نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی، گروه مهندسی شیمی، واحد آیت اله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران

2 استادیار / گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی، واحد آیت الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران

3 دانشیار، گروه مهندسی شیمی، واحد آیت اله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران

چکیده

استفاده از آنتی بیوتیک‌ها بعنوان داروی عمده در بیماری‌های عفونی همیشه با دو مشکل اساسی عوارض جانبی و ایجاد مقاومت دارویی همراه است. ترکیبات موجود در گیاهان همواره بعنوان درمان مورد استفاده قرار گرفته‌اند؛ زیرا گیاهان دارویی در مقایسه با سایر داروها، دارای عوارض جانبی کمتری هستند. از آنجا که گونه‌های مختلف گیاه شکر تیغال شرقی اثرات ضد میکروبی خوبی از خود نشان داده‌اند، در این مطالعه اثرات ضد میکروبی عصاره اتانولی و آبی گیاه شکر تیغال شرقی با روش دیسک دیفیوژن و تعیین حداقل غلظت بازدارندگی بر روی کشت 24 ساعته سویه استاندارد اشرشیاکلی بررسی شد. گیاه شکر تیغال شرقی پس از جمع آوری، خشک شده و عصاره‌های اتانولی و آبی با روش ماسراسیون تهیه شد. فراکسیون-ها پس از تغلیظ و خشک شدن در ظروف تمیز و شرایط استاندارد تا زمان استفاده نگهداری شدند. تعیین اثر ضد باکتریایی غلظت-های مختلف عصاره به روش انتشار در آگار انجام گرفت و با آنتی بیوتیک‌های پنی سیلین، جنتامایسین و تتراسایکلین مقایسه شد. عصاره اتانولی و آبی به ترتیب توانستند در µg/ml 25/31 = MIC (mm 12 قطر عدم رشد هاله) و µg/ml 125 = MIC (mm 10 قطر عدم رشد هاله) اثر ضد میکروبی قابل قبولی علیه اشرشیاکلی از خود نشان دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

In vitro evaluation of antibacterial effects of aqueous and alcoholic extracts of Echinops orientalis Trauv on Escherichia coli

نویسندگان [English]

  • Mahsa Salmanian 1
  • Arezoo Ghadi 2
  • Mazyar Sharifzadeh Baei 3

1 Ph.D. student, Department of Chemical Engineering, Ayatollah Amoli Branch, Islamic Azad University, Amol, Iran

2 Assistant Professor / Department of Chemical Engineering, Faculty of Engineering, Ayatollah Amoli Branch, Islamic Azad University, Amol, Iran

3 Associate Professor, Department of Chemical Engineering, Ayatollah Amoli Branch, Islamic Azad University, Amol, Iran

چکیده [English]

Antibiotics are used as the main medicine for infectious diseases. However, the usage of antibiotics is always associated with two major problems: side effects and drug resistance. Herbal compounds have been used as alternative medicines for a long time since they have fewer side effects than other medicines. Since different species of Echinops dichorus L. have demonstrated antibacterial effects, this study has used Disk Diffusion Method (DDM) to investigate the antimicrobial effects of ethanolic and aqueous extracts of Echinops dichorus L. and determined the minimum inhibition on a 24-hour culture of the standard Escherichia coli strain. After drying and confirmation, Echinops dichorus L. was collected, and ethanolic and aqueous extracts were prepared using the maceration method. The fractions were kept in clean containers and under standard conditions until they were used after concentrating and drying. Ethanolic and aqueous extracts were able to show an antimicrobial effect against Escherichia coli at MIC = 31.25 µg /ml (12 mm diameter of halo growth) and MIC = 125 μg (10 mm diameter of halo growth), respectively. The antibacterial effects of aqueous and ethanolic extracts of Echinops dichorus L. were found to be acceptable in this study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antibiotic
  • Antimicrobial
  • Echinops orientalis Trauv
  • Escherichia coli strain
  • Medicine resistance