نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران

2 استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران

3 دکتری، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران

چکیده

توسعه پایدار روستایی یکی از پایه‌های مهم توسعه ملی هر کشور است و به دلیل اهمیت مشارکت مردم در این فرآیند، کشورهای مختلف در قالب دولت‌های محلی و با تفویض اختیارات و مسئولیت‌ها به مردم محلی به این موضوع توجه کرده‌اند. به همین منظور با تصویب قانون ایجاد روستاهای خودکفا در روستاهای کشور در سال 1377 تغییراتی در مدیریت روستایی کشور به وجود آمده است. سرانجام از سال 1382 اهالی روستا به‌عنوان متولیان جدید مدیریت روستا را بر عهده گرفتند. هدف اصلی این پژوهش بررسی نقش دهیاران روستایی در فرآیند مدیریت و توسعه پایداری روستایی با تأکید بر حفاظت از محیط‌زیست است. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کاربردی و ازنظر روش پژوهش تحلیلی - توصیفی می­باشد. یافته­ها نشان داد که مهم‌ترین عوامل مؤثر بر نقش دهیاران روستایی در توسعه پایدار روستایی متغیرهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، محیطی و زیرساختی است. لذا توصیه می‌شود دهیاری‌ها با مشارکت مردم محلی و استفاده از توان و استعدادهای زنان و مردان در شوراها و دهیاری‌ها با تأکید بر حفظ جنگل‌ها، نظارت بر برداشت آب، ایجاد شبکه بازیافت زباله و جلوگیری از تخریب مراتع را موردتوجه قرار دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Review on the Role of Decimalization in Sustainable Rural Development with Reference to the Environmental Protection

نویسندگان [English]

  • Abolmohammad Bondori 1
  • Bahman Khosravipour 2
  • Ameneh Savari Mombeni 3

1 PhD Scholar, Department of Agricultural Extension and Education, Faculty of Agriculture Engineering and Rural Development, Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan, Mollasani, Iran

2 Professor, Department of Agricultural Extension and Education, Faculty of Agricultural Engineering and Rural Development, Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan, Mollasani, Iran

3 Ph.D., Department of Agricultural Extension and Education, Faculty of Agriculture Engineering and Rural Development, Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan, Mollasani, Iran

چکیده [English]

