اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر عطا امینی

مهندسی عمران، منابع آب دانشیار
هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کردستان، ایران

scientometric.areeo.ac.ir/Ata_Amini
a.aminiareeo.ac.ir
00989183714538
0000-0001-9358-185X

h-index: 16  

دکتر عطا امینی دانشیار مهندسی منابع آب در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کردستان  (AREEO) می باشد، ایشان کارشناسی را در دانشگاه صنعتی اصفهان، کارشناسی ارشد را در دانشگاه ترتبیت مدرس و  دکترای خود را در دانشگاه پوترا در کشور مالزی (UPM) در سال 2009 به پایان رسانده است. در سال های اخیر مسئولیت بسیاری از پروژه های تحقیقاتی و راهنمایی و مشاوره دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا در رشته های مهندسی آب، آبخیزداری و عمران را بر عهده داشته است. او علاوه بر مقالات علمی، پنج کتاب و سه فصل کتاب را به چاپ رسانده است. ایشان کارهای تحقیقاتی خود را بر مطالعه مدیریت یکپارچه منابع آب، مهندسی رودخانه، رسوب، آبشستگی و مدیریت آبخیز متمرکز کرده است. دکتر عطا امینی بیش از 25 سال سابقه تدریس دارد و مقالات علمی و تحقیقاتی بسیاری را منتشر کرده است. او در حال حاضر به عنوان مدیر مسئول و نیز به همراه آقای دکتر بهزاد شاهمرادی به عنوان بنیانگذار و مالک مجله محیط زیست و مهندسی آب (EWE) فعالیت می کند.

 

Scopus Author ID: 49361121300

Web of Science ResearcherID:  S-1629-2016

Google Scholar

ResearchGate