بررسی پایداری منابع آب در بخش کشاورزی شهرستان دهگلان

نوع مقاله: مقاله اصلی

نویسندگان

1 استادیار، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

3 استادیار، گروه اقتصادکشاورزی، دانشکده کشاورزیِ، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

چکیده

پایداری و مدیریت منابع آب در سازمان‌دهی مناسب مدیریت تقاضا و تنظیم الگوی مصرف به‌صورت پایدار حائز اهمیت است و از راهکارهای تعدیل اتلاف منابع آبی است. در این مطالعه با استفاده از مدل برنامه‌ریزی کسری چندهدفه برمبنای میزان آب مصرفی، الگوی بهینه کشت در راستای ارتقای مصرف منابع آب در بخش کشاورزی شهرستان دهگلان تهیه شد. به این منظور داده‌های 110 پرسشنامه‌ تکمیل‌شده به‌وسیله بهره‌برداران در سطح دشت دهگلان و اطلاعات و داده‌های سازمان جهاد کشاورزی مورداستفاده قرار گرفتند. الگوی بهینه کشت در سه سناریوی مختلف شامل افزایش قیمت محصولات استراتژیک، وجود محصولات استراتژیک و استفاده از کل زمین موجود، برای سه مزرعه نمونه به‌صورت: کم‌تر از 10 هکتار، بین 10 تا 20 هکتار و بیش‌تر از 20 هکتار محاسبه شد. نتایج نشان داد گندم دیم، سیب‌زمینی، خیار و یونجه محصولات اصلی در الگوی کشت برای هر سه گروه مزارع می‌باشند. سیاست افزایش قیمت محصولات استراتژیک روی درآمد کشاورزان تأثیر مثبت داشته و استفاده از آن همراه باسیاست استفاده از کل زمین موجود تأثیر بیش‌تری در پایداری منابع آب دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A survey of water resources sustainability in agricultural sector of Dehgolan Country

نویسندگان [English]

  • Hamed Ghaderzadeh 1
  • Somayyeh Kazemi 2
  • Mahmood Hajirahimi 3
1 Assist. Professor, Department of Agricultural Economics, Faculty of Agriculture, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran
2 M.Sc. Student, Department of Agricultural Economics, Faculty of Agriculture, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran
3 Assist. Professor, Department of Agricultural Economics, Faculty of Agriculture, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran
چکیده [English]

Sustainability and water resources management is an important issue. Therefore, appropriate organization management of demand and regulating consumption patterns may build sustainable solutions for moderated in water resources dissipation. By having a proper planning respect to the utilization pattern of land (i.e. the optimal cropping pattern) we may manage the demand for water. The current study attempted to design cropping pattern, for the purpose of increasing the productivity of water resources in agricultural sector of Dehgolan County and apply respect to virtual water. The necessary data collected from 110 farms through simple random sampling and to find the cost of cultivation the statistical year book of agricultural organization used. The optimal cropping patterns were determined in three different scenarios such as increasing agricultural strategic crops price policy, with existence of strategic crops and use of total area under cultivation for the sample farms including Less than 10 hectares, between 10 to 20 hectares and more than 20 hectares. The result showed that, Wheat, potato, cucumber and alfalfa crops are main products in the cropping pattern for three groups of fields and according to the results of three concerns scenarios, the application of increasing price policy strategy had positive impact on the farmers' income and use of this policy along the policy use of available total land was more effective in the sustainability of water resources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fractional programming
  • cropping pattern
  • water resources managment
  • Plain Dehgolan