دوره و شماره: دوره 2، شماره 3 - شماره پیاپی 4، پاییز 1395، صفحه 208-305 
4. بررسی شاخص های میکروبی و شیمیایی آب مورد استفاده در بخش دیالیز یکی از بیمارستانهای شهر سنندج

صفحه 247-256

بیان وکیلی؛ بهزاد شاهمرادی؛ بیژن نوری؛ اسدالله نوری؛ یحیی زندسلیمی


مقاله کوتاه

7. بررسی کیفیّت پساب صنایع غذایی استان همدان (مطالعه موردی: شرکت خوش نوش)

صفحه 284-290

معصومه پارچیان؛ بهاره لرستانی؛ مهرداد چراغی