نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه علوم و مهندسی محیط‌زیست، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

2 دانشیار، گروه علوم و مهندسی محیط‌زیست، مرکز تحقیقات ‌پسماند و پساب، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

3 استادیار، گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

چکیده

آلودگی پلاستیکی یک مشکل محیط زیستی مهم در نظر گرفته می‌شود و به‌عنوان یک موضوع نوظهور که ممکن است تنوع‌زیستی و سلامت انسان را تحت تأثیر قرار دهد، شناسایی شده‌است. بااین‌حال، علی‌رغم مطالعات علمی گسترده برای بررسی پلاستیک‌ها در اقیانوس‌ها، مطالعات به نسبت کمی روی سامانه‌های آب شیرین متمرکز شده‌اند. هدف از این مطالعه بررسی توزیع مکانی و ویژگی‌های ماکرو و مزوپلاستیک در رسوبات خط ساحلی رودخانه زاینده‌رود است. بدین منظور، در امتداد رودخانه زاینده‌رود در مجموع 400 نوع زباله انسانی از 21 ایستگاه نمونه‌برداری جمع‌آوری شد که شامل ماکروپلاستیک 3/58% (233 مورد)، مزوپلاستیک 18% (72 مورد) و سایر زباله‌ها 8/23% (94مورد) بودند. کیسه‌ها (پلی‌اتیلن)، بسته‌بندی مواد غذایی (به‌طور عمده پلی‌پروپیلن و پلی‌استایرن) و بطری‌ها (پلی‌اتیلن‌ترفتالات) پلاستیک‌های  غالب ثبت شده در این مطالعه بودند. برای شناسایی سطح تمیزی سواحل از شاخص‌ ساحل پاک استفاده شد. بر اساس این شاخص، اکثر سواحل در محدوده تمیز طبقه‌بندی شدند. شاخص ساحل پاک ابزاری مفید برای ارزیابی میزان پیشرفت و موفقیت فعالیت‌هایی مانند اقدامات آموزشی، رسانه‌ای و اجرایی در راستای کاهش آلودگی سواحل است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Assessing Zayandeh-Rud Coasts Pollution with Plastic Wastes Based on Clean-Coast Index

نویسندگان [English]

  • Mokarrameh Behmanesh 1
  • Atefeh Chamani 2
  • Elham Chavoshi 3

1 Ph.D. Scholar, Department of Environmental Science and Engineering, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran

2 Assoc. Professor, Department of Environmental Science and Engineering, Waste and Wastewater Research Center, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran

3 Assist. Professor, Department of Soil Science, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Plastic pollution is an important emerging environmental problem with possible impacts on biodiversity and human health. Although the majority of the scholarly attention in this field has been directed to oceans, plastic pollution has not been fully elucidated in freshwater ecosystems. Hence, this study aimed at investigating the spatial distribution and macro- and meso-characteristics of sedimentary plastic waste items along the Zayandeh-Rud River course. 400 types of anthropogenic debris were collected from 21 sampling sites consisting of macroplastic 58.3% (233 items), mesoplastic 18% (72 items), and other waste 23.8% (94 items). Bags (polyethylene), food packs (mainly polypropylene and polystyrene), and bottles (polyethylene terephthalate) were the dominant plastics. The Clean-Coast index was used to determine the river's cleanliness, showing that most parts of the river are clean. The Clean-Coast Index revealed useful implications in evaluating the continuity and success of protective measures such as educational, media, and enforcement actions to reduce river pollution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Clean-Coast Index
  • macroplastic
  • mesoplastic
  • Plastic pollution
  • Zayandeh-Rud
Akarsu, C., Sönmez, V. Z., Altay, M. C., Pehlivan, T., & Sivri, N. (2022). The spatial and temporal changes of beach litter on Istanbul (Turkey) beaches as measured by the clean-coast index. Mar. Pollut. Bull., 176, 113407. DOI: 10.1016/j.marpolbul.2022.113407 .
Arias-Andres, M., Klümper, U., Rojas-Jimenez, K., & Grossart, H. P. (2018). Microplastic pollution increases gene exchange in aquatic ecosystems. Environ. Pollut., 237, 253-261. DOI: 10.1016/j.envpol.2018.02.058 .
Asensio-Montesinos, F., Anfuso, G., Randerson, P., & Williams, A. (2019). Seasonal comparison of beach litter on Mediterranean coastal sites (Alicante, SE Spain). Ocean Coast Manag., 181, 104914. DOI: 10.1016/j.ocecoaman.2019.104914 .
Baldwin, A. K., Corsi, S. R., & Mason, S. A. (2016). Plastic debris in 29 Great Lakes tributaries: relations to watershed attributes and hydrology. Environ. Sci. Technol., 50(19), 10377-10385. DOI: 10.1021/acs.est.6b02917 .
Behmanesh, M., Chamani, A., & Chavoshi, E. (2022). Occurrence, Abundance and Characteristics of Microplastics in the Sediments of the Zayandeh- Rud River. Environ. Interdisciplin. Develop., 7(76), 74-89. DOI: 10.22034/envj.2022.159474 [In persian]. 10.22034/envj.2022.159474 .
Blašković, A., Fastelli, P., Čižmek, H., Guerranti, C., & Renzi, M. (2017). Plastic litter in sediments from the Croatian marine protected area of the natural park of Telaščica bay (Adriatic Sea). Mar. Pollut. Bull., 114(1), 583-586. DOI: 10.1016/j.marpolbul.2016.09.018 .
Blettler, M., Ulla, M. A., Rabuffetti, A. P., & Garello, N. (2017). Plastic pollution in freshwater ecosystems: macro-, meso-, and microplastic debris in a floodplain lake. Environ. Monit. Assess., 189(11), 1-13. DOI: 10.1007/s10661-017-6305-8 .
Chen, H., Wang, S., Guo, H., Lin, H., Zhang, Y., Long, Z., & Huang, H. (2019). Study of marine debris around a tourist city in East China: Implication for waste management. Sci. Total Environ., 676, 278-289. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2019.04.335 .
Cowger, W., Gray, A., Eriksen, M., Moore, C., & Thiel, M. (2019). Evaluating wastewater effluent as a source of microplastics in environmental samples. Microplastics in Water and Wastewater. London: IWA Publishing, 109-131. DOI: 10.2166/9781789061697_0109.
de Scisciolo, T., Mijts, E. N., Becker, T., & Eppinga, M. B. (2016). Beach debris on Aruba, Southern Caribbean: attribution to local land-based and distal marine-based sources. Mar. Pollut. Bull., 106(1-2), 49-57. DOI: 10.1016/j.marpolbul.2016.03.039 .
Derraik, J. G. (2002). The pollution of the marine environment by plastic debris: a review. Mar. Pollut. Bull., 44(9), 842-852. DOI: 10.1016/S0025326X(02)00220-5.
Erni-Cassola, G., Zadjelovic, V., Gibson, M. I., & Christie-Oleza, J. A. (2019). Distribution of plastic polymer types in the marine environment; A meta-analysis. J. Hazard. Mater., 369, 691-698. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2019.02.06 .
Esquinas, G. G. M. S., Mantala, A. P., Atilano, M. G., Apugan, R. P., & Van Ryan Kristopher, R. G. (2020). Physical characterization of litter and microplastic along the urban coast of Cagayan de Oro in Macajalar Bay, Philippines. Mar. Pollut. Bull., 154, 111083. DOI: 10.1016/j.marpolbul.2020.111083 .
