نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس، شیراز، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی. شیراز، ایران

2 استادیار، بخش آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس، شیراز، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی. شیراز، ایران

3 کارشناس ارشد پژوهشی. مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی. شیراز، ایران

چکیده

شناخت بخش‌های زیستگاهی گوناگون در تالاب برای حفاظت آن ضروری است. این پژوهش با هدف رده‌بندی پهنه‌های زیستگاهی تالاب مهارلو در استان فارس به روش مِدوِت، سامانه طبقه‌بندی زیستگاهی تالاب‌های مدیترانه، انجام شد. اطلاعات پوشش گیاهی غالب، خاک و آب‌شناسی از تالاب در بازدیدهای میدانی به‌دست آمد. داده‌های رژیم آبی با عکس‌های ماهواره‌ای فصلی از 1395 تا 1398 در سامانه اطلاعات جغرافیایی در ArcGis به‌دست آمد. اطلاعات گیاهان تالابی و رخنمون بستر دریاچه با نمونه‌برداری از 39 ایستگاه در اردیبهشت 1399 گردآورده شد. گیاهان شناسایی و بر مبنای یک‌ساله یا چندساله بودن، و بن‌درآب یا غوطه‌ور بودن رده‌بندی شد. با روی‌هم‌گذاشتن و برخورد دادن لایه‌های رقومی دارنده‌ی این اطلاعات در نرم‌افزار Ilwis، پهنه‌های زیستگاهی جدا شد. سپس هر زیستگاه با شناسه‌های معیار بین‌المللی مشخص و نقشه زیستگاه‌ها تهیه شد. در مجموع 42 زیستگاه در تالاب مهارلو شناسایی شد. مهم‌ترین زیستگاه‌ها ماندآب-پوشش گیاهی پدیدار-پایدار-آب‌گیری فصلی-چندگونه­شور  (P-EPSX-) با مساحت m2 14،797،300، ماندآب-پوشش گیاهی پدیدار-پایدار-آب‌گیری گذرا-چندگونه­شور  (P-EPTX)  با مساحت m2 2،079،900، دریاچه‌ای-کرانه‌ای-پوشش گیاهی پدیدار-پایدار-آب‌گیری فصلی-چندگونه­شور  (LLEPSX-) با مساحت m2 2،079،900، و دریاچه‌ای-کرانه‌ای-پوشش گیاهی پدیدار-پایدار-آب‌گیری نیمه‌دائمی-چندگونه­شور  (LLEPLX-) با مساحت m2 493،000 بود. نتیجه‌ی این پژوهش در شناخت زیستگاه‌ها برای حفاظت از بخش‌های زیست‌بوم به‌ویژه جامعه‌های گیاهی بسیار سودمند است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Habitat Classification of Maharlu Wetland Using MedWet Classification System

نویسندگان [English]

  • Mehrdad Zamanpoore 1
  • Mojtaba Pakparvar 2
  • Ahmad Hatami 3
  • Atekeh Zahirian 3

1 Assoc. Professor, Fars Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization of Iran (AREEO), Shiraz. Iran

2 Assist. Professor, Department of Watershed Management, Fars Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization of Iran (AREEO), Shiraz. Iran

3 Research Assistant, Fars Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization of Iran (AREEO), Shiraz. Iran

چکیده [English]

