نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته مدیریت کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل،

2 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

چکیده

توسعه پایدار روستایی از بنیان‌های اولیه و مهم توسعه ملی هر کشور محسوب می‌شود و به دلیل اهمیت مشارکت مردم در تسریع روند توسعه پایدار روستایی، کشورهای مختلف دنیا در قالب حکومت‌های محلی و از طریق واگذاری اختیارات و مسئولیت به واحدهای محلی، این موضوع را مورد توجه قرار داده‌اند. رسیدن به توسعه و اداره آن ایجاب می‌کند که نظام‌های خاصی، متناسب با ویژگی‌های اجتماعی-فرهنگی، اقتصادی و اداری در هر جامعه روستایی به و جود آیند. به همین منظور، با تصویب قانون تأسیس دهیاری‌های خودکفا در روستاهای کشور در سال 1377در عرصة مدیریت روستایی کشور تحولاتی به وجود آمده است. در نهایت، از سال 1382 دهیاران، به عنوان متولیان جدید مدیریت روستایی را عهده دار شدند. لذا هدف اصلی این پژوهش بررسی و نقش دهیاری‌ها در روند مدیریت و توسعه پایداری روستایی بود.یافته‌های این تحقیق نشان داد مهمترین عامل‌های مؤثر بر نقش دهیاری‌ها در توسعه پایدار روستایی متغیرهای بُعد اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، زیست‌محیطی و عمرانی زیربنایی می‌باشند از این رو توصیه می‌گردد چارچوب فکری و فرهنگی توسعه پایدار روستایی از نوع مشارکتی و ارتباطی باشد زیرا توسـعه پایدار معـادل مشارکت محلی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis and review of the role of decimalization in sustainable rural development with an emphasis on environmental protection

نویسندگان [English]

  • abolmohammad bondori 1
  • Bahman khosravipour 2
  • Ameneh Savari Mombeni 2

1 MSc of Agricultural Management, University ofMohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.

2 Khuzestan University of Agricultural Sciences and Natural Resources

چکیده [English]

Sustainable rural development is one of the primary and important foundations of the national development of any country and because of the importance of people's participation in accelerating the process of sustainable rural development, different countries of the world have paid attention to this issue in the form of local governments and by delegating powers and responsibilities to local units. Achieving its development and administration requires that special systems be created in accordance with the socio-cultural, economic and administrative characteristics of each rural society. For this purpose, with the approval of the law on the establishment of self-sufficient villages in the country's villages in 1377, there have been changes in the country's rural management. Finally, since 2002, the villagers have taken charge of the village administration as the new trustees. Therefore, the main goal of this research was to investigate the role of rural assistants in the process of management and development of rural sustainability. The current research is of applied research type and in terms of analytical-descriptive research method and in the form of documentary-library study and scientific resources

کلیدواژه‌ها [English]

  • Management
  • sustainable development
  • villagers
  • decimalisation