نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مهندسی مکانیک بیوستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران

2 محقق ارشد، گروه تغییر فرهنگی و سیاسی، دانشگاه بُن آلمان، شهر بُن، کشور آلمان (مؤسسه تحقیقاتی ZEF)

چکیده

مطالعه حاضر با هدف بررسی راهبردهای تصمیم گیری کشاورزان در صرفه‏جویی منابع آب در نظام‏های مرزعه‏ای در راستای حفاظت از تالاب قره قشلاق انجام گرفت (سال زراعی 1401-1399). جمعیت تحقیق، کشاورزان روستاهای اطراف و حاشیه تالاب قره قشلاق بودند که 298 کشاورز با روش نمونه‏گیری طبقه‎ای انتخاب و با ابزار پرسشنامه پیمایش شد.ند (298=n). نتایج نشان داد که متغیر آگاهی از طرح‏های حفاظت تالاب با مشارکت در این طرح‏ها، همبستگی مثبت و معناداری دارد و هنجار ذهنی نقش متمایز کننده مشارکت کنندگان در طرح‏های حفاظتی و کشاورزانی که هیچگونه مشارکتی در این طرح‏ها نداشتند، دارد. قصد رفتاری حفاظت از تالاب نیز تعیین کننده راهبرد استفاده و کاربست فناوری‏های آب اندوز است. بعلاوه، نتایج طرح‎های حفاظتی تالاب روی قصد رفتاری صرفه‏جویی منابع آب تأثیر می‏گذارد. همچنین، جهتگیری فرهنگی بر قصد رفتاری صرفه‏جویی منابع آب تأثیر منفی و معنادار دارد. قصد رفتاری صرفه‏جویی منابع آب نیز تأثیر مثبت و معناداری روی رفتار صرفه‏جویی منابع آب دارد و رفتار روی قصد رفتاری حفاظت از تالاب تأثیرگذار است. در بخش نتیجه گیری، تمهیدات مدیریتی جهت افزایش مشارکت کشاورازن در صرفه‏جویی منابع آب و حفاظت تالاب ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Interaction of farmers with natural ecosystems: The Role of Farmers' decisions about the conservation of Qare Gheshlaq wetland

نویسندگان [English]

  • Bijan Abadi 1
  • Girma Kelboro 2

1 Assoc. Professor., Department of Biosystem Mechanics Engineering, Faculty of Agricutlture, university of Maragheh, Maragheh, Iran

2 Senior Researcher, Department of Political and Cultural Change, Germany, University of Bonn, Bonn, Germany

چکیده [English]

This study was intended to investigate the decision strategies taken by farmers about preserving the Qara Qeshlaq wetland by saving water resources in their farms (2019-2022). Selecting 298 farmers from the rural areas on the edge of the wetland, as being stratified, they participated in a survey with a self-implemented questionnaire as well as an interview (n=298). As obtained, the awareness of wetland protection projects is significantly and positively correlated to participation, subjective norm contributes to differentiating participants from non-participants in wetland protection projects. The behavioral intention to take care of the wetland also determines the strategy of using water harvesting technologies. The effects of wetland protection projects affect the behavioral intention to save water resources. Cultural bias also has a negative and significant effect on the behavioral intention to save water resources. The behavioral intention of saving water resources also has a positive and significant effect on the behavior of saving water resources, and the behavior itself affects the intention of wetland protection. In the conclusion section, management implications are presented to increase the participation of farmers in saving water resources and wetland protection.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ecosystem
  • Wetland
  • Conservation Projects, Bonab