Identifying the different habitats in wetlands is essential for their protection. This research was carried out with the aim of classifying habitat areas of Maharlu wetland in Fars province using MedWet, Mediterranean Wetland Habitat Classification System. Information on dominant vegetation cover, soil, and hydrology of the wetland was prepared using field surveys. The data on the water regime were obtained with quarterly satellite images from 2016-2019 in remote sensing media using ArcGIS. Sampling was performed for wetland plants and lake bed outcrops from 39 stations in May 2020. Plants were identified and classified on the basis of being an annual or perennial presence and submerged or floating. By stacking this information in ILWIS, different habitat zones were separated. Each was then specified using habitat international standard codes, and habitat maps were prepared. In total, 42 habitats were identified in the Maharlu wetland. The most prevalent habitats were palustrine–emergent–persistent–seasonally flooded–Mixosaline– (P-EPSX-) (14,797,300 m2), palustrine–emergent–persistent–temporarily flooded– Mixosaline (P-EPSX-) (296,600 m2), lacustrine–littoral–emergent–persistent–seasonally flooded–mixosaline– (LLEPSX) (2,079,900 m2), and lacustrine–littoral–emergent–persistent–Semipermanently flooded–mixosaline– (LLEPLX-) (493,000 m2). The results of this research in recognizing habitats are useful for the protection of ecosystem sections, especially plant communities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aquatic Ecosystems
  • Playa
  • Protection
  • Saline Lake
Asadollahi, Z., Danekar, A., & Asadollahi, Z. (2012). Conservation zoning of Chaghakhor wetland through spatial multi-criteria evaluation. Wetland Ecobio., 4(13), 35–47. [In Persian].
Ataol, M., & Onmuş, O. (2021). Wetland loss in Turkey over a hundred years: implications for conservation and management, Ecosyst. Health Sustain, 7(1), 1930587, DOI: 10.1080/20964129.2021.1930587.
Cap-Net (2007). Integrated water resources management. Available online at: http://www.cap-net.org/tutorialiwrm/ 1-iwrm/iwrm-1-2. Accessed 15, August 2020.
Farinha, J. C., Costa, L. T., Zalidis, G., Mantzavelas, A., Fitka, E., Hecker, N., & Tomas Vives, P. (1996). Mediterranian wetland inventory: habitat description system. MedWet/Instituto da Conservacao da Natureza / Wetlands International. Volume III. UK. 87 pp.
Jamshidi Zanjani, A., & Saeedi, M. (2014). Metals Pollution Assessment of Surface Sediment in Anzali Wetland and Their Quality Zonation. J. Environ. Stud., 39(4), 157–170. doi: 10.22059/jes.2014.36469. [In Persian].
Jawad, L. A. (2021). Southern Iraq's marshes: their environment and conservation. Springer Switzerland. DOI:10.1007/978-3-030-66238-7.
Kent, M. (2011). Vegetation description and data analysis: A practical approach, 2nd Edition. Wiley-Blackwell, 428 pp.
MedWet. (2017). Wetlands sentinels in the Maghreb. Mediterranean wetland projects, Available online at: https://medwet.org/medwetcsonetwork/. Accessed: August 03, 2019.
MedWet. (2020a). Waman Sebou: Managing water resources in Morocco (the Sebou river basin). Mediterranean wetland projects, Available online at:  https://medwet.org/medwetcsonetwork/. Accessed August 03, 2019.
MedWet. (2020b). Ulcinj Salina (Montenegro) protecting, restoring and conserving a key wetland for nature and people. Available online at: https://medwet.org/medwetcsonetwork/ Accessed August 03, 2019.
MEMR. (2012). Kenya wetlands Atlas, Ministry of Environment and Mineral Resources, Kenya. ISBN: 978-9966-21-178-1. 150 pp.
Mesbah, S. H., & Amidi, J. (2006). Estimating the annual sedimentation rate of Maharlu Lake using cs137. Abstract book of the National Erosion and Sedimentation Conference, Tehran, Iran [In Persian].
Mesbah, S. H. (2011). Investigating the deposits of Maharlu Lake. Final report of the research project. Agricultural Research, Education and Extension Organization of Iran 39711. 67 pp. [In Persian].
