نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسنده

دانشیار، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی (ره)، بروجرد، ایران

چکیده

در سال‌های اخیر، با رشد شهرها و متعاقب آن افزایش جمعیت شهری ، بحران­های محیط زیستی در جوامع و منجمله کشور ایران روند افزایشی داشته است.  از این­رو،  در راستای کاهش مخاطرات زیست محیطی توجه به اهمیت دانش و سواد زیست‌محیطی مردم  به‌ویژه زنان  بیش از پیش باید مورد توجه قرار گیرد. بر این اساس پژوهش پیمایشی حاضر به ارزیابی و سنجش دانش زیست‌محیطی زنان در شهر بروجرد در زمستان سال 1398 پرداخت. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زنان خانه‌دار ساکن شهر بروجرد استان لرستان به تعداد 15231 نفر است. حجم نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران 385 نفر بود. روش نمونه‌گیری به‌صورت خوشه‌ای  و گردآوری داده­ها بر اساس پرسشنامه استاندارد صورت گرفت. همچنین جهت تجزیه‌وتحلیل داده­ها از نرم­افزار SPSS نسخه 16 استفاده‌ شد. فرضیه اصلی پژوهش در خصوص رابطه بین دانش و آگاهی‌های محیط­زیستی با رفتارهای محیط­زیستی زنان خانه‌دار  تأیید شد. نتایج پژوهش نشان داد که رفتارهای محیط­زیستی حدود نیمی از زنان خانه‌دار این شهر در سطح متوسط بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Environmental Knowledge of Women and its Relationship with their Environmental Behaviors

نویسنده [English]

  • Gholamreza Tajbakhsh

Assoc. Professor, Department of Social Sciences, Faculty of Human Sciences, Grand Ayatollah Boroujerdi University, Boroujerd, Iran

چکیده [English]

In recent years, with the growth of cities and the consequent increase in urban population, environmental crises in societies, including Iran, have increased. Therefore, more attention should be paid in order to reduce environmental risks, the importance of environmental knowledge and literacy of people, especially women. Based on this, the present survey evaluated and assessed the environmental knowledge of women in Boroujerd in the winter of 2019. The statistical population, 15231 people, of the study included all housewives living in Boroujerd city of Lorestan Province. The statistical sample size using Cochran's formula was 385 people. The sampling method was cluster sampling and data were collected based on a standard questionnaire. SPSS software version 16 was also used to analyze the data. The main hypothesis of the research regarding the relationship between environmental knowledge and awareness with environmental behaviors of housewives was confirmed. The results showed that the environmental behaviors of about half of the housewives in this city were moderate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Boroujerd
  • Environmental Behaviors
  • Environmental Knowledge
  • Housewives
Ahmadian D. and Haghighatian M. (2016). Sociological analysis of cultural factors on the study of urban environmental behaviors (citizens of Kermanshah), J. Urban Sociol. Studies, 6(18), 51-76 [In Persian].
Barry J. (2001). Environment and social theory. translated by Hossein Pouyan and Nayereh Tavakoli, Tehran, Environmental Protection Agency Publications [In Persian].
Eskandari F. (2014). Investigating the social and cultural role of women in promoting urban environmental education (case study: mashhad metropolis), M.Sc., Payame Noor University of Tehran [In Persian].
Fathi K. and Fermahini Farahani M. (2003). Women's environmental knowledge for sustainable development. 3rd ed. Tehran, Shahid Beheshti [In Persian].
Grob A. A. (1995). Structural model of environmental attitudes and behavior. J. Environ. Psychol.,15(3), 209-220.
Karametinejad, H. (2016). The effectiveness of citizenship training courses on behavior of households in Tehran on household waste management (case study of housewives of district 18 of Tehran). Int. Conference on Women and Urban Life. Iran. p. 102-137 [In Persian].
Mobley M., Vagias W. L. and Deward S. (2010). Exploring additional determinants of environmentally responsible behavior: the influence of literature and environmental attitudes. Environ. Behavior, 42(4), 420-447.
MacEun R. (2005). Training for sustainable development. Ttranslated by Akbari D. and Ganji K., Tehran, Kian Mehr [In Persian].
Nawah A. and Furton Kia S. (2015). Sociology of the environment. Tehran, Sociologists Publications [In Persian].
Regions A. S. and Humble Kia S. (2011). Investigating the relationship between intellectual behavior and environmental behaviors studied by Andimeshk urban society. Environ. Quart., 51, 69-78 [In Persian].
Rasooli Zavareh S. and Mazlumian S. (2015).  Investigating the importance of environmental education in environmental behaviors of the women's community. First International Conference on Environmental Engineering. Iran, p. 182-91 [In Persian].
Salehi S. and Emamgholi L. (2012). Experimental study of the relationship between environmental awareness and behaviors (case study: urban and rural areas of Sanandaj). Iran. J. Social Issue., 1,121-147 [In Persian].
Shobiri S. and Hemmati Z. (2016). An analysis of environmental culture promotion components. Iran. Cult. Res. Quart., 8(4), 197-215 [In Persian].
Sana'i M. (2003).  Evaluation and evaluation of environmental education programs of iran, master of science in geography and rural planning. University of Tehran, Faculty of Literature [In Persian].
Serene N. A. and Hensley M. S. (2015). Environmental education: investigative activity with students of education young and adults, Int. J. Cross.
Tajbakhsh G. (2015). Introduction to the sociology of Indian society, Aseman Nagar. 3rd ed. Isfahan [In Persian].
Weissi H. and Zarandian A. (2009). Explaining the environmental educational needs of housewives: a case study of housewives of district 12 of Tehran. J. Social Psychol. Studies Women, 7(2), 23-27 [In Persian].