نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم باغبانی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

چکیده

به منظور بررسی اثر ورمی‌کمپوست (صفر، 25 و 50%) و اسیدهیومیک (صفر، 50 و 100 mg/l) بر برخی صفات گیاه پروانش تحت تنش کم‌آبی (50 و 100% ظرفیت زراعی)، آزمایشی بصورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی انجام شد. قلمه‌های پروانش در بستری سبک و مرطوب حاوی پیت‌ماس و خاکبرگ که با توجه به تیمارها، اسیدهیومیک و ورمی‌کمپوست به آن اضافه شدند، کشت گردید. سپس تنش کم‌آبی به مدت یک ماه اعمال شد. نتایج نشان داد که تنش کم‌آبی 50% ظرفیت زراعی موجب کاهش معنی‌‌دار شاخص‌های رویشی، ثبات غشاء سلول و رنگریزه‌های گیاهی و افزایش پرولین شد. بیشترین وزن تر اندام هوایی و خشک ریشه، تعداد گل، آنتوسیانین و کلروفیل کل در ظرفیت زراعی 100% + اسیدهیومیک 100 mg/l و بیشترین وزن خشک اندام هوایی، وزن تر ریشه و ثبات غشاء سلول در ظرفیت زراعی 100% + ورمی‌کمپوست 50% بدست آمد. بیشترین پرولین در ظرفیت زراعی 50% و کمترین در ظرفیت زراعی 100% + اسیدهیومیک 100 mg/l بود. بنابراین با توجه به نتایج می‌توان استفاده از ورمی‌کمپوست و اسیدهیومیک را برای کاهش اثرات منفی تنش کم‌‌آبی در گیاه پروانش توصیه نمود

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of humic acid and vermicompost on some vegetative characteristics and proline content of Catharanthus roseous under low water stress

نویسندگان [English]

  • Saleh AlhverdiZadeh
  • Elham Danaee

Department of Horticulture, Garmsar Branch, Islamic Azad University, Garmsar, Iran

چکیده [English]

In order to investigate the effect of vermicompost (0, 25 and 50%) and humic acid (0, 50 and 100 mg/l) on some traits of Catharanthus roseous under low water stress (50 and 100% field capacity), factorial experiment based on a completely randomized design was conducted in 1399 at greenhouse conditions. Catharanthus roseous cuttings were grown in light and moist medium containing peat moss and leaf mold with humic acid and vermicompost treatments. Then low water stress was applied for one month. The results showed that low water stress of 50% FC caused a significant decrease in vegetative indices, cell membrane and plant pigment and increased proline. The maximum shoots fresh weight and roots dry weight, flowers number, anthocyanin and total chlorophyll were recorded in 100% FC + humic acid 100 mg/l treatment and highest shoot dry weight, root fresh weight and membrane stability were obtained in 100% FC + 50% vermicompost treatment. The highest proline amount was obtained in 50% FC treatment and the lowest in 100% FC + humic acid 100 mg/l treatment. Therefore, according to the results, the use of vermicompost and humic acid can be recommended to reduce the negative effects of water stress in Catharanthus roseous

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anthocyanin
  • Chlorophyll
  • Proline
  • Vegetative indices