نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

2 استادیار، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

3 پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، تهران، ایران

4 استاد پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران

چکیده

هدف تحقیق حاضر ارزیابی کارایی داده‌های رطوبت خاک برآوردی حاصل از پایگاه داده GLDAS، ESA و سنجنده‌ SMAP در مقابل داده‌های زمینی ایستگاه هواشناسی کشاورزی سیلاخور طی دوره شش ساله (2016-2021) به‌منظور بررسی تغییرات مکانی و زمانی رطوبت خاک در سطح استان لرستان است. داده‌های مورداستفاده در این تحقیق شامل؛ داده‌های رطوبت خاک ایستگاه‌ هواشناسی کشاورزی سیلاخوری، محصولات رطوبت خاک بدست آمده از پایگاه داده‌های GLDAS، مرکز ESA و سنجنده SMAP است. ارزیابی داده‌های رطوبت خاک برآوردی حاصل از ماهواره‌ها و مدل GLDAS در مقابل داده‌های ایستگاه هواشناسی سیلاخور نشان داد که هرچند مقادیر آماره‌های به کاربرده شده بیانگر کم برآوردی ماهواره SMAP و بیش برآوردی مدل GLDAS و ماهواره ESA CCI SM از رطوبت خاک منطقه در برابر داده‌های ایستگاهی ثبت شده است، باوجوداین در حالت کلی مقادیر رطوبت خاک برآوردی سه منبع ذکر شده از دقت مناسبی برخوردارند. مقدار ضریب همبستگی بین داده‌های رطوبت خاک مشاهداتی با داده‌های رطوبت خاک حاصل از ماهواره‌های SMAP و ESA CCI SM و مدل GLDAS به ترتیب 62/0، 59/0 و 72/0 به دست آمد که در حالت ترکیبی مقدار ضریب همبستگی به 77/0 افزایش پیدا می‌کند. با توجه به مقادیر همبستگی، پیشنهاد می‌شود برای بررسی رطوبت خاک از داده‌های ترکیبی استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluation of satellites and model-based surface soil moisture datasets with ground-based observations Case study: Lorestan Province

نویسندگان [English]

  • Abdolnabi Abdeh kolahchi 1
  • Morteza miri 2
  • mehran Zand 3
  • Jahangir Porhemmat 4

1 Soil Conservation and Watershed Management Research Institute (SCWMRI), Agricultural Research, Education and Extension Organization

2 Soil Conservation and Watershed Management Research Institute (SCWMRI), Agricultural Research, Education and Extension Organization

3 Associate Professor ,Soil Conservation and Watershed Management Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran

4 professor, Soil Conservation and Watershed Management Research Institute (SCWMRI), Agricultural Research, Education and Extension Organization

چکیده [English]

The aim of this study is to evaluate the effectiveness of estimated soil moisture data obtained from the GLDAS, ESA and SMAP sensor databases with the observe data of the Silakhor Agricultural Meteorological Station during a six-year period (2016-2021), to investigate the spatial and temporal variation of soil moisture in Lorestan province. The data used in this research include; The soil moisture data of Silakhor agricultural meteorological station, GLDAS database, ESA center and SMAP sensor products. The evaluation of estimated soil moisture data obtained from satellites and the GLDAS model compared to the data of Silakhor meteorological station showed that the SMAP satellite is associated with underestimation and the GLDAS model and the ESA satellite are associated with overestimation of soil moisture. However, in general, the estimated soil moisture values of the three mentioned sources have good accuracy. The value of correlation coefficient between observed soil moisture data with soil moisture data obtained from SMAP and ESA satellites and GLDAS model was obtained as 0.62, 0.59 and 0.72 respectively, and in the combined case (SMAP, ESA and GLDAS) the value of correlation coefficient was increases to 0.77. therefore, it is suggested to use combine data to use soil moisture estimation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • GLDAS
  • ESA
  • SMAP
  • Soil moisture