بررسی استفاده از کاه و کلش در حذف آلودگی نفتی از آب

نوع مقاله: مقاله اصلی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان، اصفهان، ایران

2 استادیار، گروه محیط‌زیست، دانشکده مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، پژوهشکده پسماند و پساب دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان، اصفهان، ایران

3 دانشجوی کارشناسی، گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

چکیده

هیدروکربن‌های آلی به دلیل سرطان‌زا و جهش‌زا بودن، نگرانی‌های زیادی را به وجود می‌آورند. در این پژوهش، از جاذب کاه و کلش به‌عنوان جاذب آلی برای حذف آلودگی نفتی از پساب استفاده­شد. آزمایش‌های جذب به‌صورت ناپیوسته با استفاده از محلول‌های آزمایشگاهی حاوی نفت انجام­گرفت. شرایط بهینه جذب با تغییر فاکتورهای مؤثر بر جذب که شامل pH، غلظت اولیه آلوده‌کننده، زمان تماس و مقدار جاذب بر میزان جذب که در سطوح مختلف بود، موردبررسی قرار گرفت و میزان جذب نفت به روش وزنی تعیین شد. بیشترین کارایی جاذب در زمان تعادل برای جذب نفت در 15 دقیقه به میزان 85/28 درصد جذب مشاهده شد و کمترین مقدار آن به میزان 82/17 درصد جذب، با اختلاف معنی‌داری در min 3 دیده­شد که میزان جذب در بیشترین حالت به نسبت زمان کم قابل‌توجه بود. چراکه با افزایش بیشتر زمان میزان جذب افزایش یافت. بیشترین میزان جذب کاه در 7=pH به میزان 95/36 درصد جذب مشاهده­شد که اختلاف معنی‌داری با دیگر pH ها نداشت. کمترین درصد جذب به میزان 09/19 درصد در 9=pH دیده­شد. تأثیر مقادیر جاذب کاه در g/l 2 به میزان 05/61 درصد جذب بود، که با اختلاف معنی‌داری بیشتر از دیگر مقدار جاذب‌ها بود. کمترین درصد جذب با اختلاف معنی‌داری نسبت به سایر مقادیر در 25/۰ و g/l 5/0 به میزان 92/25 درصد جذب مشاهده­شد. از این‌رو می‌توان نتیجه­گرفت که جاذب کاه و کلش در صورت افزودن زمان تماس بیشتر، کارایی بالای در جذب نفت از پساب دارد و می‌تواند در تصفیه فاضلاب‌های صنعتی مورداستفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Use of Straw in Removing Oil Pollution from Water

نویسندگان [English]

  • Niloofar Pirestani 1
  • Mohammad Hadi Abolhasani 2
  • Fatemeh Sadat Amin javaheri 3
1 PhD. Student., Department of Environmental Engineering, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Islamic Azad University of Khorasgan, Isfahan, Iran
2 Assist. Prof., Department of Environment, Faculty of Agricultural Engineering and Natural Resources, Research Institute of Waste and Waste of Islamic Azad University of Isfahan (Khorasgan), Isfahan, Iran
3 B.Sc. Student., Department of Environmental Engineering, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Isfahan Islamic Azad University, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Organic hydrocarbons as a result of carcinogenesis and mutation caused many concerns. In this research, straw and chalk absorber was used as an organic adsorbent to remove oil pollution from wastewater. The adsorption experiments were performed discontinuously using oil-containing laboratory solutions. Optimum adsorption conditions were obtained by changing the factors affecting adsorption including pH, initial concentration of contaminant, contact time and adsorbent amount on adsorption at different levels, the oil absorption was determined by weighting method. Ultimately, the use of adsorbent for laboratory wastewater was studied. The highest absorbent efficiency at the time of equilibrium was observed for absorbing oil in 15 minutes a bout 28.85% absorbance, which did not have a significant difference with other contact times, which could be due to low contact time and the lowest value was observed with a significant difference of 3 minutes about 17.82% absorption, with the absorption rate being most significant in relation to the time of low, due to increased absorption time Increases. The highest rate of straw absorption was observed in pH = 7, which did not have a significant difference with other pH about36.95% absorption and the lowest percentage of adsorption was observed at pH = 9, which had no significant difference with other  pHs (19.09% absorption; P <0.05). The effect of straw absorbent values in 2 g/L was significantly higher than other amount of adsorbents about 61.05% absorption and the lowest percentage of adsorption was significantly different from other values in 0.25 and 0.5 grams per liter about 25.92%. Therefore, it can be concluded that the straw absorbent, in the form of adding more contact time, has a high efficiency in absorbing oil from wastewater and can be used in the treatment of industrial wastewater.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Oil Pollution
  • Fugitive Effluent
  • Adsorption Factors
  • Straw