Rural development is one of the important bases of national development of any country and people's participation in this process is important. Different countries have paid attention to this issue in the form of local governments and by delegating powers and responsibilities. With the approval of the law on the establishment of self-sufficient in the country's villages in 1998, there have been changes in the country's rural management. Since 2004, the villagers have taken charge of the village administration as the new trustees. The goals of this research was to investigate the role of rural assistants in the process of management and development of rural with an emphasis on environmental protection issue. The current research is of applied research type and analytical-descriptive method. The findings showed that the most crucial factors affecting the role of rural assistants in sustainable rural development are economic, cultural and social, environmental and infrastructure variables. Therefore, the village councils, with the participation of the people and the use of the power and talent of women and men in the councils and village councils, pay attention preventing the destruction of pastures, to the protection of forests, monitoring water harvesting.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Decimalization
  • Management
  • Sustainable Development
  • Villagers
Abduli, M. A., Mehrdadi, N., & Rezazadeh, M. (2014). Coastal solid waste management in Mazandaran Province. J. Environ. Stud., 40(4), 861-873. DOI: 10.22059/JES.2014.53003 [In Persian].
Ahangari Kiasri, H., &  Chermchian Langroudi, M. (2018). Investigating the effective factors on the participation of villagers in the preservation and maintenance of the rural environment of Sari city. Manand Environ., 16(1), 1-12. DOI: 20.1001.1.15625532.1397.16.1.1.2 [In Persian].
Ahmadi Meybodi, S. J., Ahmadian, M. A., & Jafari, H. (2022). Spatial analysis of the performance of village councils in the development of the rural economy of the central part of Mashhadcounty. Geography and Regional Development., 20 (1),155-186 DOI: 10.22067/jgrd.2022.74314.1099 [In Persian].
Ahmadvand, M. (2014). Investigating the impact of village councils on sustainable rural development in Boyer Ahmad city. Village and Development, 17(3), 23-42. DOI: 10.30490/RVT.2018.59403 [In Persian].
Ajdari Fard, F., & Ahmadvand, M. (2011). Analyzing the performance of Islamic councils in the path of sustainable rural development (case study: Semiram county). Rural Research., 2(3), 75-98 [In Persian].
Amar, T. (2014). Analysis of environmental challenges in rural areas with emphasis on solid waste (case study: Anzali, Rasht and Rudbar counties). Research and rural planning., 4(3), 141-155 [In Persian].
Azadi, S., Mousavi Matlob, S., Rezaei, A., & Aghei, H. (2011). Rural management with emphasis on the role of villagers in the sustainable development of villages. National Rural Development Conference, 1-5 [In Persian].
Bahmani, S., Sahneh, B., & Najafi Kani, A. (2020). The role of Dehiari cooperative company in the physical-spatial development of rural areas (case study: villages in the central part of Gorgancounty). Geography, 18 (66), 98-109 [In Persian].
Barghi, H., & Ghanbari, Y. (2017). Investigating the influencing factors on the performance of villagers in the rural areas of Isfahancounty. Village and Development, 20 (1), 1-15. DOI:  10.30490/RVT.2017.59489 [In Persian].
Bondori, A., Bagheri, A., Allahyari, M. S., & Damalas, C.A., 2019. Pesticide waste disposal among farmers of Moghan region of Iran: current trends and determinants of behavior. Environ. Monit. Assess., 191(1), 1-9. DOI: 10.1007/s10661-018-7150-0
Bondori, A., Imani, B., Norozi, A., Mohammadi, M., & Jamshidi, O. (2020). Analysis of Factors Affecting Management Behavior of Rural Wheat Producers towards Pesticide Waste in Qorveh County. Environ. Water Eng., 6(2), 185-191. DOI: 10.22034/jewe.2020.231209.1361 [In Persian].
Bondori, A., Norozi, A., Mohammadi, M., Ghobadpoor, R., & Mohsannasab, F. (2021). Analyzing Factors Affecting Environmental Behavior of Tourists during Nowruz in Susan Plain, Izeh County. Environ. Water Eng., 7(3), 541-546. DOI: 10.22034/JEWE.2021.262519.1485 [In Persian].
Bondori, A., Bagheri, A., & Sookhtanlo, M. (2018). Mechanisms of pesticides use management among farmers in Moghan plain of Ardabil Province (Doctoral dissertation, University of Mohaghegh Ardabili), [In Persian].
Estelagi, A. (2012). Examining the model of rural management in Iran with an emphasis on the local and cooperative management of villagers. Geography, 10 (32), 239-258 [In Persian].
