نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی سنجش از دور، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی فناوری پیشرفته

2 دانش‌آموخته دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 پژوهشگاه ملی اقیانوسشناسی و علوم جوی، تهران، ایران

چکیده

معمولاً روش‌هایی که جهت بارز سازی لکه‌های نفتی مورد استفاده قرار می‌گیرند، جهت تشخیص بخش‌های مختلف یک لکه ازنظر ضخامت ضعیف عمل می کنند. از آنجا که طیف لکه‌های نفتی تحت تأثیر آب دریا و همچنین ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی نفت قرار می‌گیرند، در این پژوهش سعی بر آن است که با استفاده از شاخص‌های طیفی هیدروکربن‌ها (FI, RAI, HI, RG, RR, WAF) و آب دریا (CHL, CDOM) ضخامت‌های مختلف لکه‌های نفتی بررسی و از هم متمایز شوند. به‌منظور ارزیابی کمی شاخص‌های طیفی مورداستفاده از مدل ریاضی IS (index separability) که بر مبنای فاصله بین کلاسی است، استفاده شد. نتایج نشان می‌دهد که شاخص‌های طیفی هیدروکربن‌ها، جهت تشخیص و تمایز امولسیون از آب دریا و سایر بخش های لکه‌ نفتی مناسب‌تر هستند. به این گونه که مقدار پارامتر IS برای شاخص FI به منظور تشخیص و تمایز امولیسون با بخش مختلف مورد ارزیابی مانند آب دریا، بخش درخشان، کد 4 و کد 5 به ترتیب برابر با 542/1، 967/0، 423/0و 4236/0 است ،که این مقادیر نسبت به شاخص های طیفی آب دریا مقادیر بزرگتری دارد. از طرفی شاخص‌های طیفی آب دریا جهت تشخیص بخش‌های نازک‌تر لکه نفتی مناسب‌ است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluation of spectral Indices to detect the thickness of oil slicks using satellite images (Case study: Persian gulf )

نویسندگان [English]

  • saeed mahmodizadeh 1
  • Hassan Yousefi 2
  • Hamed Deldar 3

2 Graduate of Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

3 Iranian National Institute for Oceanography and Atmospheric Science, Tehran, Iran

چکیده [English]

Usually, the methods used to identify oil slicks work to identify different slick parts in terms of thickness. Since the spectrum of oil slicks is affected by seawater and the physical and chemical properties of the oil, in this study, using the spectral indices of hydrocarbons (FI, RAI, HI, RG, RR, WAF) and seawater (CHL, CDOM), different thicknesses of oil slicks are investigated and To be different. The IS (index separability) mathematical model based on classroom distance was used to evaluate the spectral indices used quantitatively. The results show that the spectral indices of hydrocarbons are more suitable for distinguishing the emulsion from seawater and other parts of the oil slick. Thus, the value of the IS parameter for the FI index in order to detect and differentiate emulsions with different evaluated segments such as seawater, shining part, code 4 and code 5 are equal to 1.542, 0.967 0.423 and 0.4236, respectively, which are compared spectral indicators of seawater have larger values. On the other hand, the spectral indices of seawater are suitable for detecting the thinner parts of the oil slick .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pollution
  • Crude oil
  • Remote Sensing
  • Persian gulf