مدیر مسئول


پروفسور بهزاد شاهمرادی (موسس مجله) استاد
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، ایران

نانوتکنولوژی محیط

سردبیر


پروفسور عطا امینی (موسس مجله) استاد
هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کردستان، ایران

مهندسی عمران، منابع آب

رئیس هیئت تحریریه


پروفسور مقداد پیرصاحب استاد
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، ایران

مهندسی بهداشت محیط

اعضای هیات تحریریه


سید محمد تاج بخش فخرآبادی دانشیار
گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه بیرجند، ایران

مهندسی آبخیزداری

اعضای هیات تحریریه


پروفسور جهانگیر پرهمت استاد
عضو هیئت علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری ، تهران، ایران

مهندسی آبیاری

اعضای هیات تحریریه


پروفسور بهاالدین خالدی استاد
عضو هیئت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه، ایران

آمار

اعضای هیات تحریریه


پروفسور هوشنگ قمر نیا استاد
عضو هیات علمی گروه مهندسی آب
دانشگاه رازی کرمانشاه، ایران

مهندسی کشاورزی آبیاری

اعضای هیات تحریریه


پروفسور سعید اسلامیان استاد
گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران

مهندسی هیدرولوژی

اعضای هیات تحریریه


پروفسور افشین ملکی استاد
رئیس مرکز تحقیقات بهداشت محیط
دانشگاه علوم پزشکی کردستان، ایارن

مهندسی بهداشت محیط

اعضای هیات تحریریه


پروفسور سهیل سبحان اردکانی استاد
گروه علوم و مهندسی محیط‌زیست، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

علوم و مهندسی محیط زیست

اعضای هیات تحریریه


پروفسور ابوالفضل اکبرپور استاد
گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

مدیریت منابع آب

اعضای هیات تحریریه


دکتر جعفر نیکبخت دانشیار
گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، ایران

آبیاری و زهکشی

اعضای هیات تحریریه


دکتر رئوف مصطفی زاده دانشیار، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشگاه اردبیل، ایران

علوم و مهندسی آبخیزداری

اعضای هیات تحریریه بین المللی


پروفسور اس. ام. لی استاد
گروه بهداشت و محیط زیست،
دانشگاه کاتولیک کواندانگ، گانگنونگ،
جمهوری کره جنوبی

علوم محیط زیست

  • eesmcku.ac.kr
  • h-index: 36

اعضای هیات تحریریه بین المللی


پروفسور ثامر احمد محمود استاد
گروه مهندسی آب، دانشکده مهندسی، دانشگاه بغداد، عراق

مهندسی منابع آب

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر کی. وانتالا دانشیار
گروه مهندسی شیمی،
دانشکده مهندسی،
دانشگاه کان کاین،
تایلند

مهندسی شیمی

اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)


دکتر دنی مارکس استادیار گروه مطالعات محیط زیست، دانشکده حقوق و قانون، دانشگاه دوبلین سیتی، ایرلند

مطالعات محیط زیست

اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)


دکتر اچ.پی. شیواراجو استادیار
دانشکده آب و سلامت
دانشگاه جی. اس.اس.
میسور، هندوستان

محیط زیست

  • shivarajuhpjssuni.edu.in
  • h-index: 11

دبیر تخصصی


دکتر سید مختار هاشمی محقق
دانشگاه نیوکاسل، انگلیس

مدیریت منابع آب

  • hashemi_2002iryahoo.com

کارشناس نشریه


شیوا نساری دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران

مهندسی بهداشت محیط