Faure, F., Demars, C., Wieser, O., Kunz, M., and De Alencastro, L. F. (2015). Plastic pollution in Swiss surface waters: nature and concentrations, interaction with pollutants. Environ. Chem., 12(5), 582-591. DOI:  10.1071/EN14218 .
Gabrielides, G. (1995). Pollution of the Mediterranean sea. Water Sci. Technol., 32(9-10), 1-10. DOI: 10.1016/0273-1223(96)00070-4 .
Galgani, F., Hanke, G., & Maes, T. (2015). Global distribution, composition and abundance of marine litter. In Marine anthropogenic litter (pp. 29-56): Springer, Cham. DOI: 10.1007/978-3-319-16510-3.
Garcés-Ordóñez, O., Espinosa, L. F., Cardoso, R. P., Cardozo, B. B. I., & Dos Anjos, R. M. (2020). Plastic litter pollution along sandy beaches in the Caribbean and Pacific coast of Colombia. Environ. Pollut., 267, 115495. DOI: 10.1016/j.envpol.2020.115495 .
Gasperi, J., Dris, R., Bonin, T., Rocher, V., & Tassin, B. (2014). Assessment of floating plastic debris in surface water along the Seine River. Environ. Pollut., 195, 163-166. DOI: 10.1016/j.envpol.2014.09.001 .
Guo, X., & Wang, J. (2019). The chemical behaviors of microplastics in marine environment: A review. Mar. Pollut. Bull., 142, 1-14. DOI: 10.1016/j.marpolbul.2019.03.019 .
Haberstroh, C. J., Arias, M. E., Yin, Z., and Wang, M. C. (2021). Effects of hydrodynamics on the cross‐sectional distribution and transport of plastic in an urban coastal river. Water Environ. Res., 93(2), 186-200. DOI: 10.1002/wer.1386 .
Holmes, L. A., Turner, A., and Thompson, R. C. (2014). Interactions between trace metals and plastic production pellets under estuarine conditions. Mar. Chem., 167, 25-32. DOI: 10.1016/j.marchem.2014.06.001 .
Horton, A. A., and Dixon, S. J. (2018). Microplastics: An introduction to environmental transport processes. WIREs Water, 5(2), e1268. DOI: 10.1002/wat2.1286 .
Jafari, A. J., Latifi, P., Kazemi, Z., Kazemi, Z., Morovati, M., Farzadkia, M., and Torkashvand, J. (2021). Development a new index for littered waste assessment in different environments: A study on coastal and urban areas of northern Iran (Caspian Sea). Mar. Pollut. Bull., 171, 112684. DOI: 10.1016/j.marpolbul.2021.112684.
Jeyasanta, K. I., Sathish, N., Patterson, J., and Edward, J. P. (2020). Macro-, meso-and microplastic debris in the beaches of Tuticorin district, Southeast coast of India. Mar. Pollut. Bull., 154, 111055. DOI: 10.1016/j.marpolbul.2020.111055.
Kalnasa, M. L., Lantaca, S. M. O., Boter, L. C., Flores, G. J. T., & Van Ryan Kristopher, R. G. (2019). Occurrence of surface sand microplastic and litter in Macajalar Bay, Philippines. Mar. Pollut. Bull., 149, 110521. DOI: 10.1016/j.marpolbul.2019.110521.
Karimian, S., Chamani, A., & Shams, M. (2020). Evaluation of heavy metal pollution in the Zayandeh-Rud River as the only permanent river in the central plateau of Iran. Environ. Monit. Assess., 192(5), 1-13. DOI: 10.1007/s10661-020-8183-8.
Laist, D. W. (1997). Impacts of marine debris: entanglement of marine life in marine debris including a comprehensive list of species with entanglement and ingestion records. In Marine debris. 99-139 pp. Springer. DOI: 10.1007/978-1-4613-8486-1_10.
Lippiatt, S., Opfer, S., & Arthur, C. (2013). Marine debris monitoring and assessment. NOAA Technical MemorandumNOS-ORandR-46,82.
Loizia, P., Voukkali, I., Chatziparaskeva, G., Navarro-Pedreno, J., & Zorpas, A. A. (2021). Measuring the level of environmental performance on coastal environment before and during the COVID-19 pandemic: a case study from Cyprus. Sustain., 13(5), 2485. DOI: 10.3390/su13052485.
Marin, C. B., Niero, H., Zinnke, I., Pellizzetti, M. A., Santos, P. H., Rudolf, A. C., Beltrão, M., de Souza Waltrick, D., & Polette, M. (2019). Marine debris and pollution indexes on the beaches of Santa Catarina State, Brazil. Reg. Stud. Mar. Sci., 31, 100771. DOI: 10.1016/j.rsma.2019.100771.
Mato, Y., Isobe, T., Takada, H., Kanehiro, H., Ohtake, C., & Kaminuma, T. (2001). Plastic resin pellets as a transport medium for toxic chemicals in the marine environment. Environ. Sci. Technol., 35(2), 318-324. DOI:  https://doi.org/10.1021/es0010498.
Mishra, S., Rout, P. K., & Das, A. P. (2021). Emerging microfiber pollution and its remediation. In Environmental Pollution and Remediation. 247-266 pp. Springer. DOI: 10.1007/978-981-15-5499-5_9.
