مدیر مسئول


دکتر عطا امینی دانشیار
هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کردستان، ایران

مهندسی عمران، منابع آب