نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 Ph.D student in Environmental science and Engineering, Isfahan (khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.

2 گروه علوم‌ و مهندسی محیط‌زیست، مرکز تحقیقات ‌پسماند و پساب، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

3 گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

آلودگی پلاستیکی یک مشکل محیط زیستی مهم در نظر گرفته می‌شود و به عنوان یک موضوع نوظهور که ممکن است تنوع‌زیستی و سلامت انسان را تحت‌تاثیر قرار دهد، شناسایی شده‌است. بااین‌حال، علی‌رغم مطالعات علمی گسترده برای بررسی پلاستیک‌ها در اقیانوس‌ها، مطالعات به نسبت کمی بر روی سیستم‌های آب شیرین متمرکز شده‌اند. هدف از این مطالعه بررسی توزیع مکانی و ویژگی های ماکرو و مزوپلاستیک در رسوبات خط ساحلی رودخانه زاینده‌رود است. در امتداد رودخانه زاینده‌رود در مجموع 400 نوع زباله انسانی از 21 ایستگاه نمونه‌برداری جمع‌آوری شد. ماکروپلاستیک % 3/58 (233 مورد)، مزوپلاستیک % 18(72 مورد) و سایر زباله‌ها %8/23 (94مورد). کیسه‌ها (پلی‌اتیلن)، بسته‌بندی موادغذایی (به‌طور‌عمده پلی‌پروپیلن و پلی‌استایرن) و بطری‌ها (پلی‌اتیلن‌ترفتالات) پلاستیک های غالب ثبت شده در این مطالعه بودند. برای شناسایی سطح تمیزی سواحل از شاخص‌ ساحل پاک استفاده شد. بر اساس این شاخص، اکثر سواحل در محدوده تمیز طبقه‌بندی شدند. شاخص ساحل پاک ابزاری مفید برای ارزیابی میزان پیشرفت و موفقیت فعالیت‌هایی مانند اقدامات آموزشی، رسانه‌ای و اجرایی در راستای کاهش آلودگی سواحل است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Measuring the Zayandeh-Rud pollution with plastic waste based on the Clean-Coast Index

نویسندگان [English]

  • Mokarrameh Behmanesh 1
  • Atefeh Chamani 2
  • Elham Chavoshi 3

1 دانشجوی دکتری علوم و مهندسی محیط زیست، واحد اصفهان(خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

2 Environmental science and Engineering Department, Waste and Wastewater Research Center, Isfahan (khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.

3 گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده [English]

Plastic pollution is an important emerging environmental problem with possible impacts on biodiversity and human health. Although the majority of the scholarly attention in this field has been directed to oceans, plastic pollution has not been fully elucidated in freshwater ecosystems. Hence, this study aimed at investigating the spatial distribution and macro- and meso-characteristics of sedimentary plastic waste items along the Zayandeh-Rood River course. 400 types of anthropogenic debris were collected from 21 sampling sites consisting of macroplastic 58.3% (233 items), mesoplastic 18% (72 items) and other waste 23.8% (94 items). Bags (polyethylene), food packs (mainly polypropylene and polystyrene) and bottles (polyethylene terephthalate) were the dominant plastics. Clean-Coast index was used to determine the river's cleanliness, showing that most parts of the river are clean. The Clean-Coast Index revealed useful implications in evaluating the continuity and success of protective measures such as educational, media and enforcement actions to reduce the river pollution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Clean-Coast Index
  • macroplastic
  • mesoplastic
  • Plastic pollution
  • Zayandeh-Rud