راهنمای نویسندگان

 

فرمهای لازم 

 نویسندگان گرامی لازم است هم زمان با ارسال مقالات، فرم تعهدنامه و فرم تعارض نویسندگان را نیز تکمیل و از طریق سامانه ارسال نمایند. فایل این فرمها در منوی راهنمای نویسندگان موجود می باشد. 

             

توجه: فرمت دو ستونی توسط دفتر مجله انجام می شود، لذا در ارسال اولیه نیازی به ارسال  مقاله  به صورت دوستونی نیست. 

انواع مقاله:

مقاله­ های تحقیقی، مروری و نقد و بررسی، مستند به نتایج پژوهش های بنیادی و کاربردی درزمینة مهندسی آب و محیط‌ زیست و علوم وابسته به آن پذیرفته می شود. مقالات ارسالی باید قبلاً در هیچ نشریه‌ ای به چاپ نرسـیده و یـا هم ‌زمان برای مجلات دیگر ارسال نشده باشد.

الف ـ مقاله پژوهشی: مقالات پژوهشی شامل یافته ‌های جدید پژوهشی با حداقل حجم 3500 - 5500 کلمه (معادل آن)؛ در حداقل 10 و حداکثر 16 صفحه.

ب ـ مقاله ‌کوتاه: مقالات پژوهشی شامل یافته های حاصل از تحقیقات کوتاه، توضیح روش‌های جدید یا فرضیات و دستگاه‌ها و فنّاوری جدید است. نحوۀ نگارش مقاله کوتاه مشابه مقاله کامل است با حداکثر 2500 کلمه (معادل آن) و در حداکثر 6 صفحه.

ج- مقاله مروری: مقالات مروری از نویسندگان مجرب و صاحب مقالات پژوهشی، درزمینة تخصصی نویسنده پذیرفته خواهد شد. مقالات مروری محدودیت صفحات ندارند. با این ‌حال باید در حداکثر خلاصه ‌نویسی و پرداختن به اصل مطلب نوشته شوند. در شرایطی که موضوع از اهمیت خاصی برخوردار باشد این نوع مقالات در دو بخش و دو شماره چاپ خواهند شد.

مقالات ترجمه پذیرفته نمی ‌شود.

 

فرمت کلی مقالات 

عنوان: ضوابط و نحوۀ نگارش مقاله و یاداشت فنی برای مجله محیط زیست و مهندسی آب

 

نام و نام خانوادگی نویسنده اول 1، نام و نام خانوادگی نویسنده دوم 2*.... و نام و نام خانوادگی نویسنده آخر 3

1-      سمت یا مرتبه علمی نویسنده، گروه، دانشکده، دانشگاه یا موسسه محل خدمت، شهر

2-      [به‌عنوان نمونه] استاد گروه عمران، دانشکده مهندسی عمران و محیط‌زیست، دانشگاه تهران، تهران

3-      [به‌عنوان نمونه] کارشناس­ارشد، گروه مهندسی محیط­زیست، دانشکده مهندسی عمران و محیط‌زیست دانشگاه تهران، کرج

 

[فقط نویسنده عهده ­دار مکاتبات- از ایمیل دانشگاهی استفاده شود]*[email protected]

تاریخ دریافت: [توسط مجله تکمیل می شود]                                                                تاریخ پذیرش: [توسط مجله تکمیل می شود]

 

چکیده

چکیده باید در یک پاراگراف و حداکثر در 250 کلمه نوشته شود. چکیده شامل هدف، روش تحقیق و اهم نتایج پژوهش انجام شده ­است. در چکیده نباید هیچ­ گونه جزئیات، جدول، شکل، منبع و فرمولی درج شود و از ذکر موارد غیر ضروری پرهیز گردد. در چکیده ضرورت، روش و نتایج مهم تحقیقات آورده شود. (کلمات فارسی-ب نازنین12 و کلمات انگلیسی Times New Roman 11). تمامی موارد در نگارش مقاله و یاداشت فنی مشابه می باشد به جز اینکه در نگارش یاداشت فنی حداکثر تعداد صفحات باید شش صفحه باشد.

