بررسی غلظت فلوئور در منابع آب شرب شهرهای سردشت، ربط و میرآباد

نوع مقاله: مقاله اصلی

نویسندگان

1 استادیار، گروه منابع طبیعی و محیط‌زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، ایران

2 دانشجوی دکترا، گروه منابع طبیعی و محیط‌زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، ایران

چکیده

فلوئور یکی از عناصر مهم در ترکیب دندان‌ و استخوان به­شمار می­ رود. این عنصر می‌تواند از راه‌های مختلف وارد بدن شود. حال آنکه عمده‌ترین راه جذب آن از طریق آب آشامیدنی اسـت. مطالعـه حاضـر بـا هـدف بررسـی غلظت فلوئور در منابع آب آشامیدنی شهرهای سردشت، ربط و میرآباد انجام شد. در این مطالعه توصیفی- تحلیلی، طییک سال و سه ماه، از منابع مختلف آب شرب شهرهای سردشت، ربط و میرآباد، به روش استاندارد نمونه‌برداری و در آزمایشگاه با دستگاه اسپکتروفتومتر آنالیز گردید. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار ) SPSSویرایش16) در سطح 05/0 α=مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.نتایج نشان داد که میزان فلوئور در اکثر منابع آب شهرهای سردشت، ربط و میرآباد کمتـر از حـد اسـتاندارد توصـیه شـده می‌باشد. همچنین میزان فلوئور در آب منابع مختلـف ایـن شـهرها اختلاف معنی‌داری را نشـان نمی‌دهد (05/0=P).میزان فلوئور در منابع آب شهرهای سردشت، ربط و میرآباد کمتر از میزان حداقل توصیه شده است که ضرورت دارد تلاش جدی جهت حل این مشکل به­عمل آید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of Fluorine Concentration in Drinking Water Resources of Sardasht, Rabat and Mirabad Cities

نویسندگان [English]

  • Arezoo Nejaei 1
  • Mahdi Salehzade 2
  • Mohammadreza Pashaei Far 2
1 Assist. Professor, Department of Natural Resources and Environment, Faculty of Natural Resources, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
2 PhD Scholar, Department of Natural Resources and Environment, Faculty of Natural Resources, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Fluoride is one of the most important elements in the composition of teeth and bones. It can enter the body through different ways. The main means of its intake is drinking water. This study was aimed at evaluation of fluorine concentration in drinking water sources in Sardasht, Rabat, and Mirabad towns. In this descriptive - analytical study, different samples of drinking water taken from the water sources in Sardasht, Rabar, and Mirabad during 15 months were analyzed using a Spectrophotometer set in a laboratory. The obtained data were statistically analyzed using SPSS software (Version 16) at the significant level (α=0.05). Results showed that fluoride concentration was below than the recommended standards at all stations sampled. Fluoride concentration did not show significant differences in different water resources of these towns (p-value> 0.05). The amount of fluorine in all water sources of Sardasht, Rabat, and Mirabad was less than the recommended minimum value, so it is an urgent necessity to try to solve the problem.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Drinking Water
  • Water Quality
  • Fluoride
  • Sampling