دوره و شماره: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 10، اردیبهشت 1397، صفحه 1-200 

مقاله پژوهشی

بررسی تغییرات زمانی عمق آبشستگی در شرایط رخداد سیلاب

صفحه 1-11

10.22034/jewe.2018.55360

اعظم اردلانی؛ مرتضی بختیاری؛ مجتبی صانعی؛ سید محمود کاشفی پور


بررسی استفاده از کاه و کلش در حذف آلودگی نفتی از آب

صفحه 12-22

10.22034/jewe.2018.62819

نیلوفر پیرستانی؛ محمدهادی ابوالحسنی؛ فاطمه السادات امین جواهری


بررسی حذف رنگ راکتیو آبی 19 با استفاده از نانوالیاف الکتروریسی شده PVA

صفحه 23-34

10.22034/jewe.2018.62741

محمدرضا تفاحی یزدی؛ محمدعلی شیرغلامی؛ سعید جعفری؛ محمد دهقانی


مقاله مروری

تأثیرات سوء میکروپلاستیک‌ها در محیط‌های دریایی(مطالعه مروری)

صفحه 72-83

10.22034/jewe.2018.63418

علی بحری؛ حسنیه قائمی؛ عزیز عبدالهی؛ محمد مهدی دعایی