دوره و شماره: دوره 6، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 192-310