نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

2 استادیار، گروه علوم اقتصادی، دانشکده مدیریت و علوم انسانی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، چابهار، ایران

3 دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد، گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

چکیده

رشد اقتصادی عصاره تمام فعالیت‌ها و اقدامات اقتصادی دولت‌ها در یک دوره مشخص است که اگر مطلوب نباشد پیامدهای منفی از جمله تخریب محیط­زیست را به همراه دارد. محیط­زیست یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار به­شمار می‌آید، طی دهه‌های اخیر، اهمیت محیط‌زیست افزایش یافته و کیفیت محیط‌زیست از اهمیت به‌سزایی برخوردار شده است. طوری‌که با رشد، افزایش شهرنشینی و توسعه جوامع، به کیفیت محیط‌زیست اهمیت بیش­تری داده شده است. لذا در این مطالعه به بررسی اثر شاخص­های منتخب اقتصادی و شهرنشینی بر انتشار CO2 در ایران طی سال­های 1360 تا 1397  با استفاده از روش تحلیلی نقشه علی بیزین (BCM) در قالب پنج سناریو پرداخته شد. آزمون درجه اثرگذاری تغییرات متغیرهای اقتصادی بر آهنگ رشد انتشار CO2  با استفاده از تحلیل حساسیت یک طرفه نشان داد که از بین این پنج شاخص ابتدا تجارت با 78/58 و در درجه دوم اعتبار بخش خصوصی با 48/32 و بعد از آن مالیات با 85/4 و سپس رشد شهرنشینی با 21/4 و در نهایت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی با 04/1 کاهش واریانس به­ترتیب دارای بیش­ترین  تأثیر بر انتشار CO2 بودند. نتایج سناریوهای پنج‌گانه نشان می­دهدکه پس از تغییر احتمال وضعیت زیاد متغیرها وضعیت زیاد انتشار CO2 نیز احتمال بیش­تری دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Relationship Between Urban Growth, Selected Economic Indicators and CO2 Emission in Iran

نویسندگان [English]

  • Hossein Ebrahimzadeh Asmin 1
  • Mojtaba Abbasian 2
  • Arezoo Barahoie 3

1 Assist. Professor, Department of Social Sciences, Faculty of Literature and Humanities, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran

2 Assist. Professor, Department of Economics, Faculty of Management and Humanities, Chabahar Maritime University, Chabahar, Iran

3 M.A. Alumni, Department of Social Sciences, Faculty of Humanities and Literature, Sistan and Baluchestan University, Zahedan, Iran

چکیده [English]

Economic growth is the essence of all economic activities and actions of governments in a certain period, which if not desirable, has negative consequences, including environmental degradation. The environment is one of the main pillars of sustainable development; in recent decades, the importance of the environment has increased and the quality of the environment has become very important. With the growth of urbanization and the development of communities, more importance has been given to the quality of the environment. The aim of this study was to evaluate the effect of the selected economical indicators and urbanization on the emission of CO2 in Iran during the year's 1980 to 2018 using Bayesian causal map (BCM) analysis method in five scenarios. Testing the degree of impact of changes in economic variables on the growth rate of CO2 emissions using one-way sensitivity analysis showed that among these five indicators, first trade with 58.78 and secondly private sector credit with 32.48 and then tax with 4.85, followed by urban growth with 4.21 and finally private sector investment with a reduction of variance of 1.04, respectively, had the greatest impact on CO2 emissions. The results of the five scenarios show that after changing the probability of high status of variables, high probability of CO2 emission is also more likely.

کلیدواژه‌ها [English]

  • CO2 Emissions
  • Economic
  • Environment
  • Urbanization
Abdolahi, F., Mehrbani F. and Basirat M, (2013) Comparison of the indicators of the business environment and economic growth: A Case Study of Iran and the countries of the Organization for Economic and Cooperation Development (OECD), 1st national e-conference on future prespective of Iranian economy, Tehran, Iran [In Persian].
Balybey M. (2015). Relationships among CO2 emissions, economic growth and foreign direct investment and the environmental kuznets curve hypothesis in Turkey. Int. J. Energ. Econ. Policy, 5(4), 1042-1049.
Bargaoui S. A., Liouane N. and Nouri F. Z. (2014). Environmental impact determinants: an empirical analysis based on the STIRPAT model. Procedia Social Behavior. Sci., 109, 449 – 458.
Bouznit M. and Pablo-Romero M. D. P. (2016). CO2 emission and economic growth in Algeria. Energy Policy, 96, 93-104.
Chen A. and Groenewold N. (2013). Regional Effects in China of an Emissions-Reduction Policy: Tax v. Subsidy. ERSA Conference. European Regional Science Association.
Heckerman, D.  (1997). Bayesian networks for data mining. Data Min. Knowl. Discov., 1, 79−119.
Jayanthakumaran K. and Liu Y. (2012). Openness and the Environmental Kuznets Curve: evidence from China. Econ. Model., 29(3), 566–576.
Liobikienėa G. and Butkusb M. (2019) Scale, composition, and technique effects through which the economic growth, foreign direct investment, urbanization, and trade affect greenhouse gas emissions. Renew. Energ., 132, 1310-1322.
Mobarghei D. and Naini A. (2010). Investigation of the effect of air pollution costs in the determination of the most economical and environmental methods, in the export development process. Ecol., 37, 149-160 [In Persian].
Nadkarni S. and Shenoy P. P. (2000). A causal mapping approach to constructing Bayesian networks. Decis. Support. Syst., 38(2), 1-30.
Nadkarni S. and Shenoy P. P. (2001). A Bayesian network approach to making inferences in causal maps. Eur. J. Oper. Res., 128 (3), 21-40.
Pahlevani M., Dehbashi M. and Moradi E. (2013). The effect of trade expansion and economic growth on environmental quality in Iran. Econ. Res., 49(3), 463-482 [In Persian].
Pearl J. (1988). Probabilistic reasoning in intelligent systems: networks of plausible inference. Morgan Kaufmann, San Mateo, CA.
Sameti M., Dallaly R., Khoshakhlagh R. and Shirani Fakhr Z. (2009). Investigating the causal relationship between macroeconomics variables for reducing the rate of interest in Iran with Bayesian causal map (BCM) approach. Econ. Res., 44(1), 63-108.
Shahbaz M., Hye Q. M. A., Tiwari A. K. and Leitao N. C. (2013) Economic Growth, Energy Consumption, Financial Development, International Trade and CO2 Emissions in Indonesia. J. Renew. Sust. Energ. Rev., 25, 109-121.
Stephenson T. A. (2000). An introduction to Bayesian networks theory and usage. IDIAP Research Report 00-03.
Tarazkar M. H., Kargar Dehbidi N. and Bakhshoodeh M. (2018) The effects of economic development and urbanization on pollution emissions in Iran. J. Agri. Econ. Res., 10, 155-174 [In Persian].
Torabi T., Khajooyipour A. and Pakravan M. R. (2014). The effect of energy consumption, economic growth and international business on greenhouse gas emission in Iran. Econ. Model. 9(1), 63-84 [In Persian].