اثر آب آبیاری بر بهره‎ وری آب و عملکرد گندم تحت آبیاری قطره‎ ای سطحی و زیرسطحی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

2 گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

3 گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

10.22034/jewe.2021.292934.1590

چکیده

محدودیت منابع آبی یکی از مهمترین فاکتورهای موثر بر تولید محصولات کشاورزی در مناطق خشک محسوب می گردد. اعمال سناریوهای مدیریتی نظیر کم ‎آبیاری و بکارگیری سیستم‎های نوین آبیاری نقش بسزایی در حفظ منابع آبی و افزایش کارایی مصرف آب ایفا می ‎کند. امروزه استفاده از سیستم آبیاری قطره‎ ای زیرسطحی برای محصولات ردیفی مانند گندم به دلیل بهره ‎وری بالاتر آن نسبت به سایر روش‎های آبیاری در حال افزایش است. هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر مقدار آب آبیاری و عمق‌ جایگذاری لاترال های آبیاری قطره‎ای زیرسطحی بر عملکرد و کارایی مصرف آب محصول گندم در شهرستان سنندج بود. برای این منظور، در سال 1396محصول گندم رقم پیشگام کشت شد و طرحی آزمایشی در قالب طرح کرت‎های خرد‎شده بر پایه طرح بلوک کاملا تصادفی در شهرستان سنندج اجرا گردید.. کرت‎های اصلی و فرعی تحقیق حاضر به ترتیب شامل چهار سطح آب آبیاری (60، 80، 100، 120 % نیاز‎آبی) و چهار عمق جایگذاری لاترال آبیاری (30،0 ،40 و50 CM) و در سه تکرار بود. نتایج نشان داد، استفاده از سیستم آبیاری قطره‎ای زیرسطحی نسبت به سیستم قطره ای سطحی دارای کارایی مصرف آب آبیاری و بهره‎ وری آب مصرفی بالاتری می باشد. نتایج همچنین نشان داد که بیشترین کارایی مصرف آب آبیاری در تیمار با عمق جایگذاری لاترال برابر 40 سانتی متر و عمق آب آبیاری برابر80 % نیاز آبی بدست آمد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Irrigation Water On Water Productivity and Yield of Winter Wheat Under Surface and Subsurface Drip Irrigation

نویسندگان [English]

  • Parviz Fathi 1
  • Mansour Saidi 2
  • Mehdi Kouchaczadeh 3
1 Department of Water Science and Engineering, Faculty of Agriculture, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran
2 Department of irrigation and Drainage, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
3 Department of Irrigation and Drainage, Faculty of Agriculture, Tarbait Modares University
چکیده [English]

Limited water resources are one of the most important factors limiting agricultural production in arid and areas. Apply management scenarios such as deficit irrigation and utilization of modern irrigation systems plays an important role in water resources preservation and increasing the water use efficiency. Today, the use of subsurface drip irrigation systems for row crops such as wheat is increasing due to its higher productivity than other irrigation methods. The purpose of this study was to investigate the effect of irrigation water depth and displacement depths of subsurface drip irrigation lateral on winter wheat yield and water use efficiency in Sanandaj county. For this purpose, wheat crop (Pishgam cultivar) was cultivated in the fall of 2017 and an experiment was implemented in the form of split plot design based on a completely randomized block design in Sanandaj County. The main and sub plots of the present study included four levels of irrigation water (60, 80, 100, 120% of water requirement) and four lateral irrigation displacement depths (30, 40, and 50 cm) in three replications, respectively. The results showed that, the subsurface drip irrigation system had higher water productivity compared to the surface drip irrigation system. The results also showed that highest irrigation water use efficiency in treatment with lateral displacement depth of 40 cm and irrigation water depth equal 80 % water requirement obtained.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Deficit irrigation
  • Micro irrigation
  • Water productivity
  • Wheat

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1400
  • تاریخ دریافت: 09 تیر 1400
  • تاریخ بازنگری: 26 مرداد 1400
  • تاریخ پذیرش: 31 مرداد 1400