پیش‌بینی روند رسوب‌گذاری در رودخانه قره‌سو با استفاده از مدل GSTARS3

نوع مقاله: مقاله اصلی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سنندج، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی عمران آب، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهر، ایران

چکیده

انجام بررسی‌های پایه منابع آب و برآورد میزان فرسایش و رسوب، اهمیت فراوانی به‌منظور محاسبه و طراحی دقیق حجم مخازن سدها دارد. مدل‌های ریاضی یکی از ابزارهای مهم برای پیش‌بینی مقدار رسوب‌گذاری در بستر رودخانه‌ها و مخازن سد است که بر معادلات حاکم بر پدیده‌های مؤثر در انتقال، توزیع، انباشت و آب‌شستگی رسوب مبتنی می‌باشند. در پژوهش حاضر با استفاده از مدل GSTARS3 رسوب‌گذاری در رودخانه قره‌سو در دشت کرمانشاه پیش‌بینی گردید. بدین منظور قطعه‌ای به طول 18 کیلومتر مشتمل بر 60 مقطع عرضی به‌عنوان بازه مطالعاتی انتخاب و 7 مدل ریاضی موجود در GSTARS3 برای بازه مذکور بررسی گردید. در مقاطع مختلف با استفاده از روش الک و روش هیدرومتری منحنی دانه‌بندی رسوبات تهیه گردید. نتایج نشان داد مدل یانگ از عملکرد بهتری در پیش‌بینی پروفیل‌های طولی و عرضی برخوردار است. ازاین‌رو در رودخانه قره‌سو با استفاده از بهترین مدل برای 10 سال بعد، میزان رسوبات انتقال‌یافته حدود 329536 تن برآورد شد. همچنین نتایج نشان داد مدل GSTARS3 با توجه به مقدار ضریب همبستگی 85/0 بین پروفیل طولی بستر اولیه با پروفیل طولی محاسبه‌شده، تطابق خوبی برای بررسی روند رسوب‌گذاری در رودخانه‌ها دارد. ازاین‌رو از این مدل می‌توان برای مطالعه مکانیسم رسوب‌گذاری در سایر رودخانه‌های کشور نیز استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Predicting Sedimentation Trend in Qareso River using GSTARS3 Model

نویسندگان [English]

  • Motalleb Byzedi 1
  • Nader Karami 2
1 Assist. Professor, Department of Agriculture Engineering, Faculty of Agriculture, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran
2 Assist. Professor, Department of Agriculture Engineering, Faculty of Agriculture, Islamic Azad University, Ahar, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • River Profile
  • Sediment
  • Transverse Profiles
  • Yang Equation