نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس، شیراز، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی. شیراز. ایران.

2 بخش آبخیزداری. مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی

3 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی

چکیده

شناخت بخش‌های زیستگاهی گوناگون در تالاب برای حفاظت آن ضروری است. این پژوهش با هدف رده‌بندی پهنه‌های زیستگاهی تالاب مهارلو در استان فارس به روش مِدوِت، سامانه‌ی طبقه‌بندی زیستگاهی تالاب‌های مدیترانه، انجام شد. اطلاعات پوشش گیاهی غالب، خاک و آب‌شناسی از تالاب در بازدیدهای میدانی به‌دست آمد و با اطلاعات منابع تلفیق شد. داده‌های رژیم آبی با عکس‌های ماهواره‌یی فصلی از 1395 تا 1398 در سامانه‌ی اطلاعات جغرافیایی در ArcGis به‌دست آمد. اطلاعات گیاهان تالابی و رخ‌نمون بستر دریاچه با نمونه‌برداری از 39 ایستگاه در اردیبهشت 1399 گردآورده شد. گیاهان شناسایی و بر مبنای یک‌ساله یا چندساله‌بودن، و بن‌درآب یا غوطه‌ور بودن رده‌بندی شد. با روی‌هم‌گذاشتن و برخورددادن لایه‌های رقومی دارنده‌ی این اطلاعات در نرم‌افزار Ilwis، پهنه‌های زیستگاهی جدا شد. سپس هر زیستگاه با شناسه‌های معیار بین‌المللی مشخص و نقشه‌ی زیستگاه‌ها تهیه شد. در مجموع 42 زیستگاه در تالاب مهارلو شناسایی شد. مهم‌ترین زیستگاه‌ها ماندآب-پوشش گیاهی پدیدار-پایدار-آب‌گیری فصلی-میکسوسالین (P-EPSX-) با مساحت m2 14،797،300، ماندآب-پوشش گیاهی پدیدار-پایدار-آب‌گیری گذرا-میکسوسالین (P-EPTX) با مشاحت m2 2،079،900، دریاچه‌یی-کرانه‌یی-پوشش گیاهی پدیدار-پایدار-آب‌گیری فصلی-میکسوسالین (LLEPSX-) با مساحت m2 2،079،900، و دریاچه‌یی-کرانه‌یی-پوشش گیاهی پدیدار-پایدار-آب‌گیری نیمه‌دایمی-میکسوسالین (LLEPLX-) با مساحت m2 493،000 بود. نتیجه‌ی این پژوهش در شناخت زیستگاه‌ها برای حفاظت از بخش‌های زیست‌بوم به‌ویژه جامعه‌های گیاهی بسیار سودمند است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Habitat Classification of Maharlu Wetland (Fars Province, Iran) Using the MedWet Classification System

نویسندگان [English]

  • Mehrdad Zamanpoore 1
  • Mojtaba Pakparvar 2
  • Ahmad Hatami 3
  • Atekeh Zahirian 3

1 Fars Research and Education Center for Agriculture and Natural Resources, Agricultural Research, Education and Extension Organization of Iran. Shiraz. Iran

2 Department of watershed management. Fars Research and Education Center for Agriculture and Natural Resources, Agricultural Research, Education and Extension Organization of Iran

3 Fars Research and Education Center for Agriculture and Natural Resources, Agricultural Research, Education and Extension Organization of Iran

چکیده [English]

Identifying the different habitats in wetlands is essential for its protection. This research was carried out with the aim of classifying habitat areas of Maharlu wetland in Fars province using MedWet, Mediterranean Wetland Habitat Classification System. Information on dominant vegetation cover, soil, and hydrology of the wetland were prepared using field surveys and integrated with previous sources. The data of water regime were obtained with quarterly satellite images 2016-2019 in remote sensing media using ArcGIS. Sampling were performed for wetland plants and lake bed outcrops from 39 stations in May 2020. Plants were identified and classified on the basis of being annual or perennial presence, and submerged or floating. By stacking this information in ILWIS, different habitat zones were separated. Each was then specified using habitat international standard codes, and habitat maps were prepared. In total, 42 habitats were identified in Maharlu wetland. The most prevalent habitats were palustrine–emergent–persistent–seasonally flooded–Mixosaline– (P-EPSX-) (14,797,300 m2), palustrine–emergent–persistent–temporarily flooded– Mixosaline (P-EPSX-) (296,600 m2), lacustrine–littoral–emergent–persistent–seasonally flooded–mixosaline– (LLEPSX) (2,079,900 m2), and lacustrine–littoral–emergent–persistent–Semipermanently flooded–mixosaline– (LLEPLX-) (493,000 m2). Results of this research in recognizing habitats is useful for protection of ecosystem sections, especially plant communities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aquatic ecosystems
  • Protection
  • Playa
  • Saline lake