 

واژه­ های‌کلیدی:نگارش، آب، راهنمای نویسندگان، محیط زیست (به ترتیب حروف الفبا و ترجیحاً با کلمات به ­کار برده شده در عنوان مقاله متفاوت باشند)

 

1- مقدمه

شـامل طـرح مسـئله، اهمیـت، فرضـیات، مـرور منـابع علمـی مـرتبط، جمع ­بنـدی نتـایج حاصـل از پژوهش­ های پیشین و شرح هدف باشد. سابقه تحقیق باید مرتبط و از مقالات بروز نیز استفاده شده باشد. ضرورت انجام تحقیق باید تبیین شود. هدف تحقیق در انتهای مقدمه و به صورت واضح مشخص شود. متن مقاله به­ صورت تک ستونی نوشته شود.

2- مواد و روش­ ها

 در این قسمت مواد، ابزار و روش اجرای پژوهش به­ طور مشخص، دقیق و مستند ارائه ­شود. توصیف منطقه تحقیق به­ صورت اجمالی، همراه با بیان ویژگی­ هـای مـرتبط بـا پـژوهش انجام شده، ضروری است. جزئیات آزمایش­ ها و دلایل انتخاب و طراحی مواد و روش­ ها ارائه شود.  ترتیب روش تحقیق با اهداف و نتایج طرح به فهم بهتر مقاله کمک خواهد کرد.

3-یافته ها و بحث

تمامی نتایج کیفی و کمی به­ دست آمده شـامل جـدول­ ها، شـکل­ ها، منحنی­ هـا و توضـیحات علمی مربوطه در این قسمت ارائه می­ شود. در این قسمت شکل­ ها و جداول رائه شده موردتجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد.

4-نتیجه گیری

نتایج اصلی تحقیق در این قسمت آورده شود. نتایج به­ دست آمده در این قسمت با توجه به هدف قید شده در بخش مقدمه تجزیه و تحلیل شده و ضمن بیان توجیه­ های لازم، مقایسـه بـا پـژوهش­ هـای پیشـین نیـز صـورت گیـرد. محدودیت­ های تحقیق، پیشنهاد برای ادامه و کاربرد عملی تحقیق در اینجا آورده شود. در نتیجه گیری به هیچ عنوان از ارجاع دهی به مقالات استفاده نکنید و سعی نمایید اهم نتایج در قالب 3-4 بند به صورت مجزا و برگرفته از یافته ها ارائه شود.

5-سپاسگزاری

در صورت لزوم، تشکر و قدردانی از موسسات و افرادی که با حمایت مادی یا علمی در انجام تحقیق مشارکت داشته­ اند، در اینجا آورده شود. در صورت وجود قرارداد پژوهشی با دستگاه­ های اجرایی ذکر شماره قرارداد بلامانع است.

 

6- دسترسی به داده ها

 در یک جمله نحوه دسترسی به داده‌های استفاده شده یا آنالیز شده در پژوهش را تشریح کنید. این جمله می‌تواند صرفاً به یکی از صورت‌های زیر باشد. این بخش بدون قید شماره و قبل از منابع آورده شود. 

1-      در این پژوهش داده‌ای تولید یا آنالیز نشده است.

2-      داده‌های استفاده شده (یا تولید شده) در این پژوهش  در متن مقاله ارائه شده است.

3-      داده‌ها حسب درخواست، از طرف نویسنده مسئول از طریق ایمیل قابل ارسال است.

4-      تمام داده‌های تولید شده یا تحلیل شده در این پژوهش در این مقاله (DOI مقاله) موجود است.

5-      داده‌های تولید شده یا آنالیز شده در این پژوهش به دلیل (ذکر دلیل) قابل انتشار نیست.

6-      داده­های این پژوهش از (سازمان/موسسه/ شخص) اخذ شده است که با توجه به قرارداد شماره (شماره قرارداد/تعهدنامه) بعد از اخذ مجوز از (؟؟؟) قابل ارائه می باشد.

