نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسنده

استادیارگروه زمین شناسی و مهندسی نفت، واحد مشهد، دانشگاه آزاداسلامی، مشهد، ایران

چکیده

این پژوهش به ارزیابی کیفی منابع آب زیرزمینی محدوده عبداله گیو، جنوب غرب قوچان، استان خراسان رضوی در سال 1399 پرداخت. با توجه به نوع سازندهای زمین­­شناسی، آبدهی و موقعیت منابع آبی منطقه، 10 منبع آب زیرزمینی جهت آنالیز و ارزیابی کیفی موردتحلیل قرار گرفت. پارامترهای فیزیکی از قبیل pH، هدایت الکتریکی (EC) و مواد جامد محلول (TDS) در محل نمونه‌برداری توسط مولتی­متر اندازه‌گیری شد. آنالیز هیدروژئوشیمیایی داده‌ها در آزمایشگاه به روش پلاسمای القایی صورت گرفت. تحلیل‌های آماری و مدل­سازی در محیط نرم‌افزارهای Spss، Chemistry و AqQA انجام شد. یافته­ها نشان داد اکثر منابع از لحاظ کیفیت شرب مناسب هستند و شاخص کیفی GQI نیز در این منابع در وضعیت قابل‌قبول بود. از لحاظ بهره‌برداری در بخش کشاورزی، قلیائیت تمام منابع آب براساس طبقه‌بندی ویلکوکس در کلاس S2 و S4 و از لحاظ شوری در کلاس C2 و C3 بود و نشان داد که اکثر منابع از لحاظ کشاورزی مناسب نیستند. در تمام منابع مقدار بی­کربنات بیش­تر و مقدار نیترات کم­تر از استاندارد جهانی بود. درنهایت بررسی سازندهای زمین­شناسی حاکی از تأثیر آن‌ها بر کیفیت آب بوده و غلظت نیترات به علت فعالیت­های انسانی تشخیص داده شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Quality Evaluation of Groundwater Pollution Based on Geological Formation

نویسنده [English]

  • Mohammadebrahim Fazel valipour

Assist. Professor, Department of Geology and Petroleum Engineering, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran

چکیده [English]

This study evaluated the quality of groundwater resources in the Abdullah Gio area, southwest of Quchan, Khorasan Razavi province, Iran in 2020. According to the type of geological formations, discharge, and location of water resources in the region, 10 groundwater sources were analyzed for qualitative analysis and evaluation. Physical parameters such as pH, electrical conductivity (EC), and total dissolved solids (TDS) were measured at the sampling site with a multimeter. Hydrogeochemical analysis of data in the laboratory was performed by induction plasma method and statistical analysis and modeling were performed in SPSS, Chemistry, and AqQA software. Findings showed that most of the sources are suitable in terms of drinking quality, and GQI quality index was acceptable in these sources. In terms of exploitation in the agricultural sector, the alkalinity of all water resources was based on the Wilcox classification in S2 and S4 classes and in terms of salinity in C2 and C3 classes and showed that most of the resources are not suitable in terms of agriculture. In all resources, the amount of bicarbonate was higher and the amount of nitrate was lower than the world standard. Finally, the study of geological formations showed their effect on water quality, and nitrate concentration was detected due to human activities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abdollah Givi
  • Quchan
  • Groundwater pollution
  • Geological formation
  • Water quality
Amini, B. (1994). Geological map 1:100000 Meshkan, Ministry of Industries and Mines, geological survey of Iran [In Persian].
Anonymous. (2010). Consistent information of Zanjan wastewater treatment plant. Zanjan Water and Wastewater Company, [In Persian]. Available on: http://www.znabfa.ir.
Asadzadeh, F., Shakiba, S. and Kaki, M. (2017). Evaluation of groundwater quality trend for agricultural usage in Ajabshir Plain. New Find. Appl. Geol., 11(21), 114-124 [In Persian].
Asgharimoghadam, A., Javanmard, Z., Vadiati, M. and Najib, M. (2015). Evaluating the quality of Mehraban plain groundwater resources using GQI and FGQI methods. Hydrogeomorph., 1(2), 79-98.
Babiker, I. S., Mohamed, M and Hiyama, T. (2007). Assessing groundwater quality using GIS. Water Resour. Manage., 21, 699-715.
Duarte C. M., Rostad A., Michoud G., Barozzi A., Merlino G., Delgado- Huertas A., Hession B.C., Mallon F.L., Affif A., M. and Daffonchio D., (2020). Discovery of Affif the shsllowest and sourthernmost brine pool reported in the Red Sea. Sci. Rep., 10, 910-919.
Hassanzadeh, B. and Abbassnejad, A. (2019). Hydrogeochemical processes affecting the quality of groundwater resources of the medial part of Nuq Plain (west of Kerman province). J., Hydrogeol., 3(2), 46-58 [In Persian].
 Hiyama, T. (2010). Evaluation of groundwater vulnerability (and sustainability), 20th UNESCO. IHP training course Doi: 10.1007/S 11269-006-9059-6. (In Persian).
Javadi, S., Moghaddam, H. K. and Roozbahani, R. (2019). Determining springs protection areas by combining an analytical model and vulnerability index. Catena, 182, 104167 [In Persian].
Javanbakht, M., Asadi, V. and Dabiri, R., (2020). Evaluation of hydrogeochemical characteristics and evolutionary process of groundwater in Jajarm Plain, northeastern Iran. Environ.Water Eng, 6(3), 206-218.Doi: 10.22034/jewe.2020.232598.1366.
Jones B. F. and Deocampo D. M. (2014). Geochemistry of saline lakes. Treatise Geochem., 7,437-469.
Mahmudy Gharaie, M. H., Rokhashmah, N., Mahboubi A. and Mousavi Harami, S. R. (2021). Assessment of groundwater quality in North Quchan plain (Khorasan Razavi Province); implication for drinking and industrial usage. Sci. Quart. J. Geosci., 31(1), 85-96, Doi: 10.22071/gsj.2019.112446.1360 [In Persian].
Motamedi Rad, M., Goli Mokhtari, L., Bahrami, S., and Zanganeh Asadi, M.A., (2021). Assessment of the quality of water resources for drinking, agriculture and industry in karstic aquifer of Roein Esfarayen basin of North Khorasan province. Res. Geogra. Sci., 21(62), 73-93.
Rezaei-Kahkhaei, M., Taheri-Sarteshnizi, A., Ghasemi, H. and Gardideh, S., (2018). Geochemistry and isotope geology of adakitic domes from Chakane area in south of Quchan (northeast of Iran). J. Petrol., 9(36), 25-48 [In Persian].
Rosenberg, Y. O., Sade, Z. and Ganor, J., (2018). The precipitation of gypsum, Celestine, and barite and coprecipitation of radium during seawater evaporation. Geochim. Cosmochim. Acta, 233, 50-65.
Sarai Tabrizi, M., Khardan Moghadam, H. and Karimi, F. (2021). Studing the quality of pollution of the karst spring based on exploitation and natural features in Ajabshir study area. Environ. Water Eng., 7(1), 88-102. DOI: 10.22034/jewe. 2020.251839.1438.
Sarkar, D., Datta, R. and Hannigan, R. (2007). Concepts and applications in environmental geochemistry. Vol5. Elseviers science and Technology Rights Department in Oxford, UK.
WHO (World Health organization) (2011). Guidelines for drinking-water quality [electronic resource]: incorporating 1st and 2nd addenda, v.1, Recommendations, 3rd ed. WHO, Geneva, 515.
Wilcox, L. V., (1955). Classification and Use Irrigation Waters, USDA, Circular 969, Washington, 21 pages.