نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 استاد، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 دانشیار، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

آب­های زیرزمینی منبع اصلی تامین آب شرب دشت دزفول اندیمشک شمالی هستند که در برخی موارد شور شده اند. بنابراین برای بررسی کیفیت شرب آن ها، در مهرماه 1399 تعداد 16 نمونه از نقاط مختلف دشت برداشته شد. نمونه‌ها از نظر غلظت کاتیون‌های اصلی، آنیون‌ها و نیترات‌ها مورد آنالیز قرار گرفتند. برای ارزیابی کیفیت آب از دو روش استفاده شد: روش قطعی شولر و منطق فازی. روش شولر کیفیت آب را از خوب به بد طبقه بندی کرد و مشخص کرد که به ترتیب 81/56% ،83/20 %، 77/18 % و 57/3% از سطح منطقه دارای کیفیت خوب، قابل قبول، نامناسب و بد هستند. از سوی دیگر، روش فازی نشان داد، کیفیت آب در 6/21% از سطح منطقه دارای کیفیت مطلوب با سطح اطمینان 70 تا 81%، در 23/75% دارای کیفیت قابل قبول با سطح اطمینان 32 تا 70% و در 69/3% با سطح اطمینان 20 تا 22% دارای کیفیت غیر قابل قبول هستند. نتایج، نشان داد، ارزیابی با روش فازی در مقایسه با روش قطعی شولر، بهتر است، چون، هم عدم قطعیت‌ها را بهتر پوشش می‌دهد و هم ارزیابی جامع‌تر، دقیق‌تر و کارآمدتری ارائه می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Drinking Quality of Groundwater Using Fuzzy Logic and Deterministic Method

نویسندگان [English]

  • Sedigheh Shakour 1
  • Manouchehr Chitsazan 2
  • Yahya Mirzaee 3

1 PhD Scholar, Department of Geology, Earth Sciences Faculty, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

2 Professor, Department of Geology, Earth Sciences Faculty, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

3 Assoc. Professor, Department of Geology, Earth Sciences Faculty, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

Groundwater is the main source of drinking water in the northern Dezful-Andimeshk plain, Iran which has become saline in some cases. To check the drinking quality of groundwater, in October 2019, 16 samples were taken from different parts of the plain. The samples were analyzed for the concentration of major cations, anions, and nitrates.Two methods were used to evaluate water quality: the Schoeller deterministic method and the Fuzzy logic. The Schoeller method categorized water quality from good to bad and determined that 56.81%, 20.83%, 18.77%, and 3.57% of the area had good, acceptable, inappropriate, and bad water quality, respectively. On the other hand, the Fuzzy method showed that 21.60% of the area had desirable groundwater with a confidence level of 70-81%, 75.23% had acceptable water quality with a confidence level of 32-70%, and 3.69% had non-acceptable quality with a confidence level of 20-22%. The Fuzzy method was found to be better in evaluating water quality as it provided a more comprehensive, accurate, and efficient assessment by covering uncertainties better. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Deterministic Method
  • Fuzzy Model
  • Groundwater
  • Schoeller
Azimi, S., Moghaddam, M. A., & Monfared, S. H. (2019). Prediction of annual drinking water quality reduction based on Groundwater Resource Index using the artificial neural network and fuzzy clustering. J. Contam. Hydrol., 220, 6-17. DOI: 10.1016/j.jconhyd.2018.10.010
Chaudhary, J. K. (2020). A comparative study of fuzzy logic and WQI for groundwater quality assessment. Procedia Comput. Sci., 171, 1194-1203. DOI: 10.1016/j.procs.2020.04.128
Hounsinou, S. P. (2022). Use of graphical and multivariate statistical methods to show a marine intrusion and salinization of a coastal water table: case study of the township of Abomey-Calavi, Benin. Heliyon8(11), e11588. DOI: 10.1016/j.heliyon.2022.e11588
Igibah, E. C., Agashua, L. O., & Sadiq, A. A. (2020). Hydro-geochemical features and groundwater attribute evaluation in North-central Abuja, Nigeria. Sci. Africa., 8, e00324. DOI:  10.1016/j.sciaf.2020.e00324
Jha, M. K., Shekhar, A., & Jenifer, M. A. (2020). Assessing groundwater quality for drinking water supply using hybrid fuzzy-GIS-based water quality index. Water Res., 179, 115867. DOI: 10.1016/j.watres.2020.115867
Khuzestan Water and Power Organization. (2019). Report on the project of determining the quality zone of Dezful-Andimeshk aquifer. Iran. [In Persian].
Kumar, A., & Krishna, A. P. (2021). Groundwater quality assessment using geospatial technique based water quality index (WQI) approach in a coal mining region of India. Arab. J. Geosci., 14(12), 1126.
Shakeri, A., Hosseini, H., Rastegari Mehr, M., & Dashti Barmaki, M. (2022). Groundwater quality evaluation using water quality index (WQI) and human health risk (HHR) assessment in Herat aquifer, west Afghanistan. Hum. Ecol. Risk Assess.: Int. J., 28(7), 711-733. DOI:  10.1080/10807039.2022.2075316
Vadiati, M., Asghari-Moghaddam, A., Nakhaei, M., Adamowski, J., & Akbarzadeh, A. H. (2016). A fuzzy-logic based decision-making approach for identification of groundwater quality based on groundwater quality indices. J. Environ. Manage, 184, 255-270. DOI:  10.1016/j.jenvman.2016.09.082
World Health Organization. (2011). Guidelines for drinking-water quality. Geneva: World Health Organization.