 

7- منابع

منابع اشاره‌شده در متن مقاله به ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی نگارنده اول (یا نام سازمان مربوطه درصورتی‌که فاقد نگارنده مشخص باشد) لیست شوند. تمام منابع فارسی به انگلیسی برگردانده شوند و در جلوی منابع فارسی ترجمه‌شده کلمه [in Persian] داخل براکت قید گردد. مقالات به ترتیب حروف الفبا مرتب و  از سمت چپ نوشته شوند.

بهتر است برای مراجعی که گزارشی از یک سازمان یا ارگان است به‌جای نام ارگان در بخش نویسنده از کلمه Anonymous استفاده شود و نام ارگان بعد از عنوان گزارش آورده شود مانند

Anonymous, (2010). Consistent information of Zanajn wastewater treatment plant. Zanjan Water and Wastewater Company. Available on: http://www.znabfa.ir

ارجاع به منابع در متن

در متن مقاله، منابع مورداستفاده با ذکر اسم نویسنده و سال انتشار بعد از برگرداندن به انگلیسی در داخل پرانتز آورده شوند: در ابتدا و میان جمله به­ صورت Amini (2015) و در آخر جمله به­صورت (Amini 2015).

درصورتی‌که نویسندگان دو نفر باشند، نام هر دو نویسنده و درصورتی‌که بیش از دو نفر باشند، از عبارت "et al."در متن مقاله استفاده شود:

در ابتدا و میان جمله به ­صورت Sheppard and Coleman (2015) و Melville et al. (2015)

در آخر جمله: (Coleman and Sheppard 2015) و (Melville et al. 2015).

چنانچه از یک محقق چندین منبع مورد استناد قرارگرفته باشد، ترتیب درج آن بر اساس سـال انتشـار از قدیم به جدید خواهد بود.

همچنین اگر از محققی چندین منبع در یک سال وجود داشته باشد، با گذاشتن حـروف a، b و c در جلوی سال انتشار از یکدیگر متمایز خواهند شد: (Ahmadi 2010a), (Ahmadi 2010b).

 نحوه نوشتن منابع

الف مقالات علمی

Author, A. A., Author, B. B., and Author, C. C. (2005). Title of article. Title of Journal, 10(2), 49-53. DOI

.Amini, A., Melville, B., Ali, T. and Ghazali, A. (2012). Clear-water local scour around pile groups in shallow-water flow. J. Hydraul. Eng., 138(2), 177–185, DOI: 10.1061/(ASCE)HY.1943-7900.0000488

.[Isalou, A. A., Ebrahimzadeh, H. and Shahmoradi, B. (2014). Feasibility study of intervention urban inefficient and old texture using analytic network process (Case study: Qom City, District No.6). Geogr. Develop., 12(34), 57-68 [In Persian.

حتی المقدور اسم مجلات به اختصار آورده شود.

ب: کتاب

Melville, B. W. and Coleman, S. (2000). Bridge scour. Water Resources Publications, LLC, Colorado. 572 pp

ج: پایان‌نامه

Nazariha, M. (1996). Design relationship for maximum local scour depth for bridge pier groups. PhD Thesis, University of Ottawa, Ottawa, Canada. 325 pp

د-مقالات کنفرانس

Sheppard, D. M. and Glasser, T. (2004). Sediment scour at piers with complex geometries. Proc. 2004, 2ed Int. Conf. on Scour and Erosion, World Scientific, Singapore

ه- اینترنت

FAO. (2008). Land and plant nutrition management service. Available online at: http://www.fao.org/ag/agl/agll/spush/, Accessed 25, April 2014

 

جهت خلاصه ­نویسی عنوان مجلات مورد استفاده در رفرنس­ها پیشنهاد می­ گردد از سایت زیر استفاده شود:

http://www.efm.leeds.ac.uk/~mark/ISIabbr/A_abrvjt.html

 

جزپیات بیشتر ارائه مقاله در فایل «فرمت مقاله»  در این صفحه قید شده است که به منظور تسهیل در پذیرش مقاله، نویسندگان محترم  به رعایت مفاد آن دعوت می شوند.