Mohseni, F., Alimizadeh, H., & Changizi, F. (2015). Surveying and analyzing the Shadegan wetland ecosystem using the MedWet model. The First National Conference on Natural Environment, Rasht, Iran. Available online at: https://civilica.com/doc/490351. Accessed:  December 25, 2020 [In Persian].
NCKRS (National Center for Karst Research and Studies). (1995). Hydrogeology of Maharlu area. The final report of the comprehensive studies of Maharlu area. 112 pp. [in Persian].
Nawaz, R., Dehlavi, A. and Bajwa, N. (2018). Indus river basin wetlands. In: Finlayson, C., Milton, G., Prentice, R. and Davidson, N. (eds) The wetland book. Springer, Dordrecht. DOI: 10.1007/978-94-007-4001-3_219.
Nezakati, R., Haeripour, S. and Malmasi, S. (2010). Guidelines for zoning wetland habitats based on the MedWet system. Dayere ye Sabz Publications, Tehran, Iran. 105 pp. [in Persian].
Pakparvar, M., Mesbah, S. H., Ghahari, G., Samii, M., Abbasi, A., Keshavarzi, H., Enayati, K., & Kooshafar, S. (2021). Monitoring the drying process of Maharlu wetland and their role in dust production. (Final report of the research project). Agricultural Research, Education and Extension Organization of Iran. 104 pp. [in Persian].
Ramsar Convention Secretariat. (2010). Wise use of wetlands: Concepts and approaches for the wise use of wetlands. Ramsar handbooks for the wise use of wetlands, 4th edition, Vol. 1. Ramsar Convention Secretariat, Gland, Switzerland. Available online at: http://www.ramsar.org/pdf/lib/hbk4-01.pdf. Accessed: August 03, 2020.
Rashidi A., Feghhi, J., Sharifi, M., & Bayat, M. (2015). Evaluation and mapping of Zaribar wetland using MedWet classification system. The first national conference on the protection and restoration of wetlands and lakes with an emphasis on Zarivar Lake, Marivan, Sanandaj Branch, Islamic Azad University [in Persian].
Rechinger, K. H. (Ed). (2021). Flora Iranica: Flora des iranischen Hochlandes und der umrahmenden Gebirge, Vols. 1–178. Akademische Druck- U Verlagsanstalt, Graz. Austria
Samiei, M., Ghazavi, R., Pakparvar, M., & Vali A. A. (2017). The Effect of climate change on Maharlu lake level change using satellite image processing. J. RS GIS Nat. Resour., 8(1), 1–18. [in Persian].
Seddighi, E. (1999). Investigating the geological pollution and sewage entering the water of Shiraz Khosk River and Maharlu lake with emphasis on heavy metal pollution. Dissertation. University of Shiraz. 138 pp.
Sepehr, M., Jamalzad-Fallah, F., Jamalzadeh, H., Shabani, R., & Karamirad, S. (2018). Zoning and Determining Ecological Sensitivity of Coastal Zones in Rudsar for Identifying Sensitive Coastal-Marine Areas. Wetland Ecobio., 10 (3), 13–36. [In Persian].
Sharifi, F. (2015). Atlas of watersheds of Iran. Agricultural Research, Education and Extension Organization of Iran. 0142929915. [In Persian].
USDA (United States Department of Agriculture, Natural Resources Conservation Service). (2018). Field indicators of hydric soils in the United States, Version 8.2. Vasilas, L. M., Hurt, G. W. and Berkowitz, J. F. (eds.). USDA, NRCS, in cooperation with the National Technical Committee for Hydric Soils.
USGS (United States Geological Survey). (2020). Earth explorer. Available online at: https://earthexplorer.usgs.gov. Accessed 5, May 2020.
Zahirian, A., Padash, A., Jozi, S. A., Zamanpoore, M., & Nabavi, S. M. B. (2012). Wetland zoning to establish land conservation using MCE method (Case study: Parishan wetland, Iran). Adv. Environ. Bio, 6(3), 931–939.
Zalidis, G., Fitoka, E. N., & Mantzavelas, A. L. (1997). Habitat inventory on two greek wetlands. Wetland., 17(4), 439–446. DOI: 10.1007/BF03161509.
Zamanpoore, M., Mesbah, H., Hosseinie-Marandi, H., Ghahari, G., Hatami, A., Zahirian, A., & Hasanshahi, H. (2019a). Rapid assessment of biodiversity for Maharlu Salt Lake. Agricultural Research, Education and Extension Organization of Iran. 54545. 140 pp. [in Persian].
Zamnapoore, M., Ghaed-Abdi, M., & Ahmadi, N. (2019b) Chemical and physical properties of Maharlu Salt Lake prior to an extensive drought. Ecopersia. 7(1). 59–67. DOI: 20.1001.1.23222700.2019.7.1.6.8