نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای، گروه مهندسی آب، دانشکده پردیس کشاورزی و منایع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 استادیار، گروه مهندسی آب، دانشکده پردیس کشاورزی و منایع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

3 دانشیار، گروه مهندسی آب، دانشکده پردیس کشاورزی و منایع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

پرتاب کننده جامی یکی از انواع مستهلک کننده‌های انرژی در پایین‌دست سریزها می‌باشد که هزینه کمتری نسبت به سایر سازه‌ای استهلاک انرژی دارد و در دهه‌های اخیر مورد توجه ویژه مهندسین قرار گرفته است. با توجه به اینکه آبشستگی حداکثری در محل فرود جت پرتابی می‌باشد، شناخت دقیق مسیر حرکت جت، طول پرتابه و مختصات نقطه اوج جت حائز اهمیت است. به‌منظور بررسی روابط ارائه شده برای پیش‌بینی خصوصیات هیدرولیکی جت پرتابه‌ای، دو مدل آزمایشگاهی سرریز به‌همراه جام پرتابی به ارتفاع‌های 45/1 و  m45/0 متر ساخته شد. پروفیل جت برای دبی‌های مختلف با استفاده از تکنیک عکس‌برداری و رقومی کردن تصاویر به کمک نرم‌افزار Grapher  برداشت و مقادیر مشاهداتی با روابط ارائه شده توسط سایر محققین مقایسه شد. نتایج نشان داد که در پیش‌بینی مسیر جت خروجی از جام، معیار نش-ساتکلیف مربوط به رابطه‌ی کاواکامی 91/0 است که نشان دهنده‌ی مناسب بودن این رابطه می‌باشد. همچنین روابط USBR، عطاری و کاواکامی در پیش‌بینی طول پرتابه مناسب تشخیص داده شد. میانگین قدر مطلق خطای نسبی روابط تئوری حرکت پرتابه، کاواکامی و USBR در پیش‌بینی فاصله افقی نقطه اوج پرتابه کمتر از 10% و همچنین در برآورد ارتفاع خیز پرتابه به ترتیب 7/23%، 9/33% و 4/21% است. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Accuracy Evaluation of Methods for Determining Jet Trajectory Characteristics in Flip Bucket

نویسندگان [English]

  • Eghbal Khorami 1
  • Mohammad Mehdi Heidari‬‏ 2
  • Rasoul Ghobadian 3

1 Ph.D. Scholar, Department of Water Engineering, Campus of Agriculture and Natural Resources, Razi University, Kermanshah, Iran

2 Assist. Professor, Department of Water Engineering, Campus of Agriculture and Natural Resources, Razi University, Kermanshah, Iran

3 Assoc. Professor, Department of Water Engineering, Campus of Agriculture and Natural Resources, Razi University, Kermanshah, Iran

چکیده [English]

