نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم باغبانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه علوم باغبانی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

چکیده

به‌منظور بررسی اثر تراکم‌های مختلف کاشت بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی چمن اسپورت در شرایط تنش کم‌آبی، آزمایشی به صورت کرت‌های خرد شده، در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. تیمارها شامل تنش کم‌آبی در سه سطح 90 (شاهد)، 60 و 30 % ظرفیت زراعی و تراکم کاشتg Seed/m2 20، 30 و 40 بود. بذرها با توجه به تراکم‌های مورد نظر در کرت‌هایی به ابعادm2 3×2 کشت شدند که دو ماه پس از کاشت، تنش کم‌آبی به مدت 3 هفته اعمال شد. نتایج نشان داد که تیمار‌ها تاثیر معنی‌داری بر صفات مورد ارزیابی داشتند. بطوریکه بیشترین وزن تر و خشک اندام هوایی، طول برگ و محتوای کلروفیل کل در تیمار 90 % ظرفیت زراعی و تراکمg Seed/m2 20 مشاهده شد، در حالیکه بیشترین وزن تر و خشک ریشه، حجم ریشه و بیشترین کربوهیدرات کل در تیمار 30 % ظرفیت زراعی و تراکمg Seed/m2 20 بدست آمد، همچنین بیشترین پرولین نیز در تیمار 30 % ظرفیت زراعی و تراکمg Seed/m2 40 بود. بنابراین با توجه به نتایج، تراکم کاشت g Seed/m2 20 و آبیاری در سطح 90 % ظرفیت زراعی تاثیر مطلوب‌تری بر شاخص‌های رویشی و فیزیولوژیک چمن اسپورت داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Effect of Planting Densities on Some Morphophysiological and Biochemical Characteristics of Sport Turfgrass under Low Water Stress

نویسندگان [English]

  • mehdi rahmani fard 1
  • Elham Danaee 2
  • ahmad khalighi 1

1 Department of Horticulture Sciences, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Department of Horticulture, Garmsar Branch, Islamic Azad University, Garmsar, Iran

چکیده [English]

To investigate the effect of planting densities on some morphophysiological characteristics of sport turfgrass under low water stress, the split plots experiment was carried out in the form of a randomized complete block design with three replications. The treatments included low water stress at three levels of 90 (control), 60 and 30% of FC and planting density of 20, 30 and 40 g seed/m2. The seeds were planted according to the desired densities in plots measuring 2 × 3 m2 and two months after planting, low water stress was applied for 3 weeks. Results showed that treatments significantly affected the evaluated traits. Thus, highest fresh and dry weight of aerial part, leaf length and total chlorophyll was observed in treatment of 90% FC and density of 20 g Seed/m2, while highest fresh and dry weight of the root, root volume and highest total carbohydrates were observed in treatment of 30% FC and density 20 g Seed/m2 were obtained, also highest proline was in treatment of 30% FC and density 40 g Seed/m2. Therefore, according to the results, the planting density 20 g seed/m2 and 90% FC had a more favorable effect on the vegetative and physiological indicators of sport turfgrass

کلیدواژه‌ها [English]

  • Field capacity
  • Growth indicators
  • Proline
  • Total carbohydrates