ارزیابی روش‌های جداسازی آب پایه در حوزه آبخیز سد کرج

نوع مقاله: مقاله اصلی

نویسندگان

1 مربی، گروه مهندسی و فناوری کشاورزی، دانشگاه پیام‌نور، اسلام آباد، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

چکیده

ارزیابی منابع آب موجود در امتداد مسیرهای مختلف رودخانه در یک حوزه آبخیز برای استفاده بهینه از آن، حفاظت و همچنین برای پیش بینی سیل و جریان حداقل ضروری است. علاوه بر این، شناخت فرآیندهای تولید رواناب برای ارزیابی اثرات تغییرات اقلیمی و کاربری اراضی بر پاسخ هیدرولوژیکی حوضه نیز با اهمیت می‌باشد. روش های مختلفی برای جداسازی دبی پایه وجود دارد که در این مطالعه از روش‌های حداقل محلی، بازه‌ی زمانی متحرک، بازه‌ی زمانی ثابت، فیلتر عدد برگشتی یک پارامتره و روش فیلتر عدد برگشتی دو پارامتره برای جداسازی دبی پایه در چهار ایستگاه هیدرومتری حوضه رودخانه کرج با دوره‌ی آماری 21 ساله (1369-1390) استفاده شد و سپس نتایج آن‌ها به منظور تعیین مناسب‌ترین روش مقایسه شدند. نتایج نشان داد که در ایستگاه‌های سیرا-کلوان و نشتارود روش‌ فیلتر عدد برگشتی یک پارامتره با مقادیر آلفای 925/0 و 95/0 به دلیل عدم وجود اختلاف معنی‌دار بین آن‌ها و همچنین مقادیر حداقل انحراف استاندارد می‌توانند روش‌های مناسبی در برآورد دبی پایه باشند. در ایستگاه‌های مورد و سیرا نیز روش‌ فیلتر عدد برگشتی یک پارامتره با مقادیر آلفای 95/0 و 975/0 به دلیل عدم وجود اختلاف معنی‌دار بین نتایج آن‌ها و همچنین مقادیر حداقل انحراف استاندارد روش‌های مناسبی در جداسازی دبی پایه تعیین شد. بنابراین روش‌ فیلتر عدد برگشتی یک پارامتره از سرعت بالا در تفکیک هیدروگراف جریان برخوردار بوده و مقادیر پیوسته دبی پایه را می‌توان به کمک آن بهتر استخراج کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assessment of Base Flow Separation Methods at Karaj Dam Watershed

نویسندگان [English]

  • Adel Soltani 1
  • Milad Soltani 2
1 Lecturer, Department of Agricultural Technology and Engineering, Payam Noor University, Islam Abad, Iran
2 M.Sc. Alumni, Department of Watershed Management Engineering, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Iran
چکیده [English]

Assessing existing water resources along with different routes of the river in a watershed is essential for its optimum use, conservation, and predicting flood and minimum flow. In addition, identification of runoff production processes is also important for assessing the effects of climate change and landuse on the hydrologic response of the watershed. There are several methods for separating base flow. In this study, the minimum local methods, sliding intervals, fixed intervals, one -parameter recursive digital filter and two -parameters recursive digital filter method were used for separating base flow at four hydrometric stations of Karaj River basin with a statistical period of 22 years (1991-2012). Then, the results were compared to determine the most appropriate method. The results showed that at Sierra-Kalvan and Nashtarod stations, the one-parameter recurrsive filter method with alpha of 0.925 and 0.950 could be a suitable method for estimating the base flow, due to the lack of significant differences between their results, as well as the minimum standard deviation. For Mored and Sierra stations, the one -parameter recursive digital filter with alpha values ​​of 0.950 and 0.975 was considered as a suitable method in separating base flow because of the lack of significant differences between their results as well as the standard deviation. The one -parameter recursive digital filter, therefore, has high spped in separating the flow hydrograph and can determine the continuous values of base flow.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Base flow
  • Hydrograph Separation
  • Recursive digital filter
  • Karaj Dam