The maximum scour of the flip-bucket occurs at the jet landing site, so it is important to know the exact path of the jet. In this research, by building two laboratory models of different sizes, the ability to exist relationships in predicting the jet path, length, and coordinates of the jet peak was evaluated. According to the results, Kawakami's relation had better accuracy in predicting the jet path. The average error percentage of the jet trajectory length prediction in USBR and Attari relationships was less than 10% and other relationships were more than 20%. USBR, Attari, and Kawakami relationships had a good estimate of the jet trajectory length along the edge. The error of other relationships in estimating this characteristic was more than 30%. In predicting the horizontal distance of the high point of the jet trajectory, the theoretical relationship and the profile of Kawakami and USBR had an average error of less than 10%. Theoretical relationships, Kawakami and USBR in estimating the maximum height of the jet, have an estimate with an error of 23.7, 33.9, and 21.4% and according to the Nash-Sutcliffe criterion, none of these relationships have been able to get a very good category.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Energy Dissipators
  • Jet Trajectory
  • Peak Point
  • Ski-Jump
Attari, J., Arefi, F., & Golzari, F. (2002). A review on physical models of scour holes below large dams in Iran. In Proc., 2002 International Workshop on Rock Scour. EPFL, Lausanne, Switzerland.
Barani, G. A., & Abbasi-Parvin, E. (2009). Energy dissipation in hydraulic structures. Jahad Daneshgahi Publications, Tehran [in Persian].
Daneshfaraz, R., Ghaderi, A., & Akhtari, A. A. (2020). On the effect of block roughness in ogee spillways with flip buckets. Fluid. 5(182), 1-17. DOI: 10.3390/fluids5040182.
Ebrahimnezhadian, H., Manafpour, M., & Babazadeh, V. (2020). Simulation of the effect of flip bucket edge angle on flow hydraulic characteristics. J. Soil Water Res., 51(8), 2085-2100. DOI: 10.22059/IJSWR.2020.298275.668509 [In persian].
Emre Ulu, A., Aydın, M. C., & Işık, E. (2022). Energy dissipation potential of flow separators placed in spillway flip bucket. Adv. Eng. Sci., 2, 60-66.
Farzin, S., Karami, H., Fazlollahnejad, M., & Nayyer, S. (2018). Numerical modeling and analysis of flow hydrodynamics in flip bucket and approach channel. Iran Watershed Manage. Sci. Eng., 12(41), 41-51. DOI:10.22059/IJSWR.2020.298275.668509 [in Persian].
Heller, V., Hager, W. H., & Minor, H. E. (2005). Ski jump hydraulics. J. Hydraul. Eng., 131(5), 347–355. DOI: 10.1061/(ASCE)0733-9429(2005)131:5(347).
Juon, R., & Hager, W. H. (2000). Flip bucket without and with deflectors. J. Hydraul. Eng., 126(11), 837–845. DOI: 10.1061/(ASCE)0733-429(2000)126:11(837).
Kakeshpour, M., Pirestani, M. R., & Zakeri Niri, M. (2016). Numerical simulation of overflow with effect of opening ratio gates on hydraulic of flow and jet trajectory. J. Water Soil Conserv., 23(1), 293-300. DOI: 10.22069/JWFST.2016.3034 [in Persian].
Kakeshpour, M., Pirestani, M. R., & Zakeri Niri, M. (2016). Numerical simulation of jet flow and investigation effect of triangular shape of bucket, and gate opening ratio on flip bucket jet flow characters. J. Water Soil Sci., 26(1), 291-304. [in persian].
Kamanbedast, A. A., & Aghamajidi R. (2013). Cup Ski Jump Length of the Spillway Using FLOW3D Mathematical Model (Case Study: Gotvand Dam). Technc. J. Eng. Appl. Sci., 3(23), 3399-3404.
Karami Moghadam, M., Amini, A., Malek, M. A., Mohammad, T., & Hoseini, H. (2019). Physical modeling of Ski-Jump spillway to evaluate dynamic pressure. Water, 11(8), 1687. DOI: 10.3390/w11081687.
Karami Moghadam, M., Amini, A., & Hoseini, H. (2020). Experimental evidence dynamic pressures reduction on plunge pool floors downstream flip bucket for increasing downstream face slopes. Water Suppl., 20(5), 1834-1846. DOI: 10.2166/ws.2020.091.
Khatsuria, R. M. (2005). Hydraulics of Spillways and Energy Dissipators, Marcel Dekker Publications, New York. 649 pp.
Mansouri, R., Moafi, F., Beheshtirad, M., & Karbakhsh, A. (2020). Investigation of hydraulic properties in flip bucket using numerical model. Iran. J. Irrig. Water Eng. 10(38), 1-12. DOI: 10.22125/IWE.2019.100719 [in Persian].
Mirsalari, F., & Shafai-Bejestan, M. (2020). Study of effect of number of tri-angular deflectors on energy dissipation and jet length at ski-jump spillway. Irrig. Drain. Struct. Eng. Res., 21(78), 117-138. DOI: 10.22092/idser.2019.126593.1394 [in Persian].
Moriasi, D. N., Arnold, J. G., Van Liew, M. W., Bingner, R. L., Harmel, R. D., & Veith, T. L. (2007). Model evaluation guidelines for systematic quantification of accuracy in watershed simulations. Trans. ASABE, 50(3), 885-900. DOI: 10.13031/2013.23153.
Parsaie, A., Dehdar-Behbahani, S., & Haghiabi, A. H. (2016). Numerical modeling of cavitation on spillway’s flip bucket. Front. Struct. Civil Eng., 10(4), 438-444. DOI: 10.1007/s11709-016-0337-y.
Parsaie, A., & Haghiabi, A. H. (2021). Hydraulic investigation of finite crested stepped spillways, Water Suppl., 21(5), 2437–2443. DOI: 10.2166/ws.2021.078.
Peterka, A. J. (1958). Hydraulic design of stilling basins and energy dissipators. United States Bureau of Reclamation, Washington, 225 pp.
Savic, L., Kuzmanovic, V., & Milovanovic, B. (2010). Ski jump design. Water Management. 163(10), 523-527. DOI: 10.1680/wama.900052.
USBR. (1987). Design of Small Dams, US Government Printing Office, Washington, 860 pp.
Anonymous (2003). Study report on the hydraulic model of the spillway of Gavoshan reservoir dam. Water Research Insitute [in persian].
Yavuz, C., Dincer, A. E., & Aydin, I. (2016). Head loss estimation for water jets from flip buckets. Int. J. Eng. Sci., 5(11), 48-57. DOI: 10.9790/1813-05011048057.