نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی، تبریز، ایران

2 دانشیار هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کردستان

3 استادیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان

چکیده

وجود نقشه‌های ارزیابی تناسب اراضی برای افزایش تولید و برنامه‌ریزی یک سیستم پایدار کشاورزی ضروری است. علیرغم اینکه این اطلاعات برای اکثر مناطق بخصوص در کشورهای در حال توسعه قابل دسترس نیست؛ صحت اطلاعات موجود نیز همواره محل بحث بوده است. این پژوهش با هدف ارزیابی صحت نقشه تناسب اقلیمی کاشت پسته در استان‌های شمال‌غرب کشور انجام گرفت. بدبن منظور، نقشه تناسب اقلیمی کاشت پسته برمبنای داده‌های بلندمدت هواشناسی با استفاده از مدل‌سازی به روش همپوشانی وزن‌دار در محیط GIS تهیه شد. اعتبار نقشه یاد شده با استفاده از مقایسه آن با نقشه موقعیت باغات پسته موجود در این منطقه و با استفاده از منحنی عملیاتی دریافت کننده (ROC) ارزیابی شده است. نتایج حاصله نشان داد که به‌ترتیب33%، 4/33%، 60% و 4/12% از کل مساحت استان‌‌های آذربایجان شرقی و غربی، کردستان و اردبیل برای کشت پسته مناسب ‌می‌باشد. مقادیر سطح زیر منحنی (AUC) برای استان‌های یاد شده به ترتیب 9/0، 8/0، 9/0 و 62/0 محاسبه شده که در کل بیانگر دقت بالای نتایج حاصله است. در استان اردبیل، عدم توجه کافی به محدودیت بالا بودن رطوبت نسبی هوا در مراحل مختلف گرده افشانی و رشد میوه دراحداث باغات پسته، باعث پایین بودن سطح زیر منحنی بوده است. نتایج حاصل از نقشه پهنه-بندی مناطق رویشی پسته از نظر اقلیمی، می‌تواند راهنمای مناسبی در مکان‌یابی باغات جدید شده و بدین سبب، ریسک عملکرد محصول تحت تأثیر مخاطرات اقلیمی را کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Accuracy Assessment of Pistachio Climate Suitability map based on ROC Curve

نویسندگان [English]

  • Jamshid Yarahmadi 1
  • Ata Amini 2
  • Ghobad Rostamizad 3

1 Assistant Professor, East Azarbaijan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Tabriz, Iran

2 Associate Professor, Kurdistan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Sanandaj, Iran

3 Assistant Professor, Zanjan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Zanjan, Iran

چکیده [English]

Land suitability assessment maps is essential to increase production and planning for a sustainable agricultural system. Although such information is not available in most regions, especially in developing countries, the accuracy of the available information has always been a matter of debate. The aim of this study was to evaluate the accuracy of the climate suitability map of pistachio planting in the northwestern provinces of the country. Accordingly, the climate suitability map of pistachio planting was prepared based on long-term meteorological data using weighted overlap modeling in GIS environment. The accuracy of the mentioned map has been evaluated by comparing it with the pistachio orchards map that located in this area using the Receiver Operating Curve (ROC). The results showed that 33, 33.4, 60 and 12.4% of the study area in East and West Azarbijan, Kurdistan and Ardabil provinces are suitable for pistachio cultivation respectively. The Area Under the Curve (AUC) for the mentioned provinces were calculated as 0.9, 0.8, 0.9 and 0.62, respectively, which in general indicates the high accuracy of the results. In Ardabil province, insufficient attention to the limitation of high relative humidity in different stages of pollination and fruit growth in the construction of pistachio orchards has caused a low area under the curve (AUC). Citing the results of the climate suitability of pistachio cultivation map can be a good guide for site selection of new orchards and therefore, the reduction of crop yield due to climatic hazards will be minimized.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accuracy evaluation
  • Climate suitability
  • Pistachio
  • ROC curve