه که محل خروج پساب از کارخانه و ورود به رودخانه جورقان بود، انتخاب گردید و پارامترهای pH, TSS, TDS, COD, BOD5, Total coliform و کلی‌فرم مدفوعی مورد بررسی قرار گرفت.نتایج حاصل از نمونه‌برداری از ایستگاه‌های مطالعاتی نشان داد که با سطح اطمینان 95 % بین فاکتور pH و حد استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست تفاوت معنی‌داری وجود دارد و بین سایر فاکتورهای مذکور و حد استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست تفاوت معنی‌داری وجود ندارد. با سطح اطمینان 95 % بین فاکتور TDS و حد استاندارد سازمان جهانی بهداشت و نیز آژانس حفاظت محیط زیست آمریکا تفاوت معنی‌داری وجود دارد. همبستگی بین فاکتورهای شیمیایی و میکروبی در شرکت خوش نوش نشان داد که تنها بین فاکتورهای BOD5 با COD و pH و هم‌چنین بین فاکتورهای کلی‌فرم کل با pH با سطح اطمینان 95 % رابطه معنی‌داری وجود دارد. در حالی‌که بین سایر فاکتورها هیچ‌گونه رابطه معنی‌داری وجود نداشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigation on wastewater quality of food industry of Hamedan Province (Case study: Khosh Noosh Company)

نویسندگان [English]

  • Maesumeh Parchian 1
  • Bahareh Lorestani 2
  • Mehrdad Cheraghi 2

1 M.Sc. student of Environmental Pollution, Department of Environment, Faculty of Basic Sciences, Islamic Azad University, Hamedan Branch, Hamadan, Iran

2 Associate Professor, Department of Environment, Faculty of Basic Sciences, Islamic Azad University, Hamedan Branch, Hamadan, Iran

چکیده [English]

Food industries are among the main national industries allocating a significant contribution in terms of total production, water consumption, and effluent generation. Khosh Noosh company is one of the main food industry in Hamedan City that its effluent releases into the Jorghan River after treatment and finally IS USED for irrigation of agricultural lands. The aim of this study was to assess the company's effluent quality and its comparison with the standards of U.S. Environmental Protection Agency, World Health Organization and the National Department of Environment. During this study, a station from the exit of the company and the entrance to the Jorghan River was selected and parameters of pH, TSS, TDS, COD, BOD5, total coliform and fecal coliform were evaluated. The study found that there is a significant relationship between pH and the standard of National Department of Environment at 95% confidential level. However, no significant relationship was stablished between other parameters and this standard. With a confidence level of 95%, there was a significant difference between TDS and the World Health Organization and the U.S. Environmental Protection Agency standards. The correlation between chemical and biological factors in Khosh Noosh Company indicated that there is a significant relationship only between BOD5 to COD and pH and also between pH and total coliforms with 95% confidence level. While no significant relationship exists between other factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kosh Noosh
  • effluent quality
  • food
  • Industry
  • Pollution
Asadi I., Karbasi A.R., Hassani A.H. and Riahi Khoram M. (2007). Study and quality assessing the wastewater of packaging and raisins cleaning industries (case study: Shabnam Sahra Co.). The 2nd national seminar on the statues of recycled and wastewater in water resource management. Mashhad, Iran [In Persian].
 
Jatto E.O., Asia I.O., Egbon E.E., Otutu J.O., Chukwuedo M.E. and Ewansiha C.J. (2010). Treatment of waste water from food industry using snail shell. Acaedmia Arena, 2(1), 32-36.
 
Javid A.H., Hassani A. H. and Gahvareband S. (2015). Investigation on quality and quantity of food industrial wastewaters and its effect on the wastewater system operation (case study: Minoo Industrial Company- Khorramdarreh). J. Environ. Sci. Technol., 17(1), 37-47 [In Persian].
 
Malakoutian M., Heidari M.R. and Parvaresh V. (2009). Performance assessing of the SBR Process on the treatment of the dairy industries wastewater. The 12th National Conference on Environmental Health, Tehran.
 
Mohammadnabizadeh S. (2011). Assessing water consumption amount and wastewater quality generated in dairy factories (Case study: Mashhad). 5th Specific Conference on Environmental Engineering, Tehran [In Persian].
 
National Seminar on the status of recycled water and effluent in the water resources management. Tehran, Iran [In Persian]. 
 
Pirra A., Lucas M. S. and Peres J. A. (2012). Aerobic biological treatment of chestnut processing wastewater. Water, Air, Soil Pollut., 223(7), 3721- 3728.
 
Pirsaheb M., Azizi E., Baigmohammadi M., Rezaei S. and Haghani A. (2013). Assessing wastewater biological treatability of beverage industry using SBR method and its effective parameters. The 16th National Conference on Environmental Health, Iran [In Persian].
 
Qasim W. and Mane A. V. (2013). Characterization and treatment of selected food industrial effluents by coagulation and adsorption techniques. Water Resour. Indus., 4, 1-12.
 
Sobhan Ardakani S., Tayebi L., Cheraghi M. and Nik Seresht K. (2009). Assessing the impact of aquaculture effluents on the water quality parameters of Gamasiab River. The 3rd National Conference and Exhibition on Environmental Engineering. Tehran [In Persian].