دوره و شماره: دوره 4، شماره 3، مهر 1397، صفحه 184-273 
کارایی جاذب‌های ارزان‌قیمت در حذف رنگزای سافرانین از آب و محیط کشت

صفحه 252-265

10.22034/jewe.2018.147117.1278

محسن کاظمی؛ الیاس ابراهیمی خرم آبادی؛ آمنه اسکندری تربقان؛ رضا ولی زاده