نویسنده = علی شهیدی
تعداد مقالات: 3
2. بررسی کارایی ستون جریان پیوسته پودر مخروط کاج در حذف کروم VI از محلول‌های آبی

دوره 3، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 181-189

فهیمه شریفان؛ علی شهیدی؛ عباس خاشعی سیوکی


3. کارایی جاذب پودر زیتون در حذف یون کروم از محلول های آبی باروش جریان پیوسته

دوره 2، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 257-266

سمیرا منصوری چمه؛ علی شهیدی؛ عباس خاشعی سیوکی