Hashemi, S., Matiei Langroudi, H., Qadiri Masoom, M., Rezvani, M. and Moghimi, M. (2011). Explaining the role of village councils and Islamic councils in the development of rural entrepreneurship (case study: Bahabad, Yazd province). Rural researches, 2 (1), 114-93 [In Persian].
Heidari Sarban,V. (2017). Investigating the effects of social capital in rural governance (case study: villages of Ardabilcounty). Social-Cultural Development Studies,6 (2), 9-44. DOI:http://journals.sabz.ac.ir/scds/article-1-440-fa.html [In Persian].
Heidari, M.T., and Hazrati, M. (2018). Evaluation of the performance of village councils in advancing the goals of rural leadership projects (case study: Zanjan county) (scientific article of the Ministry of Science). Geography, 17 (61), 171-185 [In Persian].
Imani, B., Bondari, A., & Norozi, A., (2023). Factors affecting villagers, environmental behaviors (Case study: central district of Ardabil county). Environ. Rese., 301-316. DOI: 10.22034/EIAP.2023.170000 9 [In Persian].
Irandoost, K. Ashuri, K., & Tolai, R. (2019). The necessity of identifying villages with development potential in the planning process; Case example: Bijar county. Spatial Plan., 9(3),40-70. DOI: 10.22108/SPPL.2019.113925.1321 [In Persian].
Izadi, A., & Alavizadeh, A. (2018). Analyzing the role of psychological ability of villagers in the process of rural management and development (case study: Rashtkhwar district). Geogra. Explor. Desert Area., 6(1), 199-227. DOI: 10.29252/GRD.2018.1248 [In Persian].
Masrournejad, N., Moulai Hashjin, N., Pourramzan, A., & Basit Qureshi, M. (2021). Explaining the effective factors on the efficiency, effectiveness of management, and rural participation in the development of the villages of Soumesara county with a good governance approach. Human Geogr. Res., 53(4), 1523-1541. DOI: 10.22059/JHGR.2021.303827.1008129 [In Persian].
Naderi Mehdi, K. (2015). Analyzing the inhibiting factors of modern rural management in Hamadan province. Rural Res., 6(1),187-208. DOI: 10.22059/JRUR.2015.54237 [In Persian].
Rostami, S., Mozafari, F., Rahimi Moghadam, J. & Zulfaqari, A. (2015). Evaluation of the performance of village councils in rural development (case study: village councils of Ivan county, Ilam province). Hous.Village Environ., 34(149), 103-119. DOI: http://jhre.ir/article-1-397-fa.html [In Persian].
Safa, L., & Mohammadian Saqin Sara, V. (2020). Determinants of environmental protection behaviors in rural areas of Tabriz county. Environ. Edu.Sustain. Develop., 8(3), 116-97. DOI: 10.30473/ee.2020.6766 [In Persian].
Savari, M., & Naghibeiranvand, F. (2022). Investigating the role of communication and information channels in adopting agricultural water conservation behavior. Environ. Water Eng., 8(1), 262-268. DOI: 10.22034/jewe.2021.279932.1541 [In Persian].
Seidi, M.R., Baradaran, M., & Yazdanpanah, M. (2020). Modeling effective factors on the environmental ethical behavior of villagers with an emphasis the theory of value conscience-normative (Case: Alishravan and Misha Khas in Siwan from Ilam city functions). Iran. J. Agri. Econom. Develop. Res., 5(4), DOI: 10.22059/IJAEDR.2019.274643.66870 [In Persian].
Shahpasand, M. R., Bandari, A., Emami, N., Norozi, A., & Ghasemi, J. (2021). Explanation of effective factors on life environmental behavior of gardeners in Meshkin shahr county. Iran. J. Agri. Econom. Develop. Res., 52(4), 663-678. DOI: 10.22059/IJAEDR.2021.293647.668853 [In Persian].
Shayan, H. Barghi, H., & Jalali, A. (2018). Evaluation of the role of village leaders in the process of sustainable rural development (case study: Gulab village, Kashan county). Geogra.Thought Quart., 10(9), 103-123. DOI: https://geonot.znu.ac.ir/article_33612.html [In Persian].
Sheikhi, H., Prizadi, T., & Vermziar, B. (2012). Survey and evaluation of villagers' performance in the process of rural management and development (case study: Hamadan county), Spatial Plan., 3(3), 17-32, DOI: 20.1001.1.22287485.1392.3.3.4.5 [In Persian].
Sheikhi, Z., & Hassanian, H. (2014). Management of rural waste in the villages of Bushehr province. Urban Manage., 13(34), 323-334 [In Persian].
Valaei, M., Abdulahi, A., Manafi Azar, R., & Safari, N. (2015). Analysis of factors affecting sustainable rural development with an emphasis on entrepreneurship (Case study: Murhamat Abad North District - Miandoab County). Region. Plan., 5(19), 149-161. DOI: 20.1001.1.22516735.1394.5.19.12.9 [In Persian].
Wolf, M. J, Emerson, J. W., Esty, D. C., de Sherbinin, A., & Wendling, Z. A. (2022). Environmental Performance Index. New Haven, CT: Yale Center for Environmental Law & Policy.