نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

چکیده

خشکسالی و کمبود آب از نگرانی‏های عمده جهانی در زمینه توسعه کشاورزی است، بنابراین، انتخاب راهکارهایی که کاهش مصرف و استفاده بهینه آب را در این بخش بدنبال داشته باشد، از اهمیت بالایی برخوردار است. کشاورزان به عنوان متولیان بخش کشاورزی می‏توانند نقش اساسی در این زمینه داشته باشند. لذا بررسی عواملی که می‏تواند بر به‏کارگیری رفتار حفاظت از آب اثرگذار باشد از اهمیت بالایی برخوردار است. در این راستا این پژوهش با هدف کلی تبیین رفتار حفاظت از آب کشاورزان در بخش مرکزی شهرستان باوی در استان خوزستان انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی کشاورزان بخش مرکزی شهرستان باوی بودند (N=5601). تعداد 190 نفر از آنان با استفاده از فرمول نمونه‏گیری کوکران با روش نمونه‏گیری چند مرحله‏ای خوشه‏ای با انتساب متناسب برای مطالعه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه‏ای محقق ساخت بود که روایی آن توسط گروهی از متخصصان رشته کشاورزی و پایایی آن از طریق انجام مطالعه‏ی راهنما و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ (779/0 تا 915/0) مورد تایید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده‏ها از نرم‏افزارهای SPSS19 و Smart Pls استفاده شد. در این پژوهش از تئوری رفتار برنامه‏ریزی شده به‏عنوان چارچوب نظری تحقیق استفاده شد. نتایج مدلسازی معادلات ساختاری نشان داد که که متغیرهای نگرش، هنجار ذهنی، کنترل رفتار درک شده و تمایل قادرند 5/60 درصد از رفتار حفاظت از آب کشاورزان را تبیین کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Application of Theory of Planning Behavior in Explaining Agricultural Water Conservation Behavior among Farmers in (Case study: Central part of Bavi County in Khuzestan province)

نویسنده [English]

  • Moslem Savari

Department of Agricultural Extension and Education, Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan, Mollasani, Iran

چکیده [English]

Drought and water scarcity are major global concerns for agricultural development. Therefore, choosing solutions that reduce water consumption and optimal use in this sector is of great importance. Farmers, as custodians of the agricultural sector, can play a key role in this regard. Therefore, it is important to study the factors that can affect the application of water protection behavior. This study was conducted with the general purpose of explaining the behavior of agricultural water conservation among farmers in Bavi County. The statistical population of this study consisted of all farmers in Bavi County of Khuzestan province. Using Cochran formula sampling and the stratified proportional sampling method, 190 persons were selected as the study sample. The data collection tool of the study was a questionnaire whose validity was confirmed by a panel of experts, and its reliability was established by calculating Chronbach's Alpha Coefficient (α > 0.7). Data analysis was done by SPSSwin18 and Smart Pls software. In this research, the theory of planned behavior was used for the research framework. The results of structural equation modeling showed that the variables of attitude, subjective norm, perceived behavior control and inclination are able to explain 60.5% of water conservation behavior. In general, the results of this study can provide new insights for policy makers in this field, because in previous studies, more emphasis has been placed on incentives and limitations for water conservation, and attention has not been paid to environmental psychological studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environment
  • water conservation
  • farmers
  • behavior
  • theory of planned behavior