نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان،

2 گروه ژنتیک و تولید گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

3 گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

4 گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

آزمایشی با هدف بررسی اثر سطوح مختلف آبیاری و کود ورمی‌کمپوست بر عملکرد و میزان بهره‌وری آب آبیاری محصول کینوا به‌صورت اسپلیت پلات بر پایه بلوک‌های کامل تصادفی در سال 1400 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه کردستان واقع در دهگلان انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل چهار سطح آبیاری (50، 75، 100 و 125) درصد نیاز آبی گیاه کینوا و فاکتور فرعی شامل چهار سطح کود ورمی‌کمپوست (صفر، 5، 10 و 15) تن در هکتار بود. نتایج نشان داد بالاترین عملکرد دانه کینوا (2375 کیلوگرم در هکتار) در تیمار 125 درصد نیاز آبی و 15 تن در هکتار ورمی‌کمپوست، عملکرد بیولوژیک 5560 کیلوگرم در هکتار در تیمار 100 درصد نیاز آبی و 15 تن ورمی‌کمپوست در هکتار مشاهده گردید. بالاترین مقادیر بهره‌وری آب مصرفی و کارایی مصرف آب در تیمار 50 درصد نیاز آبی بود. همچنین کاربرد 15 تن ورمی‌کمپوست در هکتار موجب افزایش معنی‌دار بهره‌وری آب مصرفی و کارایی مصرف آب در مقایسه با تیمار شاهد شد. بالاترین شاخص برداشت کینوا در تیمار 125 درصد نیاز آبی گیاه به دست آمد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Effect of different levels of irrigation water and vermicompost on yield and water productivity of quinoa crop in Dehgolan plain

نویسندگان [English]

  • Parviz Fathi 1
  • Diba shekhi 2
  • Gholamreza Heydari 2
  • Zahed Sharifi 3
  • Habib Khodaverdiloo 4

1 Department of Water Science and Engineering, Faculty of Agriculture, University of Kurdistan

2 Department of Plant Production and Genetics, Faculty of Agriculture, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran

3 Department of Soil Science, Faculty of Agriculture, University of Kurdistan, Sanandaj, Ira

4 Department of Soil Science, Faculty of Agriculture, Urmia University, Urmia, Iran

چکیده [English]

In order to investigate the effect of different levels of vermicompost and irrigation on the Yield and irrigation water efficiency of quinoa, this experiment was conducted as a split plot based on a randomized complete block design in the research field of University of Kurdistan located in Dehgolan in 2021. The experimental factors included 4 levels of irrigation water 50, 75, 100, and 125% of the water requirement of the quinoa crop and the sub-factor included 4 levels of vermicompost fertilizer to 0, 5, 10 and 15 tons per hectare respectively. The highest yield of quinoa seed equal to 2375 kg/ha was observed in the treatment of 125% of water requirement and 15 tons/ha of vermicompost and biological yield of 5560 kg/ha in the treatment of 100% of water requirement and 15 tons/ha vermicompost. The highest values of water consumption efficiency and water use efficiency were observed in the treatment of 50% water requirement. The application of 15 tons/ha vermicompost caused a significant increase in water use efficiency compared to the control treatment. The highest quinoa harvest index was observed in the treatment of 125% of the crop water requirement

کلیدواژه‌ها [English]

  • Drip irrigation
  • Water use efficiency
  • Organic fertilizer
  • Harvest index