مقایسه شاخص‌های جریان کمینه با استفاده از روش FL و منحنی تحلیل فراوانی (مطالعه موردی: حوضه رودخانه قره‌سو)

نوع مقاله: مقاله اصلی

نویسندگان

گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آیت الله بروجردی، بروجرد، ایران

چکیده

انتخاب جریان‌های کمینه به‌منظور مدیریت منابع و برنامه‌ریزی تأمین آب و همچنین مدیریت اکوسیستم حوضه ضروری است. در این مطالعه از روش FL (شاخص فراوانی-کمینه) که بر اساس دسته‌بندی کمینه جریان و شاخص Q80 منحنی تداوم جریان می‌باشد، استفاده شد. این روش با روش مرسوم 7Q10 که در انتخاب جریان‌های کمینه استفاده می‌شود مقایسه شد. به این منظور از داده‌های روزانه جریان حوضه رودخانه قره‌سو استفاده شد. تحلیل فراوانی جریان کمینه در روش 7Q10 بر اساس برازش توزیع‌های مختلف و با سه نرم‌افزار HYFA، SMADA و EasyFit انجام شد. نتایج هر دو روش نشان داد که جریان‌های کمینه با گذشت زمان تشدید و احتمال بازگشت جریان کمینه افزایش می‌یابد. درحالی‌که دوره تکرار جریان کمینه با گذشت زمان کاهش یافت. همچنین کاهش در جریان کمینه از 1971 تا 2000 در حدود 57/1 مترمکعب بر ثانیه در روش 7Q10 و در حدود 46/2 مترمکعب بر ثانیه در روش FL آشکار است. بر اساس نتایج، روش 7Q10 منجر به انتخاب جریان‌های کمینه بسیار شدید (نزدیک به صفر) شد. روش FL که در این مطالعه موردی استفاده شد، می‌تواند منجر به انتخاب جریان‌های کمینه با در نظر گرفتن نقش محیط‌زیست و کمترین جریان لازم برای حفاظت از بوم­سازگان حوضه شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison between Low Flow Indices Using FL Approach and Low Flow Frequency Curve (A Case Study of Gharesou River Catchment)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Goodarzi
  • Ali Reza Faraji
Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, University of Ayatollah Borujerdi, Borujerd, Iran
چکیده [English]

Selection of low flow is necessary for water resource management, water supply planning, and watershed ecosystem restoration. In this study, FL approach was used, which is based on minimum flows and flow duration curve (Q80) categories. This approach was compared with the conventional 7Q10 approach used in low flow selection. For this purpose, the daily flow series from Gharesou catchment was applied. Low flow frequency analysis related to 7Q10 approach was done by fitting various distribution functions and using three frequency software, including HYFA, SMADA, and Easy fit. The results of both approaches show that low flows increased as time elapsed and the recurrence probability of low flow increased while the recurrence interval of low flow decreased as time elapsed. In addition, a low flow decline from 1971 to 2000 observed as 1.57 m3/s and 2.46 m3/s for 7Q10 and FL approaches respectively. The 7Q10 approach lead to selecting extremely low flows (approximately zero). The FL approach used in this study, could result in selecting low flows, considering role of the environment and minimum flow to protect the ecosystem of the catchment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Low flow
  • Environment Communities
  • FL Approach
  • 7Q10 Index