Morritt, D., Stefanoudis, P. V., Pearce, D., Crimmen, O. A., and Clark, P. F. (2014). Plastic in the Thames: a river runs through it. Mar. Pollut. Bull., 78(1-2), 196-200. DOI:  10.1016/j.marpolbul.2013.10.035.
Mugilarasan, M., Karthik, R., Purvaja, R., Robin, R. S., Subbareddy, B., Hariharan, G., Rohan, S., Jinoj, T. P. S., Anandavelu, I., Pugalenthi, P., & Ramesh, R. (2021). Spatiotemporal variations in anthropogenic marine litter pollution along the northeast beaches of India. Environ. Pollut., 280, 116954. DOI: https://doi.org/10.1016/j.envpol.2021.116954.
Munier, B., & Bendell, L. (2018). Macro and micro plastics sorb and desorb metals and act as a point source of trace metals to coastal ecosystems. PLoS One, 13(2), e0191759. 10.1371/journal.pone.0191759 .
Nachite, D., Maziane, F., Anfuso, G., & Williams, A. T. (2019). Spatial and temporal variations of litter at the Mediterranean beaches of Morocco mainly due to beach users. Ocean Coast Manag., 179, 104846. DOI: 10.1016/j.ocecoaman.2019.104846.
Neto, A. (2014). Ocorrência, distribuição e grau de poluição por pellets, lixo de praia e lixo bentônico nas praias do município de Salvador, Bahia, Brasil. http://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/21545.
Okwori, E., Viklander, M., & Hedström, A. (2020). Performance assessment of Swedish sewer pipe networks using pipe blockage and other associated performance indicators. H2 Open J., 3(1), 46-57. DOI: 10.2166/h2oj.2020.027.
Rangel-Buitrago, N., Velez-Mendoza, A., Gracia, A., & Neal, W. J. (2020). The impact of anthropogenic litter on Colombia's central Caribbean beaches. Mar. Pollut. Bull., 152, 110909. DOI:  10.1016/j.marpolbul.2020.110909.
Roebroek, C. T., Harrigan, S., Van Emmerik, T. H., Baugh, C., Eilander, D., Prudhomme, C., & Pappenberger, F. (2021). Plastic in global rivers: are floods making it worse? Environ. Res. Lett., 16(2), 025003. DOI: 10.1088/1748-9326/abd5df.
Sajorne, R. E., Bacosa, H. P., Cayabo, G. D. B., Ardines Jr, L. B., Sumeldan, J. D., Omar, J. M., and Creencia, L. A. (2021). Plastic litter pollution along sandy beaches in Puerto Princesa, Palawan Island, Philippines. Mar. Pollut. Bull., 169, 112520. DOI: 10.1016/j.marpolbul.2021.112520.
Sarafraz, J., Rajabizadeh, M., & Kamrani, E. (2016). The preliminary assessment of abundance and composition of marine beach debris in the northern Persian Gulf, Bandar Abbas City, Iran. J. Mar. Biol. Assoc. U K, 96(1), 131-135. DOI:  10.1017/S0025315415002076.
Sharifinejad, A., Zahraie, B., Majed, V., Ravar, Z., & Hassani, Y. (2020). Economic analysis of water-food-energy nexus in Gavkhuni basin in Iran. J. Hydro-environ. Res., 31, 14-25. DOI:  10.1016/j.jher.2020.03.001.
Simeonova, A., & Chuturkova, R. (2020). Macroplastic distribution (Single-use plastics and some Fishing gear) from the northern to the southern Bulgarian Black Sea coast. Reg. Stud. Mar. Sci., 37, 101329. DOI:  10.1016/j.rsma.2020.101329.
Sun, X., Li, Q., Zhu, M., Liang, J., Zheng, S., &Zhao, Y. (2017). Ingestion of microplastics by natural zooplankton groups in the northern South China Sea. Mar. Pollut. Bull., 115(1-2), 217-224. DOI: 10.1016/j.marpolbul.2016.12.004
Viršek, M. K., Palatinus, A., Koren, Š., Peterlin, M., Horvat, P., & Kržan, A. (2016). Protocol for microplastics sampling on the sea surface and sample analysis. J. Vis. Exp., e55161. DOI: 10.3791/55161.
Weideman, E. A., Perold, V., & Ryan, P. G. (2020). Limited long-distance transport of plastic pollution by the Orange-Vaal River system, South Africa. Sci. Total Environ., 727, 138653. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2020.138653.
Williams, A., & Simmons, S. (1996). The degradation of plastic litter in rivers: implications for beaches. J. Coast Conserv., 2(1), 63-72. DOI: 10.1007/BF02743038.
William, J. S., Mick, C., Isabelle, M. C., Peter, D., Michael, H. D., Liz, F., & Lloyd, S. P. (2010). A horizon scan of global conservation issues for 2010. Trends Ecol. Evol.25(1), 1-7. 10.1016/j.tree.2009.10.003
Windsor, F. M., Durance, I., Horton, A. A., Thompson, R. C., Tyler, C. R., & Ormerod, S. J. (2019). A catchment‐scale perspective of plastic pollution. Glob. Change Biol., 25(4), 1207-1221. DOI:  10.1111/gcb.14572.
Zettler, E. R., Mincer, T. J., & Amaral-Zettler, L. A. 2013. Life in the “plastisphere”: microbial communities on plastic marine debris. Environ. Sci. Technol., 47(13), 7137-7146. DOI: 10.1021/es401288x