اثربخشی روش آبیاری فتیله ‏ای بر عملکرد محصول و کارایی مصرف آب برای کشت ذرت در نواحی نیمه‏ خشک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

2 استاد، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

10.22034/jewe.2021.287924.1572

چکیده

با رشد جمعیت و محدودیت منابع آب، شیوه آبیاری در اقلیم خشک و نیمه ‏خشک باید به ‏گونه ‏ای باشد که تولید محصول بیشتر با مصرف آب کمتر حاصل گردد. آبیاری فتیله ‏ای، تلفیقی از روش ‏های آبیاری زیرسطحی و کوزه ‏ای است که به کمک صعود مویینگی، آب را از طریق فتیله در اختیار ریشه گیاه قرار می‏ دهد. از ویژگی ‏های بارز روش فتیله ‏ای، حذف تلفات تبخیر و نفوذ عمقی است که منجر به افزایش عملکرد گیاه و کارایی مصرف آب می ‏شود. هدف از این پژوهش، بررسی عملکرد محصول و کارایی مصرف آب به شیوه آبیاری فتیله‏ ای برای کشت ذرت در مقایسه با روش آبیاری سطحی_شیاری است. پس از بررسی و انتخاب مناسب‌ترین فتیله، مطالعات مزرعه ‏ای با دو تیمار آبیاری فتیله ‏ای و آبیاری شیاری در تابستان سال 1396 در یک فصل زراعی انجام شد و سامانه فتیله ای آماده و اجرا شد. براساس نتایج به ‏دست آمده، حجم کل آب مصرفی در سامانه فتیله ‏ای به‏ طور میانگین حدود 30 % نسبت به سامانه سطحی کاهش داشت. عملکرد ماده تر و ماده خشک آن به ‏ترتیب حدود 1.4 و 1.7 برابر افزایش داشته است. بنابراین، کارایی مصرف آب برای گیاه ذرت در روش آبیاری فتیله ‏ای نسبت به روش سطحی، 2.5 برابر افزایش پیدا کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Wick Irrigation method on crop yield and water use efficiency on maize in semi-arid area

نویسندگان [English]

  • Neda Jodeyri Heydari 1
  • Abdolmajid Liaghat 2
1 Department of Irrigation and Reclamation Engineering, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Tehran University, Karaj, Iran
2 Professor, Department of Irrigation and Reclamation Engineering, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Tehran University, Karaj, Iran
چکیده [English]

With population growth and limited water resources, irrigation method in arid and semi-arid climate should be such that more crop production is achieved with less water consumption. Wick irrigation is combination of Pitcher and Underground Irrigation methods which provides water to the plant roots through wicks by capillary rise. The clear features of this method are the prevention of evaporation losses and deep percolation, and thus increase plant yield and water use efficiency. The purpose of this research is investigation of crop yield and water use efficiency of wick irrigation method for maize cultivation in comparison with the surface-furrow irrigation method. After studying and selecting the most suitable wick, field studies were performed with two treatments of wick irrigation and furrow irrigation in one crop season in the summer of 2017, and wick irrigation system was prepared and implemented. The results indicated that total applied water in the wick irrigation system has decreased by an average of about 30% compared to the surface system. Fresh and dry yield has increased about 1.4 and 1.7 times, respectively. Therefore, water use efficiency for maize in wick irrigation method increased by 2.5 times compared to surface method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • irrigation
  • System
  • Surface
  • Wick

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 24 تیر 1400
  • تاریخ دریافت: 05 خرداد 1400
  • تاریخ بازنگری: 23 تیر 1400
  • تاریخ پذیرش: 24 تیر 1400