دوره و شماره: دوره 4، شماره 4، بهمن 1397، صفحه 274-368 
بررسی اثر تغییر اقلیم بر عملکرد ذرت علوفه‌ای در دشت ابهر

صفحه 343-356

10.22034/jewe.2018.148917.1279

عظیم شیردلی؛ فرصت لطفی؛ ذبیح الله خانی تملیه؛ پریسا فخیمی؛ مصطفی صالحی


مقاله مروری

کاربرد نانوزیست‌حسگرها در تشخیص و تعیین مقدار عوامل بیماری‌زا درآب

صفحه 357-368

10.22034/jewe.2018.122305.1247

مجتبی هادی؛ علی احسانی؛ مهدی صدیقی؛ رضا انصاری طادی