نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ایلام، ایلام، ایران

2 دکترای علوم و مهندسی حفاظت آب و خاک، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشجوی دکترای ژئومرفولوژی، گروه جغرافیایی طبیعی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

مهار سیلاب‌ها، تغذیه مصنوعی سفره‌های آب زیرزمینی و کوشش در بهینه‌سازی بهره‌وری از منابع آب و خاک از مهمترین فوایدی هستند که درنتیجه پخش سیلاب بر آبخوان‌های کشور به‌دست‌آمده است. هدف از این پژوهش ارزیابی و تعیین میزان اثرات اقتصادی طرح پخش سیلاب بر منابع آب و کشاورزی دشت موسیان دهلران از طریق پایش و ثبت داده‌های مربوطه به‌طور پیوسته و مداوم می‌باشد. برای این منظور با استفاده از معیارهای ارزیابی اقتصادی طرح‌های سرمایه‌گذاری اقدام به تعیین میزان سودآوری و توجیه اقتصادی طرح در منطقه موردمطالعه شد. نتایج نشان داد سطح زیر کشت اراضی آبی روستاهای پایین‌دست آبخوان در سال 91 نسبت به سال پایه حدود 5/3 برابر شده است. همچنین ارزش‌افزوده حاصل از سیلاب تزریق‌شده بر اساس اندازه‌گیری حجم سیلاب کنترل‌شده برابر 6/14 میلیون ریال، ارزش‌افزوده علوفه تولیدی عرصه آبخوان برابر 1354 میلیون ریال، ارزش‌افزوده چوب تولیدی عرصه برابر 4/13 میلیون ریال، ارزش‌افزوده بخش کشاورزی برابر 657 میلیون ریال برآورد شد. شاخص‌های ارزیابی اقتصادی طرح NPV، ROR و B/C به ترتیب برابر 1399 ریال، 38/0 و 87/2 برآورد شدند که نشان دهنده توجیه اقتصادی طرح می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Economic assessment of flood spreading on water resources and agriculture (Case Study: Moosian Plain, Dehloran Township)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Jafari 1
  • Ghobad Rostamizad 2
  • Zahra Khanbabaei 3

1 Faculty Member, Agricultural and Natural Resources Research Center of Ilam, Ilam, Iran

2 PhD. Student, Science and Engineering of Soil and Water Conservation, Faculty of Natural Resources, Tehran University, Tehran, Iran

3 PhD. Student of Geomorphology, Department of Natural Geography, Faculty of Geography, Tehran University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Floods control, artificial recharge of ground water aquifers, and attempt to optimize the efficiency of water and soil resources are the most important benefits that have been achieved as a result the construction of flood spreading stations in the country. The aim of this research is assessment and determination of economic effects of flood spreading project on water resources and agriculture by monitoring and recording relevant data steadily and continuously. For this purpose, profitability and economic justification of the project were studied using proper criteria of economical evaluation of investment projects. The results showed that water cultivation area of downstream villages of project have been 3.5 folds more compared to the year 2013. Moreover, the added value of the injected flood based on measuring the volume of controlled flood was estimated to be 14.6 Million Rials. The added value of grassland production project became 1354 Million Rials. Whereas, the added values of wood production and agriculture section were estimated to be 13.4 and 657 Million Rials respectively. Economic evaluation indicators of project (NPV, ROR, and B/C) were estimated to be 1399 Million Rials, 0.38, and 2.87 respectively showing economic justification of project.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Assessment
  • monitoring
  • Flood spreading
  • Economic Justification
  • Evaluation indicators
Ahmadianyazdi M. J. (2003). Reviewing the performance of floodwater spreading of Jajarm, Proceedings of the International Conference on Aquifer Management. Soil Conser. Watershed Center., 180-173 [In Persian].
 Bagheriankalat A. Mazhar M. Shademani A. (2015). Economic evaluation of Kashmar flood spreading project. J. Penstock Surf. Sys., 3(9), 49-56 [In Persian].
 
Bakhtiar A. (1997). Evaluation of socio-economic research projects Grbaygan water spreading Fasa scheme. Fars Research Center for Natural Res., Live Stock Affairs, Final report, 40p [In Persian].
 
Baniasad M., Tugrul N. and Salajegheh A. (1999). The effect of the socioeconomic status residents of Bam narrow water aquifer manag. MSc Dessertation, Faculty of Agricultural Sciences and Natural Res., Gorgan University, Gorgan, 221 pp. [In Persian].
 
Bayatmovahed F. (2000). Investigate the effects of water spreading on quantitative and qualitative changes in vegetation areas of water spreading station SAHARIN - Zanjan Qara Cheryan, Proceedings of the Second International Conference on the achievements of stations broadcast floods. Soil Conser. Watershed Center, 167-171 pp. [In Persian].
 
Chardooli H. (2003). Economic evaluation of Chandab Pakdasht Flood Spreading plan in Tehran, Proceedings of the Third International Conference on aquifer manag, Soil Conservation and and watershed Center. 234-241pp. (In Persian)
 
Choopani S. and Hosseinipur H. (2000). Effects of water spreading on the water resources of Sarchahan Plain of Hormozgan province, Proceedings of the Second International Conference on the achievements of stations broadcast floods, Soil Conser. Watershed Center,. 71 -62 pp. [In Persian].
 
Jafari M. R. (2016). Evaluate of changes in the flow patternin the plain Moosian. PhD Thesis, Department of Geography, Razi University of Kermanshah. 198 pp. [In Persian].
 
Jahantigh M. (2000). The role of aquifer manag in increasing the quality and quantity of crops and Paskooh Saravan livestock, Proceedings of the Third International Conference on aquifer manag, Soil Conservation and and watershed Center,. 71-77 [In Persian].
 
Karami H. R. (2003). Investigate the effects of carried out activities in the basin aquifer Koohdasht - Roomshkan station on socio-economic status the residents of villages in the area, Proceedings of the Third International Conference on aquifer management. Soil Conser. Watershed Center. 250256 pp. [In Persian].
 
Khalilpour A. Golbabaei H. and Attarpour - Fard A. (2003). the effects of floods stations broadcast inhibit and flood control and economic value of controlling floodwaters - A Case Study of the aquifer Shahid Hadi Ahmadi, Proceedings of the Third International Conference on aquifer management. Soil Conser. Watershed Center, pp. 330-340. [In Persian].
 
Marawar S. S. lngle P.  O. Mukewar A. M. (1997). Socio-economic analysis of farm forestry in vidarbha Region of Maharashtra state. Adv. Forest. Res. India, 9, 219-232.
 
Nowrouzi A. A. Ghodousi J. Khalkhali S. A. (2003). Determination of assessment criteria of the floodwater spreading system by using the decision support systems, Proceedings of the International Conference on aquifer management. Soil Conser. Watershed Center, pp. 139-127. (In Persian)
 
Rezaei J. Azami A. Hossein-Zadeh J. (2003). Socio-economic monitoring flood spreading station Ilam. Proceedings of the International Conference on aquifer manag, Soil Conser. Watershed Center., 226-233 [In Persian]
 
Singh P. K. Sonspal S. Mahnot S. C. Modi S. (1995). Watershed approach in improving the socioeconomic status of tribbal area, a case study. J. Rrural Dev., Heyderabad. 14(2).107-116pp.
 
Zhou X. Al - Kaisi M. and Helmers M. J. (2009). Cost effectiveness of conservation practices in controlling water erosion in Iowa. Soil Tillage Res., 106(1). 71–78.