نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مهندسی مکانیک بیوستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران

2 محقق ارشد، گروه تغییرات فرهنگی و سیاسی، مؤسسه تحقیقاتی ZEF، دانشگاه بُن آلمان، شهر بُن، آلمان

چکیده

هدف مطالعه حاضر بررسی راهبردهای تصمیم‌گیری کشاورزان برای حفاظت از تالاب قره قشلاق از طریق صرفه‏جویی منابع آب در نظام‏های کشاورزی بود که در بازه زمانی سال 1401-1399 انجام شد. پژوهش حاضر با فن پیمایش انجام شد. از بین کشاورزان روستاهای اطراف و حاشیه تالاب قره قشلاق، 298 کشاورز با روش نمونه‏گیری طبقه‎ای انتخاب شد (298=n). مطابق اهداف پژوهش، سؤالاتی طراحی شد و با توزیع پرسشنامه بین کشاورزان و مصاحبه با آنها، نسبت به جمع‏آوری داده‏های تحقیق، اقدام شد. پایایی شاخص‏های پژوهش نیز با روش آلفای کرونباخ تأیید شد. نتایج نشان داد که متغیر آگاهی از طرح‏های حفاظت تالاب با مشارکت کشاورزان در این طرح‏ها، همبستگی مثبت و معناداری دارد. هنجار ذهنی نیز نقش متمایز کننده مشارکت‌کنندگان در طرح‏های حفاظتی و کشاورزانی که هیچ‌گونه مشارکتی در این طرح‏ها نداشتند، داشت. قصد رفتاری حفاظت از تالاب نیز تعیین کننده راهبرد استفاده و کاربست فناوری‏های آب اندوز بود. نتایج طرح‎های حفاظتی تالاب بر قصد رفتاری صرفه‏جویی منابع آب تأثیر می‏گذارد. همچنین، جهت‌گیری فرهنگی بر قصد رفتاری صرفه‏جویی منابع آب تأثیر منفی و معنادار داشت. قصد رفتاری صرفه‏جویی منابع آب نیز تأثیر مثبت و معناداری روی رفتار صرفه‏جویی منابع آب داشت و رفتار روی قصد رفتاری حفاظت از تالاب تأثیرگذار بود. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Interaction of Farmers with Natural Ecosystems: The Role of Farmers' Decisions about the Conservation of Qare Gheshlaq Wetland

نویسندگان [English]

  • Bijan Abadi 1
  • Girma Kelboro 2

1 Assoc. Professor., Department of Biosystem Mechanics Engineering, Faculty of Agricutlture, university of Maragheh, Maragheh, Iran

2 Senior Researcher, Department of Political and Cultural Change, Germany, University of Bonn, Bonn, Germany

چکیده [English]

This study intended to investigate the decisions of different kinds made by farmers about preserving the Qare Qeshlaq wetland by saving water resources in the farmlands (2019-2022). Using survey data collected from 298 farmers of the rural areas on the edge of the wetland, as being randomly stratified, they were asked to participate in an interview along with filling out a self-implemented questionnaire (n=298). We gained insight into the association of being aware of wetland protection projects with participation in projects, subjective norms contribute to differentiating participants from non-participants in wetland protection projects. The behavioral intention to take care of the wetland also determines the strategy of using water saving-water technologies. The perceived effects of wetland protection projects affect the behavioral intention to save water resources. Furthermore, cultural bias has a negative effect on the behavioral intention to save water resources. Behavioral intention also has a positive and significant effect on the behavior of saving water resources, and the behavior itself affects the intention of wetland protection. In the concluding section, management implications were presented to increase the participation of farmers in saving water resources and wetland protection projects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bonab
  • Conservation Projects
  • Ecosystem
  • Wetland
Abadi, B. (2019). How agriculture contributes to reviving the endangered ecosystem of Lake Urmia? The case of agricultural systems in northwestern Iran. J. Environ. Manage., 236, 54-67.
Abadi, B. (2016). Cognition and thinking of sustainable agricultural extension and rural development. University of Maragheh Publications. Maragheh, Iran, 294 pp.
Abadi, B. (2020). Farmers’ intention to participate in environmental nongovernmental organizations: evidence of northwest Iran. J. Soci. Econom. Dev., 22(1), 18-39. DOI: 10.1007/s40847-020-00096-z
Abadi, B., & Kelboro, G. (2021). Farmers’ contributions to achieving water sustainability: A meta-analytic path analysis of predicting water conservation behavior. Sustain.14(1), 279. DOI: 10.3390/su14010279
Assar, M., & Niknami, M. (2010) The investigation of factors affecting adoption of under pressure irrigation systems in the country. In Proceedings of the Second National Conference on Water Crisis in Agriculture and Natural Resources, The University of Azad, Shahre Rei, Iran., December 30, 2010.
Haji, L., Valizadeh, N., Rezaei-Moghaddam, K., & Hayati, D. (2020). Analyzing Iranian farmers' behavioral intention towards acceptance of drip irrigation using extended technology acceptance model. J. Agri. Sci. Technol., 22(5), 1177-1190.
Hodge, I., Hauck, J., & Bonn, A. (2015). The alignment of agricultural and nature conservation policies in the European Union. Conserv. Bio., 29(4), 996-1005. DOI: 10.1111/cobi.12531
Pyrovetsi, M., & Daoutopoulos, G. (1999). Farmers needs for nature conservation education in Greece. J. Environ. Manag.56(2), 147-157. DOI: 10.1006/jema.1999.0265
Rivera, W. M., & Elkalla, M. A. (1997). Restructuring agricultural extension in the Arab republic of Egypt. Europ. J. Agri. Educat. Exten., 3(4), 251-260.
Yazdanpanah, M., Rahimi Feyzabada, F., Forouzania, M., Mohammadzadeh, S., & Burton, R. J. F. (2015). Predicting farmers’ water conservation goals and behavior in Iran: A test of social cognitive theory. Land Use Policy, 47, 401–407. DOI: 10.1016/j.landusepol.2015.04.022