نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی آب، دانشکده پردیس کشاورزی و منایع طبیعی، دانشگاه رازی، ایران

2 دانشگاه رازی- گروه مهندسی آب

چکیده

پرتاب کننده جامی یکی از انواع مستهلک کننده‌های انرژی در پایین‌دست سریزها می‌باشد که هزینه کمتری نسبت به سایر سازه‌ای استهلاک انرژی دارد و در دهه‌های اخیر مورد توجه ویژه مهندسین قرار گرفته است. با توجه به اینکه آبشستگی حداکثری در محل فرود جت پرتابی می‌باشد، شناخت دقیق مسیر حرکت جت، طول پرتابه و مختصات نقطه اوج جت حائز اهمیت است. به‌منظور بررسی روابط ارائه شده برای پیش‌بینی خصوصیات هیدرولیکی جت پرتابه‌ای، دو مدل آزمایشگاهی سرریز به‌همراه جام پرتابی به ارتفاع‌های 45/1 و 45/0 متر ساخته شد. پروفیل جت برای دبی‌های مختلف با استفاده از تکنیک عکس‌برداری و رقومی کردن تصاویر به کمک نرم‌افزار Grapher برداشت و مقادیر مشاهداتی با روابط ارائه شده توسط سایر محققین مقایسه شد. نتایج نشان داد که در پیش‌بینی مسیر جت خروجی از جام، معیار نش-ساتکلیف مربوط به رابطه‌ی کاواکامی 91/0 است که نشان دهنده‌ی مناسب بودن این رابطه می‌باشد. همچنین روابط USBR، عطاری و کاواکامی در پیش‌بینی طول پرتابه مناسب تشخیص داده شد. میانگین قدر مطلق خطای نسبی روابط تئوری حرکت پرتابه، کاواکامی و USBR در پیش‌بینی فاصله افقی نقطه اوج پرتابه کمتر از 10% و همچنین در برآورد ارتفاع خیز پرتابه به ترتیب 7/23%، 9/33% و 4/21% است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluation of the accuracy of the methods of determining the jet trajectory characteristics in Flip bucket

نویسندگان [English]

  • Eghbal Khorami 1
  • Mohammad Mehdi Heidari‬‏ 2
  • rasoul ghobadian 1

1 Campus of Agriculture and Natural Resources, Razi University, Kermanshah, Iran

2 Razi university

چکیده [English]

The maximum scour of the flip-bucket occurs at the jet landing site, so it is important to know the exact path of the jet. In this research, by building two laboratory models in different sizes, the ability of existing relationships in predicting the jet path, length and coordinates of the jet peak was evaluated. According to the results, Kawakami's relation had better accuracy in predicting the jet path. The average error percentage of the jet trajectory length prediction in USBR and Attari relationships was less than 10% and other relationships were more than 20%. USBR, Attari and Kawakami relationships had a good estimate of the jet trajectory length along the edge. The error of other relationships in estimating this characteristic was more than 30%. In predicting the horizontal distance of the high point of the jet trajectory, the theoretical relationship and the profile of Kawakami and USBR had an average error of less than 10%. Theoretical relationships, Kawakami and USBR in estimating the max. height of the jet, have an estimate with an error of 23.7, 33.9 and 21.4% and according to the Nash-Sutcliffe criterion, none of these relationships have been able to get a very good category.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ski-Jump
  • Energy Dissipators
  • Jet Trajectory
  • Peak Point